Ἀπώλεσαν τὴν ψυχραιμίαν των

Share:

Ὅλοι οἱ «ὑπήκοοι» τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως ἔχουν ἐπιδοθῆ εἰς ἀγῶνα νὰ ἀπομειώσουν τὴν ἐπιρροὴν ὅσων Ἱεραρχῶν, Καθηγητῶν, κληρικῶν, λαϊκῶν κ.α. ἀντιδροῦν πρὸς τὰς αὐθαιρεσίας τοῦ «ἀφέντη καὶ δεσπότη». Ὁ κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος ἐδημοσίευσε κείμενον εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2019 μεταξὺ τῶν ὁποίων γράφει:

«Εἷς ἐξ αὐτῶν, ἀφοῦ δῆθεν ἐπιχειρηματολόγησε -φυσικὰ ἀνεπιτυχῶς- κατὰ τῆς Μεγάλης Συνόδου, πρὶν ἀπὸ καιρό, τώρα βάλθηκε νὰ πείσει τὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία νὰ μὴ ἀναγνωρίσει τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας, πουλώντας γνώση καὶ πνεῦμα στὴν διαρκῆ Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος, παρατάσσοντας δῆθεν «ἁγιοπατερικὰ» κτλ ἐπιχειρήματα, τὰ ὁποῖα, ἐν τέλει, λίγο ἀπέχουν ἀπὸ ὀργανωσιακὲς ἠθικοπλαστικὲς παροτρύνσεις. Γνωρίζει ὑποτίθεται καὶ τὴν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ συνεδρίαση τῆς κάθε Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅμως παρεμβαίνει!! Ὅπως φαίνεται, ἡ στείρα ἀντιπολίτευση καὶ ἡ πολεμικὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ τοὺς θεσμούς του, ἀποτελεῖ λόγο ὕπαρξης γιὰ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀκροδεξιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἰδεολογία καὶ ὡς δῆθεν καθαροὶ καὶ ἀκραιφνεῖς ὀρθοδοξολογοῦντες νομίζουν ὅτι θὰ μνημονεύονται ὡς «ἀντιφρονοῦντες σοφοὶ Γέροντες» μὲ τὰ ψευδεπιγράφου θεολογίας δῆθεν σοφὰ κείμενά τους!».

Πρόκειται διὰ μίαν ἄδικον ἐπίθεσιν πρὸς τὸν κ. Τσελεγγίδην, πού, ὅποιος τὸν γνωρίζει, ἔχει ἀντίληψιν περὶ τοῦ ἀδαμαντίνου χαρακτῆρος του. Ἡ λοιδορία τῆς «ἁγιοπνευματικῆς» διαστάσεως καταδεικνύει τὸ ἐπίπεδον τοῦ ἤθους καὶ τῆς πολεμικῆς τῶν Φαναριωτῶν. Τόσο πολὺ φοβοῦνται τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἂν ἀναζητῆ «ἀκροδεξιοὺς» ὁ κ. Χατζόπουλος, ἂς ἀναλογισθῆ ποῖος Πατριάρχης ὑπέγραψε μνημόνιον συνεργασίας μὲ τὸν ἀκροδεξιὸν κ. Ποροσένκο.

Previous Article

ΣΥ ΕΦΟΝΕΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΝ! 

Next Article

«ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ»

Διαβάστε ακόμα