Ἐγγενὲς τὸ πρόβλημα τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην!

Share:

   Ἡ παθογένεια τῆς ἀγγλικῆς κοινωνίας εἶναι ἐγγενής. «Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μία ἐπίπτωση, ἡ ὁποία δὲν ἔχει καταγραφεῖ στατιστικῶς, εἶναι ἡ μείωση τῶν βαπτίσεων. Οἰκογένειες ἀγγλικανῶν καὶ καθολικῶν προτιμοῦν τὴν ὀνοματοδοσία καὶ δὲν βαπτίζουν τὰ παιδιά τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἂν ἕνα ποσοστὸ 37,2% ἀρνεῖται τὴν θρησκεία καὶ ὡς στοιχεῖο τῆς ταυτότητός του ἀκόμη, εὑρισκόμεθα σὲ πολὺ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Καὶ τὸ χειρότερο, οἱ ὑπερβολὲς περὶ “ἀντιρατσισμοῦ” καὶ “ἀνεξιθρησκίας” ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες. Καὶ τοῦτο ὁδηγεῖ σὲ σταδιακή, πλὴν βεβαία ἀπώλεια τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητος, ἡ ὁποία –ἐπαναλαμβάνουμε– δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ αἰσθήματα ἢ τὶς ἀποφάσεις τῶν πολιτῶν. Ἐπιβάλλεται ἀπὸ κάποιες ὕποπτες “ἐλίτ”. […] Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ μείωση τῶν Χριστιανῶν δὲν εἶναι τυχαία. Καλλιεργεῖται ἀπὸ ἐτῶν καὶ στηρίζεται σὲ ἕνα κακῶς ἐννοούμενο “φιλελευθερισμό”, ὁ ὁποῖος ἔχει μετατραπεῖ σὲ καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῆς μεγάλης πλειονότητας πρὸς ὄφελος τῶν μειοψηφιῶν καὶ μειονοτήτων. Αὐτὸ βεβαίως οὔτε φιλελεύθερη πολιτικὴ συν­ιστᾶ οὔτε διασφαλίζει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Θὰ ὑπογραμμίσουμε ἀκόμη ὅτι καὶ ὁ τρόπος διὰ τοῦ ὁποίου τίθενται τὰ ἐρωτήματα ἀποστασιοποιεῖ στὴν πραγματικότητα τὸν ἐρωτώμενο ἀπὸ τὴν θρησκευτικότητα. Τονίζεται ὅτι τοῦ ζητεῖται νὰ δηλώσει τὴν θρησκεία, μὲ τὴν ὁποία συνδέεται ὡς μέρος “τῆς ταυτότητός του” παρὰ τὴν πίστη του καὶ τὴν συμμετοχή του σὲ θρησκευτικὲς πράξεις. Αὐτὰ ἔχουν ἤδη καταστεῖ “παρωχημένα”» (Πηγή: estianews)! Ἡ κατάρρευση τοῦ δυτικοῦ κόσμου εἶναι μία νομοτέλεια, ἡ ὁποία ἔχει προβλεφθεῖ ἀπὸ θεοφώτιστους σύγχρονους ἁγίους μας!

Previous Article

Multitasking? Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός!

Next Article

Η Παγώνη και οι φίλοι της έπαψαν από τα καθήκοντα της γιατρό γιατί χαρακτήρισε «επικίνδυνα» τα εμβόλια