Ἐγκύκλιοι ποὺ γράφουν ἱστορίαν

Share:

Ἀνεγνώσαμεν ἐγκυκλίους διὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴν διαφόρων Μητροπολιτῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Αἱ περισσότεραι εἶναι ἄνευροι καθὼς τὸ πνευματικὸν μήνυμα ἐκτὸς ἀπὸ γενικόλογον καλύπτεται ἤδη ἀπὸ τὰ κηρύγματα τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν. Δὲν διερωτᾶται κανεὶς διὰ τὴν χρησιμότητα αὐτῶν τῶν ἐγκυκλίων; Εἰς ποῖον θὰ ἔλειπαν, ἄν… ἐξέλειπαν; Ἐξεχώρισε μόνον αὐτὴ τοῦ Σεβ. Κυθήρων, τὸ τέλος τῆς ὁποίας παραθέτομεν:

«Μέσα εἰς τὸ ἱερὸ καὶ κατανυκτικὸ κλῖμα τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης αὐτῆς περιόδου, κατὰ τὴν ὁποία αὐξάνονται οἱ θεῖες εὐλογίες, ἀλλὰ πληθύνονται καὶ οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν, ἂς ἀποδυθῶμεν «εἰς τὸν καλόν τῆς νηστείας ἀγώνα» μὲ προθυμία καὶ καρτερικὴ ὑπομονὴ «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρατιθέμενοι».

Ἂς παρακαλέσωμεν θερμῶς τὸν Θεῖον Λυτρωτήν μας καὶ Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ὑπὲρ εἰρηνεύσεως καὶ καταστάσεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱεροκανονικῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ σχίσματος, τοῦ φλέγοντος αὐτοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖον ἀπασχολεῖ σοβαρῶς τὰς κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καὶ διασαλεύει τὴν ἐν Χριστῷ ἑνότητα καὶ ἀγαστὴν συμπόρευσιν αὐτῶν. Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, καταπαύσεως τοῦ πυρὸς ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ ἀποτροπῆς τῆς ἐπικρεμαμένης πολεμικῆς ἀπειλῆς ἐκ τῆς γείτονος πρὸς ἀνατολὰς χώρας. Ὑπὲρ ταχείας διευθετήσεως τῆς συννόμου, κατὰ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας), διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ Σχολεῖα μας καὶ τῆς ματαιώσεως τοῦ ἐπιχειρουμένου ἀντιπαιδαγωγικοῦ προγράμματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τῶν ἀώρων παιδιῶν καὶ νηπίων μας. Ὑπὲρ τῆς ἀνακοπῆς τῆς νομιμοποιημένης πλέον γενοκτονίας τοῦ Ἔθνους μας ἀπὸ τὸν ποταμὸν αἵματος ἀθώων ὑπάρξεων, ποὺ κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες χύνεται κάθε χρόνο εἰς τὴν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας μὲ τὶς ἐκτρώσεις καὶ ἀμβλώσεις. Καὶ τέλος, ὑπὲρ τῆς περιφρουρήσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἐπιδραμόντος καὶ ἐπεκτεινομένου, τοῦ κορωνοϊοῦ ἀποκαλουμένου, τῆς συγχρόνου αὐτῆς φαραωνικῆς πληγῆς καὶ μάστιγος, τῆς διὰ τὴν ἀποστασίαν τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τῆς λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Παραδόσεως ἐπερχομένης».

Previous Article

Εἶναι Ὀρθόδοξοι οἱ Νεορθόδοξοι;

Next Article

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΚΗ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»