Ἅγιοι Θεοδόσιος καί Σάββας: «Πληροφοροῦμεν ἐνώπιον τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου Τριάδος πάντες οἱ ἅγιοι τόποι πυρί ἀναλίσκονται»!

Share:

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου

Συχνά στόν Ὀρθόδοξο Τύπο ἔχει καταγγελθῆ ὅτι τό ἦθος τῆς πλειοψηφίας τῶν σημερινῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει σχέση μέ τό ἦθος πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες. Οἱ σύγχρονοι ἱεράρχες ναί μέν διατηροῦν τήν τυπική καί κανονική διαδοχή, ὅμως διαπιστώνεται τόσο ἀπό τούς λόγους τους ὅσο καί ἀπό τίς πράξεις τους ὅτι ἔχει διακοπῆ τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τῆς ἁγιωσύνης καί τῆς χαρισματικῆς διακονίας πού χαρακτήριζε τούς παλαιούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι «τήν ψυχήν αὐτῶν τιθέασι ὑπέρ τῶν προβάτων».

Οἱ διάκονοι τοῦ λαοῦ εἰς τήν ἐποχήν μας δέν ἀγωνίζονται μέ παρρησίαν καί μαχητικόν φρόνημα

Ὅμως στήν ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ διαπιστώνεται, μέ βαθειά λύπη, ὅτι ὄχι μόνον ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπισκόπων ἔχει χάσει τό μαρτυρικό καί ἀγωνιστικό πνεῦμα, πού χαρακτηρίζει τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡ πλειοψηφία τῶν Μοναχῶν καί πολλοί Πνευματικοί μέσα στόν κόσμο. Οἱ σύγχρονοι διάκονοι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ δέν ἀγωνίζονται μέ παρρησία καί μαχητικό φρόνημα νά στηρίξουν τόν δοκιμαζόμενο πιστό λαό, ὁ ὁποῖος βάλλεται τόσο στήν ἐκκλησιαστική του ζωή ὅσο καί στήν καθημερινότητά του. Οἱ σύγχρονοι διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας δέν αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ὑπερασπίσουν τήν ἀλήθεια, νά διαφυλάξουν ἀμώμητη τήν πίστη καί νά μεταφέρουν τό ἀγωνιστικό πνεῦμα στήν σύγχρονη ἐποχή.

Δυστυχῶς ἡ τραγικότητα τῶν ὅσων συμβαίνουν σήμερα δέν ἀνησυχεῖ τούς κύριους ὑπευθύνους, τούς ἐπισκόπους, ἀφοῦ αὐτοί ἐξουσιάζουν καί ἀπολαμβάνουν καί γιά αὐτό καί σιωποῦν, ἔχοντας ἀναισθητοποιήσει τήν ἐπισκοπική τους συνείδηση. Ὅμως ἡ σιωπή καί ἡ ἀναισθητοποιημένη συνείδηση ἔχουν μεταδοθῆ καί στήν πλειοψηφία τῶν Μοναχῶν καί πολλῶν Πνευματικῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά καταπιέζεται ἡ συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Σήμερα οἱ ἐχθροί τοῦ μοναχισμοῦ, πρός τό παρόν, δέν εἶναι ἐξωτερικοί, ἀλλά ἐσωτερικοί, γιά αὐτό καί στόν μοναχισμό χρειάζεται ἄλλου εἴδους ἀντίσταση. Ἀντίσταση περιφρνήσεως τῶν ἀνέσεων καί τῶν χρηματικῶν κονδυλίων, ἀντίσταση ἀπειλῶν, ἐξοριῶν καί στερήσεων. Ὅμως τέτοιες ἀντιστάσεις δέν μποροῦν νά προβάλλωνται ἀπό μοναχούς μέ κοσμικό φρόνημα, οἱ ὁποῖοι εἶναι συνδεδεμένοι μέ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Τέτοιες ἀντιστάσεις μποροῦν νά ἀντιπαρατάξουν μόνον οἱ ἀπαρνηθέντες τά ἐγκόσμια, οἱ ἀληθινοί Μοναχοί. Καί μόνον τέτοιους Μοναχούς φοβᾶται ὁ διάβολος καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου, ὅπως εἶναι ὁ Καίσαρας.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης σέ λόγο του γιά τίς μεγάλες εὐθύνες τῶν ἱερέων τονίζει ὅτι «Ὁ ἱερεύς δέν μπορεῖ ποτέ νά κλείση τήν πόρτα του· ἔχει μεγάλη εὐθύνη. Ὁ ἕνας εἶναι ἀπελπισμένος, ὁ ἄλλος ἄρρωστος καί ἔχει ἀνάγκη, ὁ ἄλλος ψυχορραγεῖ· πρέπει ἄλλους νά τούς δεχθῆ, ἄλλους νά τούς ἐπισκεφθῆ. Κινδυνεύουν ψυχές· πρέπει νά τίς βοηθήση. Ἄν δέν τίς βοηθήση καί τίς πάρη ὁ Θεός ἀτακτοποίητες, ποιός θά ἔχη τήν εὐθύνη; Δέν θά τήν ἔχη ὁ ἱερεύς;… Ἄν ἤμουν στόν κόσμο ἱερεύς, δέν θά μποροῦσα νά κλείσω ποτέ τήν πόρτα μου… Θά ἐνδιαφερόμουν ὄχι μόνο γιά τούς πιστούς, ἀλλά καί γιά τούς ἀπίστους καί γιά τούς ἀθέους καί γιά τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας… Ὁ ἱερεύς πρέπει νά τραβάη μπροστά, γιά νά ἀκολουθοῦν οἱ πιστοί. Βλέπεις, στό κοπάδι πάει μπροστά τό γκιεσέμι καί τά ἄλλα πρόβατα ἀκολουθοῦν.».

Οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι δυνατὸν νά ἀδιαφοροῦν, ὅταν ὁ ἄθεος Καῖσαρ ἐπιβάλλη τό κλείσιμον τῶν ἱερῶν ναῶν

Οἱ Πνευματικοί καί οἱ Μοναχοί δέν μποροῦν νά ἀδιαφοροῦν, ὅταν καταγγέλλεται δημόσια ἀπό ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους ὅτι τά ἐμβόλια περιέχουν κυτταρικά στοιχεῖα ζωντανῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό ἐκτρώσεις. Τήν στιγμή πού καί οἱ ἴδιοι καταγγέλλουν ὅτι ὅλες οἱ ἐκτρώσεις συνιστοῦν ἀνθρωποκτονίες, ἀφοῦ τό ἔμβρυο εἶναι ζωντανή ὕπαρξη.

Οἱ διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὑποχρέωση νά μή ἀδιαφοροῦν γιά τίς παρενέργειες καί τούς θανάτους λόγω τῶν ἐμβολίων. Ὅταν σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων ἔχουν καταγραφῆ ἀπό τόν Δεκέμβριο 2020 μέχρι καί τόν Μάϊο 2021 13.500 νεκροί καί 1.350.000 κρούσματα ἀπό σοβαρές παρενέργειες, ὅπως περικαρδίτιδες, ἐγκεφαλικές καί περιφερικές θρομβώσεις ἀκόμα καί σέ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, περιφερικές παραλύσεις, τυφλώσεις, κωφώσεις, παρενέργειες οἱ ὁποῖες μελλοντικά σίγουρα θά ὁδηγήσουν σέ θανάτους ἤ τήν «νεκρο-ζώντανη» ἐπιβίωση τῶν πασχόντων. Δέν νοιάζονται πού ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει γίνει πειραματόζωο πειραματικῶν ἐμβολίων, τά ὁποῖα προωθοῦν ἀδίστακτοι καί ἀνήθικοι ἄνθρωποι, μέ σκοπό νά καρπωθοῦν τεράστια οἰκονομικά ὀφέλη καί νά πειραματισθοῦν πάνω στό ἀνθρώπινο εἶδος;

Οἱ Πνευματικοί καί οἱ Μοναχοί δέν μποροῦν νά ἀδιαφοροῦν, ὅταν οἱ ἐμβολιασμένοι μεταμορφώνωνται σέ «ἀνθρώπινους μαγνῆτες», ὅπως καταγγέλθηκε ἀπό τόν ἐπιστήμονα Δημήτριο Ἀντωνίου, ὅπου πάνω στό σῶμα τους προσκολλῶνται διάφορα μέταλλα ἤ ὅταν πλησιάζη στό σῶμα τους μία πυξίδα αὐτή γυρίζει σάν τρελλή. Δέν νοιάζονται γιά τίς βάσιμες ὑποψίες ὅτι τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer περιέχει νανοσωματίδια, πάνω στά ὁποῖα ἔχει προσκολληθῆ τό mRNA τοῦ ἐμβολίου, γιά νά εἰσέλθη μέ τήν «βία» στά κύτταρα τοῦ ἀνθρώπου γιά ἀποτελεσματικότερο ἀποτέλεσμα. Γιατί ἀδιαφοροῦν στίς καταγγελίες, ὅτι μέ τά ἐμβόλια mRNA μεταλλάσσεται τό DNA τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀπροσδιόριστες συνέπειες στόν χρόνο, μέ ἐπιπτώσεις ἀκόμα καί στήν γονιμότητα τῶν ζευγαριῶν ὅσο καί στήν δημιουργία τερατογενέσεων;

Οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦν νά ἀδιαφοροῦν, ὅταν ὁ ἄθεος Καίσαρας ἐπιβάλλη τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, τήν παύση τῶν ἱερῶν μυστηρίων, τήν παρουσία τῶν πιστῶν μέσα στόν ναό μέ μάσκα, τήν τέλεση κηδειῶν express, τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό. Δέν ἐπιτρέπεται νά μή νοιάζωνται, ὅταν ἄνθρωποι μέ οἰκογένειες, μέ πολλές καί δυσβάστακτες ὑποχρεώσεις χάνουν τήν ἐργασία τους, ἐπειδή ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν, μέ ἕνα ἐμβόλιο τό ὁποῖο βρίσκεται στήν πειραματική φάση καί περιέχει ἐμβρυϊκά κύτταρα. Τελικά ὁ εὐαγγελικός λόγος «ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν», ἔχει ἰσχύ στήν σημερινή πραγματικότητα; Εἶναι προσανατολισμένος ὁ λόγος καί ἡ ζωή τῶν Πνευματικῶν καί τῶν Μοναχῶν πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;

Οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦν νά ἀδιαφοροῦν, μέ τήν προσπάθεια τῶν σκοτεινῶν κέντρων νά χειραγωγήσουν τόν ἑλληνικό πληθυσμό μέ ἐργαλεῖο τόν φόβο. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτρέπουν στόν ἀφορισμένο πρωθυπουργό νά ἐπεμβαίνη στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας, νά πιέζη τήν διοικοῦσα Ἐκκλησία νά διαφημίση τά ἐμβόλια ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό ἄμβωνα ἀκόμα καί νά ἐπιβάλη νά εἰσέρχωνται στόν ναό μόνον οἱ ἐμβολιασμένοι. Ἐάν δέν ἀντιδράσουν οἱ Πνευματικοί καί οἱ Μοναχοί, ποιός θά ἀντιδράση, ὁ πιστός ὁ λαός; Εἶναι δυνατόν νά μή ἀντιδροῦν οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ μέ τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό τῶν παιδιῶν;

Οἱ δύο ὁμολογηταί Ἐπίσκοποι περιμένουν τουλάχιστον τὴν στηλίτευσιν τῆς διώξεώς τους

Οἱ Πνευματικοί καί οἱ Μοναχοί γιατί δέν ἀντιστέκονται; Ποιός θά ἀναλάβη τήν ἠθική εὐθύνη ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους πού ἐμβολιάζονται καί πολλοί ἀπό αὐτούς πεθαίνουν ἤ θά ὑποστοῦν βλάβες στήν ὑγεία τους; Εἶναι δυνατόν ἀξιόλογοι Πνευματικοί καί σπουδαῖες μοναστικές Ἀδελφότητες ὄχι μόνον νά ἀδιαφοροῦν, ἀλλά καί νά κλείνουν Ναούς καί Μονές, νά ἀρνοῦνται νά τελέσουν θεῖες Λειτουργίες, νά μεταδώσουν τά ἄχραντα μυστήρια στούς πιστούς, νά ἐξομολογήσουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δυνατόν νά νεκρώνεται ἡ μυστηριακή ζωή τῶν πιστῶν, ἐπειδή ἔτσι θέλει ὁ ἄθεος Καίσαρας καί οἱ διάκονοι τοῦ Θεοῦ ὑποτάσσονται;

Οἱ δύο ὁμολογητές Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς, οἱ ὁποῖοι διώκονται γιά τήν τήρηση τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως καί δείχνουν ἀφοσίωση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, περίμεναν τουλάχιστον ἀπό τούς Πνευματικούς καί τούς Μοναχούς νά στηλιτεύσουν τήν δίωξή τους.

Γιά νά γεφυρωθῆ τό χάσμα πού ἔχει ἀνοιχθῆ μεταξύ τῶν συγχρόνων Ποιμένων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνάγκη νά ἐπανασυνδεθῆ ὁ λόγος καί τό ἦθος τῶν διακόνων τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι δυνατόν οἱ Ποιμένες νά καταγγέλλουν στόν λόγο τους τίς ἐκτρώσεις, νά μιλοῦν γιά τόν συχνό ἐκκλησιασμό, τήν συχνή παρουσία τῶν πιστῶν στά θεῖα μυστήρια, τήν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τήν μέλλουσα ζωή, τήν προστασία τοῦ αὐτεξούσιου τοῦ ἀνθρώπου καί στήν πράξη νά τά ἀναιροῦν.

Ἀκέραιος καί ἀνόθευτος ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος καί ἀπαραβίαστον τό ἐκκλησιαστικόν ἦθος

Ὁ λόγος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν φύση του εἶναι προέκταση τοῦ ἤθους του καί ὅταν ἦθος καί λόγος βρίσκωνται σέ διάσταση μεταξύ τους ὑπάρχει κάτι τό ἀντιφατικό καί δίψυχο στόν ἄνθρωπο. Οἱ Φαρισαῖοι ὑπῆρξαν κλασικό παράδειγμα ἀντιφατικότητας, πού μέ τήν συμπεριφορά τους προκάλεσαν τόν ἔλεγχο τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ὁ Κύριος στηλίτευσε αὐτή τήν ἀντιφατικότητα, λέγοντας «λέγουσι γάρ καί οὐ ποιοῦσι». Βέβαια, δέν κατηγοροῦμε τούς σύγχρονους Ποιμένες καί Μοναχούς ὡς Φαρισαίους, ὡς δίψυχους, ὅμως οἱ πράξεις τους ἀποδεικνύουν μία ἀντιφατικότητα, μία ἀνακολουθία ἤθους καί λόγου καί αὐτή ἡ ἀνακολουθία ὁδηγεῖ σέ μία μορφή παρεκτροπῆς. Διότι εἶναι παρεκτροπή ἀπό τήν ὀρθή πίστη ἡ ἀδιαφορία νά μεταφέρεται ταυτόχρονα ἀκέραιος καί ἀνόθευτος ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος καί ἀπαραβίαστο τό ἐκκλησιαστικό ἦθος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀποδέχθηκε ὡς Πατέρες καί Διδασκάλους της ἐκείνους πού τό ἦθος καί ὁ λόγος τους ἦταν ἐναρμονισμένοι καί παράλληλοι στήν καθημερινότητάς τους, γιά αὐτό καί δέν μιλοῦσαν τήν κοσμική γλώσσα, δέν ὑπηρετοῦσαν τήν διπλωματία καί δέν φοβόντουσαν τίς ἀπειλές καί τίς στερήσεις.

Ὁ Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. καί κατέγραψε τόν βίο τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, μᾶς πληροφορεῖ, γιά ἐκείνη τήν περίοδο, στήν περιοχή τῆς Παλαιστίνης, ὅπου ἡ Ἐκκλησία δοκιμαζόταν ἀπό τίς ἀντιχαλκηδόνιες αἱρέσεις τοῦ Σευήρου καί τοῦ Διοσκόρου, πῶς οἱ Πατέρες ἀγωνίζονταν, πῶς ἀγαποῦσαν τήν Ἐκκλησία, μέ τί πάθος καί τί δύναμη. Σημειώνει ὅτι δέκα χιλιάδες μοναχοί, ἔχοντας τόν «Θεοδόσιον καί Σάββαν τούς τῶν μοναχῶν κορυφαίους καί ἡγεμόνας» μαζί μέ τόν λαό τῆς Ἱερουσαλήμ ὑποχρέωσαν τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῆς περιοχῆς νά ἀναθεματίσουν τούς αἱρετικούς Νεστόριο, Εὐτυχῆ καί Σευῆρο.

Ἡ αἴτηση, διαμαρτυρία πού εἶχαν ἀποστείλει οἱ ἅγιοι Θεοδόσιος καί Σάββας πρός τόν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο σχετικά μέ τούς αἱρετικούς κατέληγε «Ἡ αὐθεντία σου νά εἶναι βεβαία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ὅτι δέν δεχόμαστε κατά κανένα τρόπο ἤ λόγο τήν ἕνωση πρός τούς Ἀποσχιστές (αἱρετικούς) πού ἀναφέραμε, χωρίς νόμιμη καί κανονική κρίση, οὔτε συμφωνοῦμε μέ καμμία καινοτομία στήν πίστη κατά ὁποιοδήποτε λόγο… Ἄν ὅμως ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας εἶναι νά συμβεῖ κάτι τέτοιο, πληροφοροῦμε ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί ὁμοουσίου Τριάδος τήν εὐσέβειά σας, ὅτι προθύμως θά ἐκχυθοῦν ὅλων μας τά αἵματα καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τόποι θά καταστραφοῦν μέ φωτιά, πρίν γίνει κάτι τέτοιο σέ τούτη τήν ἁγία πόλη τοῦ Θεοῦ. Διότι ποιό τό ὄφελος εἶναι ἀπό την ἁπλή προσωνυμία τῶν ἁγίων τόπων, ὅταν κατατρέχονται καί ἀτιμάζονται μέ τέτοιο τρόπο;…».

Previous Article

Διά τόν δεύτερον γάμον Κληρικῶν

Next Article

Η Θράκη ούτε ήταν ούτε μπορεί να γίνει ποτέ χαλιφάτο!