Ἀποτυχία τοῦ τεμένους εἰς Βοτανικόν! Πόσα τζαμιὰ θὰ ἔχη ἡ Πρωτεύουσα;

Share:

Ἡ Κυβέρνησις ἰσχυρίζετο ὅτι μὲ τὸ τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ θὰ κλείσουν τὰ παράνομα τζαμιά, ἀλλὰ τώρα εὐθαρσῶς δηλώνουν ὅτι αὐτὸ ἀντίκειται εἰς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα… τὰ ὁποῖα πολὺ τὰ ἐσεβάσθησαν, ὅταν ἔκλεισαν τοὺς ἱ. ναούς… Μήπως θά πληθύνουν τά τζαμιά ἀπό  ἐκτοπισμένους μουσουλμάνους; Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 2ας Νοεμβρίου 2023:

«Περίπου 60 παράνομα τζαμιὰ συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν στὴν Ἀττική, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες τουλάχιστον 250.000 μουσουλμάνων, παρὰ τὴ λειτουργία ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἑνὸς δημόσιου τεμένους ἐδῶ καὶ τρία χρόνια.

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν γιὰ τὴ διαδικασία ἀδειοδότησης σὲ αὐτοὺς τοὺς χώρους λατρείας εἶναι εὔλογα, ὅπως καὶ γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ στάση τῆς πολιτείας ἀπέναντι στὴ συνεχιζόμενη λειτουργία τους – ποὺ ὑποτίθεται θὰ τερμάτιζαν τὰ θυρανοίξια τοῦ νέου χώρου στὸν Βοτανικό.

Οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν μειωθεῖ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, γεγονὸς ποὺ ἔχει ὁδηγήσει σὲ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μὴ ἀδειοδοτημένων χώρων λατρείας τὰ τελευταῖα χρόνια – Οἱ νόμιμοι ἐν λειτουργίᾳ χῶροι στὴν Ἀθήνα εἶναι 15 καὶ οἱ παράνομοι ἀγγίζουν τοὺς 60.

Τὴν ἴδια ὥρα, οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸ πρῶτο τέμενος τῶν Ἀθηνῶν ἀποδεικνύουν πὼς οἱ πιστοὶ δύσκολα ἀλλάζουν τὶς συνήθειές τους, προτιμώντας νὰ συνεχίσουν νὰ προσεύχονται στοὺς αὐτοσχέδιους χώρους λατρείας τῆς πρωτεύουσας καὶ ἰδίως στὶς γειτονιὲς τοῦ κέντρου, ὅπως ἡ Κυψέλη.

«ΤΑ ΝΕΑ» ἀπευθύνθηκαν στὸν πρῶτο ἰμάμη τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν, Ζάκι Σίντι Μοχάμεντ, ὁ ὁποῖος τονίζει πὼς σταδιακὰ οἱ πιστοὶ ἐνημερώνονται γιὰ τὴν ὕπαρξή του καὶ ἐπισκέπτονται τὸν χῶρο, εἰδικὰ γιὰ τὶς προσευχὲς τῆς Παρασκευῆς καὶ τὶς γιορτές.

Ὅπως ἐπισημαίνει, «τὶς καθημερινὲς συνήθως ὁ κόσμος δουλεύει καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ φύγει ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἐργάζεται καὶ νὰ πάει σὲ ἕνα χῶρο, πιθανότατα ἀρκετὰ μακριά, ἀποκλειστικά, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ». Παρ’ ὅλ’ αὐτά, ὁ ἴδιος παρατηρεῖ σταθερὴ αὔξηση τῶν πιστῶν, ἐκτιμώντας πὼς ἡ «δημοτικότητα» τοῦ τεμένους «εἶναι σὲ ἄνοδο».

Ταυτόχρονα, ὑποστηρίζει πὼς ὅσοι χῶροι λειτουργοῦν ὡς τζαμιά, προσπαθοῦν νὰ λάβουν ἄδεια ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ὄργανα.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, μιλώντας στὰ «ΝΕΑ», ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ, ἁρμόδιος γιὰ θέματα Θρησκευμάτων Γιῶργος Καλαντζὴς ἀναφέρει ἀρχικὰ πὼς οἱ μουσουλμάνοι εἰδικὰ στὴν Ἀθήνα ἔχουν μειωθεῖ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, γεγονὸς ποὺ ἔχει ὁδηγήσει καὶ σὲ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μὴ ἀδειοδοτημένων χώρων λατρείας τὰ τελευταῖα χρόνια.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, οἱ νόμιμοι ἐν λειτουργίᾳ χῶροι στὴν Ἀθήνα εἶναι 15 καὶ οἱ παράνομοι ἀγγίζουν τοὺς 60. «Ἡ πλειοψηφία τῶν μουσουλμάνων εἶναι ἀπὸ τὸ Πακιστὰν καὶ δουλεύουν ὡς ἐργάτες, ἀκολουθοῦν οἱ Μπαγκλαντεσιανοὶ καὶ οἱ Ἄραβες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Αἰγύπτιοι».

