Ἀπὸ ἀποτυχίαν εἰς ἀποτυχίαν

Share:

Εἰς προσφάτους δηλώσεις του ὁ Μακ. Ἀλεξανδρείας ὑπόσχεται νὰ παρέμβη πολιτικὰ εἰς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι δυνατὸν νὰ τοῦ ἔχη κανεὶς ἐμπιστοσύνην; Ἡ Μητρόπολις Μπραζαβὶλ σείεται καὶ αὐτὸς κωφεύει, ἀλλὰ εἶναι πειθήνιος εἰς ὅσα ζητεῖ ἡ Κυβέρνησις διὰ τὴν θαλασσίαν οἰκονομικὴν ζώνην. Παρέκαμψε τὴν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου του εἰς τὸ «Οὐκρανικὸν», διότι κάτι τοῦ ἐψιθύρισεν ὁ ἀποπεμφθείς ΥΦΕΞ κ. Διαματάρης. Ἠναγκάσθη νὰ διαψεύση τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς δημοσίας δηλώσεις του ὑπὲρ τοῦ Κιέβου Ὀνουφρίου! Διὰ ἐκτελεστικὸν ὄργανον Κυβερνήσεως καλὸς εἶναι, ὄχι ὅμως διὰ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ κανάλι «ΚΡΗΤΗ TV» τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2019:

«Αὐτὲς τὶς μέρες Τετάρτη μὲ Πέμπτη συναντοῦμε μὲ τὸν ἀρχιστράτηγο τῆς Βόρειας πτέρυγας στὴν Ἀλεξάνδρεια μία ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Ὅπως ξέρετε ἡ Λιβύη ὑπάγεται στὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γίνεται ἡ ἔξοδος τῶν προσ­φύγων. Ἔτσι λοιπὸν ἀναλαμβάνω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἕνα μεγάλο ρόλο μεσολαβητῆ στοὺς στρατιωτικούς», ἀνέφερε σὲ δηλώσεις του.

«Θέλω ὅμως νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Αἴγυπτός μας εἶναι πάρα πολὺ δυνατὴ· τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων θὰ συναντηθῶ μὲ τὸν πρόεδρο Σίσι καὶ ξέρω πόσο ἀγαπάει τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα καὶ πόση μεγάλη σημασία ἔχει ἡ τριμερὴς συνεργασία Κύπρου, Ἑλλάδας καὶ Αἰγύπτου. Ἔτσι λοιπὸν ἡ Αἴγυπτός μας εἶναι χώρα φιλικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὴν Κύπρο μας καὶ μπορεῖ καὶ θὰ παίξει ἕνα μεγάλο ρόλο στὴν εἰρήνευση τῆς Μεσογείου θαλάσσης καὶ θὰ δώσουμε ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα σὲ αὐτοὺς ποὺ πρέπει νὰ τὸ πάρουν», τόνισε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς».

Previous Article

Η θρησκευτική νομοθεσία της Ουκρανίας όπως έχει δεν εξασφαλίζει επαρκεί προστασία δικαιωμάτων των πιστών

Next Article

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Μητροπολιτικὸν σύστημα διοικήσεως τῆς ΚΡΗΤΗΣ ἐν κινδύνῳ!