Ἄμεσος ἀντίδρασις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς

Share:

Χαιρόμεθα πού ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. κ. Σεραφείμ ἀντέδρασεν ἄμεσα εἰς τό δημοσίευμα τοῦ Ο.Τ. τῆς 9ης Ἀπριλίου 2021, ὅπως πληροφορούμεθα, καί ἐπέβαλεν ἑξάμηνον ἀργίαν εἰς τόν Ἀρχιμ. Χριστόδουλον Ταμπακόπουλον μετά καί τήν ἀμεταμέλητον ἐμμονήν του εἰς τάς αἱρετικάς ἀπόψεις του. Ὁ π. Χριστόδουλος κατεσκανδάλισε τό ποίμνιον, ἰσχυριζόμενος μέ τό δημοσίευμά του εἰς τό περιοδικόν “Θεολογία” ὅτι ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ εἶναι αἱρετική. Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέν πρέπει νά προβῆ εἰς ἀντιστοίχους ἐνεργείας διά τόν Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ, κ. Ἀλ. Κατσιάραν, πού ἐπέτρεψε τήν δημοσίευσιν τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου, χωρίς καμμίαν διευκρίνησιν ἤ ἔκφρασιν ἀντιθέσεως ἐκ μέρους τοῦ περιοδικοῦ εἰς τά γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὑποστηριζόμενα, ἐνῶ ἔχουν ἀναθεματισθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας;

Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι πρέπει ἡ ὑπόθεσις Ταμπακοπούλου νά παραπεμφθῆ εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον, διά νά κριθῆ καί νά καθαιρεθῆ ὁ αἱρετικά ἀμετανοήτως φρονῶν καί ὄχι νά ἔχη τήν δυνατότητα νά μετατεθῆ εἰς ἄλλην Μητρόπολιν τῆς Ἑλλάδος ἤ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, διά νά συνεχίση τό διαστροφικόν τῆς Πίστεως ἔργον του.

Οἱ Πιστοί μας θέλουν νά γνωρίζουν, πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία τούς αἱρετικούς καί ὅτι οἱ χωλαίνοντες εἰς τήν Πίστιν ἐξοστρακίζονται τοῦ Ἀμπελῶνος Χριστοῦ καί ὄχι ἁπλῶς νά ἐξαφανίζωνται καί νά χάνωνται τά ἴχνη τους.

Previous Article

Latet anguis in herba

Next Article

Παραπλανητικαί φῆμαι

Διαβάστε ακόμα