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ σχέση τους μὲ τὴ θρησκεία, ὁ Γιῶργος Καλαντζὴς κάνει λόγο γιὰ μία σχέση τόσο πολιτισμικὴ ὅσο καὶ κοινωνική. «Δηλαδή, σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ ἑκάστοτε χῶρος λατρείας βρίσκεται στὴν ἕδρα τοῦ συλλόγου, ὅπου κάνουν καὶ τὶς συναντήσεις τους».

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ ἂν οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἀθήνας ἐπιλέγουν γιὰ τὴν προσευχή τους τὸν Βοτανικό, ὁ γενικὸ γραμματέας Θρησκευμάτων ἐπισημαίνει πὼς «κινοῦνται ὅπως ὅλοι μας, δηλαδὴ προτιμοῦν ἕνα χῶρο ἐκεῖ ὅπου κατοικοῦν, ἐκεῖ ὅπου ἐργάζονται».

«Κυρίως ἡ συμμετοχὴ στὶς προσευχὲς εἶναι τὶς Παρασκευές, σὰν τὴν Κυριακὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς, καὶ αὐτὸ τὸ μοτίβο ἀκολουθεῖται σταδιακὰ καὶ στὸ τέμενος στὸν Βοτανικό. Ἔχει κόσμο, εἰδικὰ στὶς μεγάλες γιορτές, ὁπότε καὶ μαζεύονται χιλιάδες. Στὴν τελευταία μεγάλη γιορτὴ εἴχαμε περίπου 4.000 ἀνθρώπους καὶ ὀργανώθηκε ἔτσι προκειμένου νὰ συμμετάσχουν ὅλοι», συνεχίζει.

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ μὴ ἀδειοδοτημένα τζαμιά, στὶς ἀρχὲς τῆς προηγούμενης δεκαετίας ὑπῆρχαν ἐκτιμήσεις ποὺ ἀνέβαζαν τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀκατάλληλων καὶ παράνομων χώρων – ἀπὸ ὑπόγεια πολυκατοικιῶν ἕως πάρκινγκ – σὲ περισσότερους ἀπὸ 100, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦσαν χιλιάδες μουσουλμάνους, χωρίς, ὅμως βασικὲς ὑποδομές, ὅπως τουαλέτες ἢ ἐξαερισμό.

Κατὰ τὸν Γιῶργο Καλαντζή, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς μειώθηκε δραστικά, ἀρχῆς γενομένης τὴν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ νὰ συμβάλλει ἐξίσου στὸ κλείσιμο πολλῶν ἐξ αὐτῶν.

«Ἐμεῖς φτιάξαμε τὸ τζάμι καὶ τὸ κάναμε πάρα πολὺ σωστά. Αὐτὸ συνέβαλε καὶ στὸ ἑπόμενο βῆμα: Τὴν ὑλοποίηση τῆς πολιτικῆς ἀπάλειψης παράνομων, ἄτυπων καὶ χωρὶς καμιὰ νομιμότητα χώρων. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἔχουμε ἐξασφαλίσει ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, γιὰ παράδειγμα, ποτὲ δὲν θὰ κινδυνεύσουν νὰ καοῦν ἀπὸ ἕνα βραχυκύκλωμα σὲ ἕνα ὑπόγειο ποὺ δὲν πληροῖ προδιαγραφὲς καὶ κανόνες ἀσφαλείας».

Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὑπάρχουν περιπτώσεις παράνομων χώρων προσευχῆς ποὺ λειτουργοῦν ἐδῶ καὶ 10-15 χρόνια καὶ στοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖ νὰ παραχωρηθεῖ ἄδεια γιὰ πολεοδομικοὺς λόγους.

«Μὲ συγκεκριμένους χώρους ὑπάρχει πρόβλημα, θὰ πρέπει νὰ κλείσουν. Ὅμως, δὲν εἶναι εὔκολο καὶ δὲν θὰ ἦταν ἔξυπνο γιὰ τὴ χώρα μας νὰ πιέσει μία τέτοια διαδικασία μετάβασης μὲ τρόπο κατασταλτικό», ἀναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πώς, σύμφωνα μὲ τὸν γενικὸ γραμματέα Θρησκευμάτων, γιὰ μία χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὑπερ­άσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἰδιαίτερα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ταυτίζεται μὲ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει καλύτερος σχεδιασμὸς γιὰ τὴ χωροθεσία, τὸν τρόπο λειτουργίας καὶ σειρὰ ἄλλων κρίσιμων θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὸ τέμενος τῶν Ἀθηνῶν».

Previous Article

Δυστοπικά μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο Παρίσι με πρόσχημα τους Ολυμπιακούς αγώνες

Next Article

Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος