Ἅγιοι Πατέρες: Τὰ στόματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος!

Share:

Η ΕΒΔΟΜΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄, ἐν Νικαίᾳ, Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν ὁποία συγκρότησε ὁ πρῶτος Χριστιανὸς αὐτοκράτορας Μ. Κωνσταντῖνος τὸ 325. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ζωντανὸς ὀργανισμός, μὲ κεφαλὴ Ἐκεῖνον καὶ μέλη τοὺς πιστούς Του. Δὲν εἶναι θρησκεία, ὅπως ἐκεῖνες τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἔχει ὀπαδούς, ἀλλὰ συνειδητά, ὀργανικὰ μέλη, τὰ ὁποῖα ἔχουν λόγο καὶ ἔργο σὲ Αὐτή. Δὲν ἔχει κάποιο ἐγκόσμιο ἀρχηγό, μία «ὁρατὴ αὐθεντία», νὰ τὴν κυβερνᾶ, ὅπως κακόδοξα δοξάζει ὁ δυτικὸς αἱρετικὸς χριστιανισμός, ἀλλὰ ὁ ἀρχηγός της εἶναι ὁ ζωντανὸς καὶ πάντοτε παρὼν σὲ αὐτὴ Χριστὸς (Ματθ.28,20). Διδάσκαλός της εἶναι τὸ ἐνδημοῦν σὲ Αὐτὴ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο τὴν «ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13). Ἡ αὐθεντία της ἐκφράζεται μὲ τὴν συλλογικότητά της, τὸ συνοδικὸ θεσμὸ καὶ ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ χρόνια ὥς τὰ σήμερα ἡ συν­οδικότητα ἐκφράζει τὴν αὐθεντικότητά της καὶ τὸ ἀλάθητό της. Οἱ ἅγιοι Πατέρες συνάζονται, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, γιὰ νὰ γίνουν οἱ φορεῖς τῆς σῴζουσας ἀλήθειας. Οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συν­όδου ἐξέφρασαν συνοδικὰ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ καταδίκασαν τὴν ἀρειανικὴ πλάνη, ἡ ὁποία τὴν ἀπειλοῦσε, νὰ τὴν νοθεύσει καὶ νὰ ἀποστερήσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴ σωτηρία. Κι’ αὐτὸ διότι ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνώνυμη μὲ τὴ σωτηρία καὶ ἡ κακοδοξία μὲ τὴν ἀπώλεια, κάτι ποὺ ἀναίρεσαν οἱ σύγχρονοι θιασῶτες τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, κολοβώνοντας καὶ προσβάλλοντας (καὶ) τὴν συνοδικότητά της! Ἔσχατοι γὰρ καιροί!

Previous Article

«Άνθρωποι πέθαναν επειδή σταμάτησαν τα χειρουργεία»

Next Article

ΑΙ ΔΥΟ «ΚΑΡΤΑΙ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ: ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗ!

Διαβάστε ακόμα