Ἐθανατώθησαν ζωντανὰ ἔμβρυα!

Share:

Γράφει ἡ κα Pamela Acker, βιολόγος

Μοῦ ζητήθηκε νὰ ἀπαντήσω σὲ ὁρισμένες ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὸ προέλευση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς HEK-293, ἡ ὁποία ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη πολλῶν ἀπὸ τὰ σημερινὰ ὑποψήφια ἐμβόλια COVID-19.

Ὁ Frank Graham, ὁ ἐρευνητὴς ποὺ ἀνέπτυξε αὐτὴ τὴ κυτταρικὴ σειρά, τῆς ἔδωσε ὄνομα μὲ βάση τὴν προέλευσή της -Human Embryonic Kidney, HEK, ἀνθρώπινος ἐμβρυϊκὸς νεφρὸς- καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὴ μέθοδο ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ τὴν ἀρίθμηση τῶν πειραμάτων του ἦταν ἡ 293η του προσπάθεια, ΗΕΚ 293.

Ἔκανα ἄλλοτε μία ὑπόθεση ὅτι αὐτὴ ἡ κυτταρικὴ σειρὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι προϊὸν ἑκατοντάδων ἀμβλώσεων. Ὑπάρχουν ὁρισμένοι ποὺ ἀμφισβήτησαν αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Frank Graham, δήλωσε ὅτι ἡ κυτταρικὴ σειρὰ βασίστηκε σὲ μία μόνο ἄμβλωση καὶ σὲ δύο πειράματα.

Ὁ Dr. Stanley Plotkin, ποὺ ἔδωσε γιὰ ἐννέα ὧρες κατάθεση σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο του καὶ τὸν ἐκτρωθέντα ἐμβρυϊκὸ ἱστὸ στὰ ἐμβόλια, ἰσχυρίστηκε δημόσια ὅτι μόνο δύο ἀμβλώσεις ἐμπλέκονται στὴ δημιουργία τῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ ἐμβόλια. Ἐξεταζόμενη ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴ ἀξιοπιστία της, αὐτὴ ἡ θέση δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἕνα ὁλοφάνερο ψέμα, ὡστόσο ὁ ἰσχυρισμὸς του ἀγνοεῖ τὰ ἄλλα 74 ἔμβρυα ποὺ εἶχαν ἐκτρωθεῖ καὶ τὰ ὁποῖα χρησιμοποιήθηκαν στὰ πειράματα ποὺ διεξήγαγε ὁ ἴδιος ὁ Dr. Plotkin καθὼς ἐργαζόταν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμβολίων ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα. Στὴν οὐσία, μετρᾶ μόνο τὶς ἀμβλώσεις ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸ «τελικὸ προϊὸν» καὶ ὄχι ἐκεῖνες ποὺ συμμετεῖ­χαν στὴν ἔρευνα καὶ ἀνάπτυξη ποὺ τελικὰ κατέστησαν δυνατὴ τὴ δημιουργία τῶν κυτταρικῶν σειρῶν. Αὐτὸ παραπλανᾶ αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ κάνουν ἀξιολογήσεις γιὰ τὴ σοβαρότητα τῆς χρήσης αὐτῶν τῶν κυτταρικῶν σειρῶν.

Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ κυτταρικὴ σειρὰ ΗΕΚ-293 ἀναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας μόνο ἕνα ἐκτρωμένο μωρὸ εἶναι ἐξίσου ἀνακριβής. Οἱ σημειώσεις τοῦ Frank Graham ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ βρισκόταν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Leiden δὲν ἔχουν δημοσιευθεῖ, ἀλλὰ ὑπάρχουν στοιχεῖα σὲ ἄλλες δημοσιευμένες ἐρευνητικὲς μελέτες, ὅτι τὸ ἔργο του περιελάμβανε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ τελικὸ δεῖγμα ἱστοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε ἡ κυτταρικὴ σειρὰ ΗΕΚ-293. Ἕνα ἔγγραφο ἀπὸ τὸ 2002, γιὰ παράδειγμα, συζητᾶ πειράματα ποὺ ἔγιναν στὰ HEK-218 καὶ HER-224 (κύτταρα ἀπὸ ἀνθρώπινο ἐμβρυϊκὸ ἀμφιβληστροειδῆ), καὶ τὰ δύο ἀποδίδονται στὸν κ. Graham καὶ ἀκολουθοῦν τὸ σχῆμα ὀνομασίας τῶν κυτταρικῶν σειρῶν του. Αὐτὴ τὴ στιγμή, εἶναι ἄγνωστο ἀκριβῶς πόσα μωρὰ ὑπέστησαν ἔκτρωση γιὰ τὴν ἔρευνά του καὶ πιθανότατα θὰ παραμείνει ἄγνωστο στὸ κοινό, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ κ. Graham ἀποφασίσει νὰ κυκλοφορήσει τὰ σημειωματάριά του.

Ἡ χρήση πολλῶν ἐκτρωθέντων μωρῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη κυτταρικῶν σειρῶν (λόγῳ τῶν πολλαπλῶν ἀποτυχημένων προσπαθειῶν νὰ παραχθεῖ κάτι βιώσιμο καὶ ἀρκετὰ ἀνθεκτικὸ) ἔχει τεκμηριωθεῖ. Πολλὲς ἐμβρυϊκὲς ἐκτρωθεῖσες κυτταρικὲς σειρὲς (καὶ ὅλες οἱ ἐκτρωθεῖσες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ ἐμβόλια μὲ τρέχουσα ἄδεια κυκλοφορίας) εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα μίας σειρᾶς πειραμάτων ποὺ περιελάμβαναν πολλαπλὰ ἐκτρωμένα ἔμβρυα.

Ὑπάρχουν καὶ δύο ἄλλα σημεῖα σχετικὰ μὲ τὴν κατάθεση τοῦ κ. Graham σχετικὰ μὲ τὰ HEK-293 ποὺ ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦν: τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κύτταρα ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ τὸ πείραμά του ἦταν στὸν καταψύκτη κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸ ἐργαστήριο καὶ ὅτι ἦταν ἐν γνώσει του ὅτι ἡ ἄμβλωση πραγματοποιήθηκε γιὰ «θεραπευτικοὺς σκοποὺς», ἐπειδὴ ἡ ἄμβλωση δὲν ἦταν νόμιμη στὴ χώρα ἐκείνη τὴν ἐποχή. Κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα δὲν ἀλλάζει τὴ φύση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς HEK-293 ἢ τὸ ἀμφισβητήσιμο ἠθικό της καθεστώς.

Συγκεκριμένα, τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κύτταρα ἀποθηκεύτηκαν στὸν καταψύκτη προσδίδει μεγαλύτερη ἀξιοπιστία στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ ΗΕΚ-293 προῆλθαν ἀπὸ ἕνα κατ’ “ἐπιλογὴν” ἐκτρωθὲν ἔμβρυο. Ἡ ἐπιτυχία καὶ ἡ μακροβιότητα τῶν ΗΕΚ-293 ὑποδηλώνουν ὅτι τὸ δεῖγμα ἦταν ἐξαιρετικὰ κατάλληλο γιὰ καλλιέργεια. Λόγῳ τῆς βιολογικῆς ἀδυναμίας δημιουργίας ζώσας κυτταρικῆς σειρᾶς ἀπὸ νεκρὸ ἱστὸ καὶ τῆς πρακτικῆς καὶ βιολογικῆς ἀδυναμίας ἀπόκτησης ζῶντος ἱστοῦ ἀπὸ ἕνα τυχαίως ἐκτρωμένο (δηλαδὴ ἀποβληθὲν) ἔμβρυο, εἶναι πολὺ πιὸ πιθανὸ ὅτι τὸ μωρὸ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε ἡ HEK-293 εἶχε προγραμματισθεῖ γιὰ ἔκτρωση καὶ ἦταν ζωντανὸ κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἐξαγωγῆς τοῦ ἱστοῦ – ἢ εἶχε πεθάνει λίγες στιγμὲς πρίν.

Σὲ μία συνέντευξη ποὺ δόθηκε στὴν ALL(American Life League) , ὁ Dr. C. Ward ἐμβρυολόγος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς ἀνατομίας στὸ University of Arizona College of Medicine (Κολλέγιο Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀριζόνα), δήλωσε τὰ ἀκόλουθα σχετικὰ μὲ τὰ κύτταρα ποὺ λαμβάνονται γιὰ δημιουργία κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα: «Προκειμένου νὰ κρατηθεῖ τὸ 95% τῶν κυττάρων, ὁ ζωντανὸς ἱστὸς θὰ πρέπει νὰ συντηρηθεῖ μὲ κάποιο τρόπο ἐντὸς 5 λεπτῶν ἀπὸ τὴν ἄμβλωση… Μέσα σὲ μία ὥρα τὰ κύτταρα, καθὼς συν­εχῶς καταστρέφονται, καθιστοῦν τὸ δεῖγμα ἄχρηστο».

Τέλος, ὑπάρχουν ὁρισμένες ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὶς ἀμβλώσεις τύπου καισαρικῆς τομῆς (C-section), καὶ αὐτὲς ἔχουν σχέση μὲ τὴ δήλωση τοῦ κ. Graham σχετικὰ μὲ τὶς «θεραπευτικὲς» ἀμβλώσεις. Θὰ παραθέσω ἀπευθείας ἀπὸ ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Children of God for Life», ποὺ περιλαμβάνει τμήματα ἐπιστημονικῶν ἄρθρων ποὺ περιγράφουν πῶς ἐκτελοῦνται αὐτὲς οἱ «θεραπευτικὲς» ἀμβλώσεις:

Οἱ ἐπιστήμονες σημείωσαν ὅτι αὐτὰ ἦταν ἀνέπαφα ἔμβρυα (παρεμπιπτόντως δὲν ἦταν ἀκριβῶς ἔμβρυα, καθὼς τὰ περισσότερα ἦταν πολὺ πέρα ἀπὸ τὸ ἐμβρυικὸ στάδιο ἀνάπτυξης). Ὅπως καὶ οἱ ἐκτρώσεις τῆς Νέας Ὑόρκης ποὺ ἔγιναν μέσῳ καισαρικῆς τομῆς, τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὸ Νοσοκομεῖο τῆς Βοστώνης Boston Lying-in / Women’s στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 ἕως τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1950.

