Ἀφερέγγυοι οἱ ἀνακριταὶ ποὺ ὥρισεν ἡ ΔΙΣ

Share:

Ἐγείρονται πολλὰ ἐρωτήματα διὰ τοὺς Σεβασμιωτάτους ποὺ ὡρίσθησαν ἀνακριταὶ ὄχι μόνον ἐπειδὴ εἶναι οἰκουμενισταί, ἄρα κατὰ τῶν παραδοσιακῶν Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ διότι ἐπανειλημμένως ἔχουν ἐλεγχθῆ διὰ τὴν θεολογικήν τους ἀνεπάρκειαν. Παραλλήλως, δημιουργοῦνται καὶ ἄλλα ἐρωτήματα: ποῖος εὑρίσκεται ὄπισθεν τῆς πλαστῆς παραιτήσεως τοῦ Σεβ. Θήρας; Δὲν θὰ κινηθῆ ἡ ΔΙΣ κατὰ τοῦ ἐξαπατητοῦ της; Σημαίνει κάτι ἡ ἀπουσία ἀναφορᾶς τῶν Πατριαρχῶν Κων/λεως καὶ Ἀλεξανδρείας ἀπὸ τὰς εὐχαριστίας τῆς ΔΙΣ; Διατί σοβαραὶ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν εἰς αὐτὴν τὴν ΔΙΣ καὶ δὲν ἀνέμενον τὴν νέαν σύνθεσιν; Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 26ης Αὐγούστου 2021:

«Συνῆλθε ἐπὶ διήμερο, τὴν Τετάρτη 25 καὶ τὴν Πέμπτη 26 Αὐγούστου 2021, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατὰ τὴν χθεσινὴ συνεδρία ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἔθεσε ὑπ’ ὄψιν τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπιστολὴ παραιτήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἐπιφανίου. Κατόπιν εἰσηγήσεώς Του, ἡ Δ.Ι.Σ. ἐπεφυλάχθη νὰ ἀποφανθεῖ, ἀφότου ὁ Μακαριώτατος ἐπικοινωνήσει προσωπικὰ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. Μετὰ ἀπὸ τὴν λήξη τῆς συν­εδρίας ὁ Μακαριώτατος ἀνεζήτησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θήρας, ὁ ὁποῖος τοῦ δήλωσε ὅτι δὲν ἔχει ὑπογράψει ἐπιστολὴ παραιτήσεως, ἀπέστειλε δὲ αὐθημερὸν ἐπιστολή του πρὸς τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ τὴν ὁποία ἐπαναλαμβάνει τὴν διάψευσή του. Κατόπιν τούτων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴ τοῦ παραληφθέντος κειμένου παραιτήσεως στὸν ἀνωτέρω Μητροπολίτη γιὰ τὶς ἐνέργειές του.

Κατὰ τὶς δύο Συνεδρίες ἡ Δ.Ι.Σ.:

– Ἐξ ἀφορμῆς τῶν προσφάτων δεινῶν τῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν μὲ ἰδιαίτερη σφοδρότητα τὴν Ἀττική, τὴν Εὔβοια, τὴν Ἠλεία, τὴν Ἀρκαδία, τὴν Λακωνία, καθὼς καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας, ἀπευθύνεται μὲ αἰσθήματα συμπαθείας καὶ παραμυθίας πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ Λαό, ἐξαιρέτως δὲ πρὸς τοὺς πληγέντες ἀπὸ τὴν φοβερὴ αὐτὴ καταστροφή. Ἐπίσης ἐξέφρασε καὶ τὶς θερμές Της εὐχαριστίες πρὸς τοὺς Μακαριωτάτους Πατριάρχες Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο, Σερβίας κ. Πορφύριο καὶ Ρουμανίας κ. Δανιήλ, τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Φιλλανδίας κ. Λέοντα, τὸν Καθολικὸ Πατριάρχη Κιλικίας καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Καντέρμπουρυ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς ἐπιστολὲς συμπαραστάσεως αὐτῶν σχετικῶς μὲ τὶς ἐν Ἑλλάδι πυρκαϊές.

