Ἀχρήστευσις τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Πατέρων Σχιστοῦ

Share:

Τὸ χωροταξικὸν σχέδιον τῶν ἐπενδύσεων εἰς τὸ Σχιστὸν δεικνύει ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Ἁγ. Πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Νικαίας ἐκτὸς τοῦ ὅτι θὰ περιορισθῆ εἰς ἐλάχιστα στρέμματα, δὲν θὰ ἀποτελῆ πλέον χῶρος ἡσυχασμοῦ, ἀλλὰ σημεῖον πανοραμικῆς «ἐποπτείας» τῆς βιομηχανικῆς περιοχῆς. Μήπως ἐξ ἀρχῆς ἡ πραγματικὴ αἰτία τῆς ἀνεγέρσεως τῆς ἐν λόγω Ἱ. Μονῆς ἦτο ἄλλη; Θὰ ἔδιδον οἱ πιστοὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματός των διὰ τὴν ἀνέργεσιν αὐτῆς, ἐὰν ἐγνώριζον αὐτά; Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2022:

«Εἰδικότερα, τὸ σχέδιο περιλαμβάνει τὴν κατασκευὴ γραφείων καὶ κατοικιῶν, ἀποθηκῶν καὶ χώρων στάθμευσης, κέντρου logistics, ἐκθεσιακοῦ καὶ συνεδριακοῦ κέντρου, ἰατρικοῦ κέντρου, ἐμπορικοῦ κέντρου καὶ σταθμῶν ἐξυπηρέτησης αὐτοκινητιστῶν, χώρους γιὰ τοποθέτηση καὶ λειτουργία ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας, πιθανότατα φωτοβολταϊκῶν. Προβλέπεται ἐπίσης ἡ κατασκευὴ κοιμητηρίων γιὰ Ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους, ὥστε νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἕνα πάγιο αἴτημα πολλῶν ἐτῶν πρὸς τὴν πολιτεία.»

Previous Article

Ξεχάσαμε τήν μετάνοια

Next Article

«Ἡ «ἐκλογὴ» τῶν νέων Μητροπολιτῶν»