Ἁγία Σοφία

Share:

Μετὰ τὰ τόσα πολλά, καὶ ἀπὸ παντοῦ, ποὺ εἰπώθηκαν, γιὰ τοὺς εἰσελθόντες στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπιτρέψετε καὶ εἰς ἐλαχίστους, ὡς ὁ γράφων, τὰ παρακάτω:

Α: Πρός τούς Πολιτειακοὺς καὶ Θρησκευτικοὺς ἡγέτας καὶ τὸν λαὸ τῶν καλῶν μας γειτόνων Τούρκων.

Β: Πρὸς τοὺς Πολιτειακοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ἑλλήνων, καθὼς καὶ πρὸς τοὺς ὅπου γῆς Ὀρθοδόξους πιστοὺς Χριστιανούς.

Α: Πρὸς τοὺς Γείτονές μας λοιπόν: Ἀγαπητοί μας φίλοι ὅπως φαίνεται κάτι δὲν ὑπολογίσατε καλά. Πῶς θὰ προσευχηθεῖτε μέσα στὸν Ναὸ αὐτὸ τῶν Ὀρθοδόξων, ὅπου τὰ πάντα εἰκονίζουν καὶ μαρτυροῦν τῶν Χριστιανῶν τὴν Πίστη;

Ἀκούσαμε ὅτι μὲ τὶς σύγχρονες τεχνολογίες θὰ καλύψετε τὶς Χριστιανικὲς Εἰκόνες, τὰ ψηφιδωτὰ καὶ ὅ,τι θυμίζει ὅτι ὁ χῶρος αὐτὸς εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἐδῶ ὅμως κάνετε ἕνα μεγάλο λάθος:

1. Δὲν καλύτπεται μὲ κανένα τεχνικὸ τρόπο ἡ Ἱστορία τοῦ Ναοῦ Αὐτοῦ καὶ ἡ Δόξα τῆς καταγεγραμμένης Βυζαντινῆς μεγαλοπρέπειάς Του.

2. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ τὸν Τροῦλλο του ψηλά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε γωνιά του δὲν περιορίζεται μὲ κανένα τρόπο!

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα θετικὸ γιὰ Σᾶς, φίλοι Γείτονες, ποὺ θὰ εἰσέλθετε στὸν Ναὸ τῶν Χριστιανῶν:

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν ποὺ, ὅπως σᾶς προείπαμε, ἐκπέμπεται συνεχῶς στὸν χῶρο αὐτό, κάποιους καλοπροαίρετους ἀπὸ Σᾶς ἐνδέχεται «νὰ σᾶς συλλάβει» καὶ νὰ βαπτισθεῖτε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί!

Ξέρετε μία δικιά μας προφητεία λέγει γιὰ Σᾶς ὅτι «ἡ Ρομφαία τοῦ Ἀγγέλου θὰ σᾶς μερίσει εἰς τρία μέρη: Τὴν μὲν πρώτην ἐν Ρομφαίᾳ, τὴν δὲ δευτέραν βαπτίσει, τὴν τρίτην καταδουλώσει ἐν τῇ Ἀνατολῇ».

Ὅσοι λοιπὸν τῶν εἰσερχομένων προσευχηθεῖτε μυστικά, καὶ θελήσετε νὰ βρεθεῖτε στὴν δεύτερη θέση ἐκείνων ποὺ θὰ βαπτισθοῦν, θὰ Σᾶς δεχθοῦμε μὲ χαρά!

Β΄ Πρὸς τοὺς ἡμετέρους τώρα Πολιτειακοὺς καὶ Θρησκευτικούς ἄρχοντας καὶ ἡγέτας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ πρὸς τοὺς ὅπου γῆς ΠΙΣΤΟΥΣ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς:

1) Ἀναζητώντας πρῶτον τὴν αἰτία γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καὶ ὅσα δεινὰ ὅλοι ὑποφέρουμε σήμερα, ἡ ἀπάντηση εἶναι αὐτονόητη: «ταῦτα πάντα ἐφ’ ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν».

Διότι ἁμαρτήσαμε καὶ παρανομήσαμε μὲ τὸ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ Ἐσένα, καὶ ἁμαρτήσαμε σὲ ὅλα καὶ δὲν ὑπακούσαμε στὶς ἐντολές Σου, δὲν τὶς φυλάξαμε οὔτε τὶς ἐφαρμόσαμε, ὅπως μᾶς διέταξες, γιὰ νὰ εὐτυχήσουμε.

«Καὶ πάντα, ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας».

«Ὅτι Δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν».

Ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ θαυμάσιά σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, Κύριε. Καὶ ἂς ντροπιασθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ κακομεταχειρίζονται τοὺς δρόμους Σου, καὶ ἂς καταισχυνθοῦν – στερούμενοι – κάθε δύναμη, καὶ ἂς συντριβεῖ ἡ δύναμή τους. «Ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη»!

2) Ἀκολουθεῖ ὅμως στὴν συνέχεια ἡ συγκλονιστικὴ ἐνέργεια, ὅπου οἱ Πιστοὶ βαλόντες χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, θέλουσι ρίψει τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ βοήσουσιν μετὰ δακρύων πρὸς τὸν Κύριον περὶ τῆς παύσεως τῶν δεινῶν καὶ εἰρηνεύσεως τοῦ κόσμου.

Τῆς δεήσεως ταύτης τῶν πιστῶν εἰσακούσεται Κύριος Παντοκράτωρ καὶ ἀποστελεῖ τὸν Ἄγγελον αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐκλεκτόν Του Ἅγιον Βασιλέα – τοῦ ὁποίου αἰτία τῆς τηλαυγοῦς δόξης του ὑπάρχει, ὁ μέγας φόβος, αὐτὸς πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἄκρα εὐσέβεια, πίστις, δικαιοσύνη, ἀρετὴ καὶ ἁγνότης τῆς ψυχῆς του – ποὺ θὰ τοῦ ὑποδείξει τί ποιήσει λέγοντάς του:

«Ἱκανοποίησον τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς Γῆς, περιϋβρισθέντα ὑπὸ τῶν ἔργων τῶν ἀνόμων καὶ ἀσεβῶν. Στερέωσον ἐν ἀνθρώποις τὴν Ἀληθινὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνίδρυσον ἤθη χρηστά, ἐγκατάστησον ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς τοὺς ἀξίους, οἵ εὐηρέστησαν τῷ ἐν Ἁγίᾳ Τριάδι Θεῷ ἡμῶν»!

Ἔτσι λοιπόν, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, μὲ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση περιμένουμε ἡ ἐν Τριάδι Σοφία τοῦ Θεοῦ, στὸν χρόνο ποὺ Ἐκείνη γνωρίζει, νὰ δώσει τὴν ἀπάντησή Της!

Ταπεινὸς προσκυνητὴς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Ἀντώνιος Κων. Κτενᾶς

Previous Article

Προδίδουν ἤ ὄχι τὴν Ὀρθοδοξίαν;

Next Article

Πρὸς τί ἡ παραχώρησις;