Ἀποτυχία τὸ Συλλείτουργον

Share:

Ἀπουσίασαν ἀπὸ τὸ συλλείτουργον Πατριάρχου καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡ ΠτΔ, ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ περισσότεροι Ὑπουργοὶ κ.ἄ. Προφανῶς δὲν τοὺς ἀφορᾶ οὔτε ἀπὸ θέμα πίστεως οὔτε ἀπὸ θέμα προσώπων… Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πατριάρχης ἀντήλλαξαν ἀσπασμοὺς καθ’ ἥν ὥραν αἱ διενέξεις δὲν ἔχουν παύσει, μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον νὰ ἔλαβε τὸ «Προμπονᾶ» διὰ νυκτερινῶν διαδικασιῶν τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων καὶ τὸν Πατριάρχην νὰ ὀργανώνη τὰς ἑπομένας κινήσεις διὰ τὸν Προκαθήμενον τῆς Κρήτης, τὰ «Σταυροπήγια» κ.ἄ. Ἀμφότεροι πάντως εἶναι σύμφωνοι εἰς τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς πολιτικοὺς σχεδιασμούς, διὰ τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Φανάρι… Παραθέτομεν ἐνδεικτικὸν ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τῆς 21ης Νοεμβρίου 2021:

«Γεμίζει ἀπὸ εὐφροσύνην καὶ εἰρήνην τὴν ψυχὴν ἡμῶν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παρουσία ἡμῶν ἐνταῦθα, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, αἰσθητοποιεῖ καὶ ἀναγγέλλει τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν ἁπανταχοῦ, τὴν θεμελιώδη καὶ ἄρρηκτον ἑνότητα τῆς Μητρὸς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῆς πεφιλημένης θυγατρὸς αὐτῆς. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἐνίοτε ὑπῆρξαν καὶ νεφύδρια ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, ὅμως ταῦτα δὲν ἔφερον καταστρεπτικοὺς ὑετούς, ἀλλὰ μόνον δρόσον καὶ βροχὴν καὶ εὐφορίαν τῶν πνευματικῶν καρπῶν καὶ γόνιμον διάλογον καὶ συμπόρευσιν εἰς τὰ μείζονα θέματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ἀπεδείχθη καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς πρωθιεραρχικῆς Ὑμῶν διακονίας, Μακαριώτατε, διὰ τῆς προθύμου καὶ λίαν ἐπωφελοῦς, συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ διὰ τῆς ἐκ τῶν πρώτων συνταυτίσεως καὶ ἐναρμονίσεως μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸ ζήτημα τῆς προσφάτως ἀποδοθείσης αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας».

Previous Article

Νά ἐ­ξε­τά­σετε τίς ἀ­στο­χίες καί τίς πα­ρα­λεί­ψεις τῶν πα­τέ­ρων Σας, οἱ ὁ­ποῖοι δέν ἔ­στερ­ξαν στόν Ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας γιά ἐ­λευ­θε­ρία

Next Article

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον