Ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος»: Ὁ μεγάλος πνευματικός μας Διδάσκαλος

Share:

Ἡ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ μία μεγάλη πνευματικὴ προσωπικότητα, στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν συγγραφέα τῆς «Κλίμακος», ὁ ὁποῖος ἐμπλούτισε τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία, μὲ τὸ θαυμαστὸ σύγγραμμά του καὶ κατέστη ἀνεπανάληπτος δάσκαλος τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, γιὰ τὴ σωτηρία τῶν πιστῶν. Ἔζησε τὸν 6ο μ.Χ. αἰώνα καὶ ἀσκήθηκε στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, ὅπου ἔγινε ἡγούμενος στὴν ἐκεῖ περίφημη Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Στὸν θεοβάδιστο ἐκεῖνο τραχὺ καὶ ἐρημικὸ τόπο, πάλεψε μὲ δύο ἰσχυροὺς φοβεροὺς ἐχθρούς: τὸν διάβολο καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς νίκησε. Τὴν μακροχρόνια ἐμπειρία του, κατὰ τοῦ διττοῦ αὐτοῦ ἐχθροῦ, τὴν κατέγραψε στὸ εἰρημένο περισπούδαστο βιβλίο του, γιὰ νὰ γίνει κτῆμα τῆς Ἐκκλησίας στοὺς αἰῶνες καὶ παιδαγωγικὸ μέσον γιὰ ὅσους πιστοὺς θέλουν νὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ αὐτό. Ὡς ἄριστος ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὅταν ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας ἦταν ἄγνωστη, κατόρθωσε νὰ φτάσει ὥς τὰ ἔσχατα βάθη της, νὰ τὴν μελετήσει, νὰ διαγνώσει τὶς πνευματικές της παθογένειες, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἀνακαλύψει τὶς θεραπευτικές της μεθόδους. Ἡ «Κλῖμαξ» εἶναι μία κλιμακούμενη ἀποκοπὴ καὶ ἀποβολὴ τῶν ψυχοκτόνων παθῶν καὶ ἀπόκτηση ἀρετῶν, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ εὔκολα καὶ προχωρώντας πρὸς τὰ δύσκολα. Ἂς γίνουμε μιμητὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου στὸν πνευματικό του ἀγώνα, καὶ ἂς ἐφαρμόσουμε τὰ σωτήρια διδάγματα τῆς «Κλίμακος».

Previous Article

«ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΕΙΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ»

Next Article

Ἀρχ. Μᾶρκος Μανώλης, ὁ Παρηγορητής