Ἐκ παραλλήλου, ἡ Δ.Ι.Σ. ἐκφράζει τὶς θερμότατες εὐχαριστίες της πρὸς τὰ μέλη τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, τοῦ Λιμενικοῦ, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τοῦ φιλοχρίστου Στρατοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους γενικῶς τοὺς ἐθελοντές, Ἕλληνες καὶ ξένους, οἱ ὁποῖοι μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας καὶ συναντιλήψεως εὑρέθησαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στὰ μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν, γιὰ νὰ παράσχουν κάθε βοήθεια, εὐχόμενη νὰ ἔχουν τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐνίσχυση καὶ εὐλογία στὴ ζωή καὶ τὰ καλά τους ἔργα.

Γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπλήκτων ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τὴν συγκέντρωση καὶ διάθεση πόρων Της ὑπὲρ ἐνισχύσεως αὐτῶν.

– Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων σχετικῶς πρὸς τὶς ἐπιστολὲς καὶ λοιπὲς ἐνέργειες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καὶ Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ κατόπιν τῆς ἀπὸ 15ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἀποφάσεώς Της, ἐδέχθη τοὺς ἐν λόγῳ Ἀρχιερεῖς, γιὰ νὰ παράσχουν προφορικὲς ἐξηγήσεις ἀναφορικῶς πρὸς τὶς ἐπιστολὲς καὶ λοιπὲς ἐνέργειές τους, μὲ τὶς ὁποῖες ἐξεδήλωσαν ἀπειθαρχία καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρὸς τὴν ἔκτακτη διαδικασία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν.

Μετὰ τὴν ἀκρόασή τους θεώρησε ἀνεπαρκεῖς τὶς παρασχεθεῖσες ἐξηγήσεις καὶ ζήτησε τὴν ἐκ μέρους τους ἐπικαιροποίηση τῶν ὑπεσχημένων κατὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία καὶ τὴν Διαβεβαίωσή τους, ὡς πρὸς τὴν συμμόρφωσή τους πρὸς τὶς ἑκάστοτε συνοδικὲς ἀποφάσεις. Μετὰ ταῦτα, ἀρνηθέντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν πρόταση τῆς Δ.Ι.Σ., ὅρισε ὁμοφώνως – δυνάμει τοῦ ἄρθρου 143 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περὶ ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν διαδικασίας» – ἀνακριτές, διὰ μὲν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, καὶ διὰ δὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο.

– Ἀπεφάσισε ὡς τόπο σύγκλησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο, τὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης.

– Ἀπεφάσισε τὴν ἐκπροσώπηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ Συνέδριο ἐπὶ τῆς Διεθνοῦς Ἀνεξιθρησκείας καὶ Εἰρήνης, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ὁ Καθολικὸς Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων.

– Ἀπεφάσισε τὴν ἐκπροσώπηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διεκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς Πρόσφυγες, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς Βρυξέλλες τὸν προσ­εχῆ Ὀκτώβριο.

– Ἐνέκρινε τὴν πρόταση τῆς Α.Μ.Κ.Ε. «Συνύπαρξις – Οἰκουμενικὸ Πρόγραμμα Προσφύγων» περὶ πραγματοποιήσεως Πανευρωπαϊκοῦ Συνεδρίου τὸν προσεχῆ Φεβρουάριο μὲ θέμα: «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ πρόσφυγες»…

Ἀκολούθως τελέσθηκε στὸ Συνοδικὸ Παρεκκλήσιο νεκρώσιμο τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου κυροῦ Κλήμεντος.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς

Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Previous Article

Τύραννοι μὲ σχῆμα ποιμένων.

Next Article

Ποινές και βραβεία – όψεις του ίδιου νομίσματος