Σύμφωνα μὲ τοὺς Drs. Enders καὶ Wells, ποὺ κέρδισαν τὸ βραβεῖο Νόμπελ γιὰ τὴν ἔρευνά τους γιὰ τὴν πολιομυελίτιδα:

Ἐλήφθη ὑπὸ ἀποστειρωμένες συνθῆκες μὲ κοιλιακὴ ὑστερεκτομὴ, διότι ὑπῆρχαν θεραπευτικὲς ἐνδείξεις. Χρησιμοποιήθηκαν ἔμβρυα μεταξὺ 12 καὶ 18 ἑβδομάδων κύησης. Σπάνια ἐλήφθησαν ἱστοὶ ἀπὸ νεκρὰ ἔμβρυα ἢ ἀπὸ πρόωρα βρέφη κατὰ τὴν νεκροτομή… Στὰ πειράματα σχετικὰ μὲ τὴν παρατεταμένη μετάδοση τοῦ ἰοῦ χρησιμοποιήθηκαν τρία εἴδη ἐμβρυϊκῶν ὑλικῶν: στοιχεῖα δέρματος, συνδετικοῦ ἱστοῦ καὶ μυῶν, ἐντερικὸς ἱστός, ἐγκεφαλικὸς ἱστός. Οἱ ἐμβρυϊκοὶ ἱστοὶ παρασκευάστηκαν μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο. Ὅποτε ἦταν δυνατόν, τὸ ἔμβρυο ἀφαιροῦνταν ἀπὸ τὸν ἀμνιακὸ σάκο ὑπὸ ἀποστειρωμένες συνθῆκες μεταφερόταν σὲ ἀποστειρωμένη πετσέτα καὶ διατηροῦνταν στοὺς 5°C ἕως ὅτου γινόταν ὁ διαχωρισμὸς τῶν μελῶν καὶ ὀργάνων. [1]

Ὁ Dr Gonzalo Herranz, Καθηγητὴς Ἱστολογίας καὶ Γενικῆς Ἐμβρυολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ναβάρα τῆς Ἱσπανίας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς ἀγέννητης ζωῆς καὶ ἀντιτίθεται κατηγορηματικὰ σὲ μία τέτοια ἔρευνα, περιγράφει πῶς οἱ ἀμβλώσεις πρέπει νὰ γίνονται ἰδανικά, ὅταν εἶναι νὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ ἐμβρυϊκὸ ὑλικό:

«Ὁ σωστὸς τρόπος συνίσταται στὴν προσφυγὴ σὲ καισαρικὴ τομὴ ἢ στὴν ἀφαίρεση τῆς μήτρας. Μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μπορεῖ νὰ διασφαλιστεῖ ἡ βακτηριολογικὴ στειρότητα. Σὲ κάθε περίπτωση, λοιπόν, γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ καλλιέργεια, πρέπει νά πραγματοποιηθεῖ μία προγραμματισμένη ἄμβλωση, ἐπιλέγοντας τὴν ἡλικία τοῦ ἐμβρύου καὶ τεμαχίζοντάς το, ἐνῷ εἶναι ἀκόμα ζωντανὸ γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ἱστῶν ποὺ θὰ τοποθετηθοῦν στὰ μέσα καλλιέργειας. [2]

Ὁλοκληρώνοντας : Ἡ διαδικασία ἀνάπτυξης τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς ΗΕΚ293 εἶναι ἀπαράδεκτη. Βασίζεται στὴν ἄδικη θανάτωση ἀνθρώπινων ἐμβρύων, στὸν βασανιστικὸ ἀκρωτηριασμὸ καὶ τὴν συλλογὴ τῶν ὀργάνων τους μετὰ τὴν ζῶσα τους γέννηση, σὲ ψευδεῖς ἰατρικὲς γνωματεύσεις γιὰ δικαιολόγηση τῆς ἄμβλωσης καὶ σὲ χειρουργικὲς τεχνικὲς ποὺ ἀκρωτηριάζουν τὴ γυναίκα καθιστώντας την στείρα. Τὰ ἀνωτέρω ὁδηγοῦν, ὥστε ἡ παραπάνω σειρὰ νὰ ὑποσκάπτει τὸν ἴδιο τὸ σκοπὸ ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὑπηρετεῖ δηλ. τὸν ἐμβολιασμό, ἐφόσον ἡ διαδικασία δημιουργίας της καθιστᾶ ἀπεχθῆ στὴ συν­είδηση πολλῶν ἔντιμων ἀνθρώπων ὅλη συνολικὰ τὴ διαδικασία τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Παραπομπές:

1: Thomas H. Weller, John F. Enders, Frederick C. Robbins and Marguerite B. Stoddard; Studies on the Cultivation of Poliomyelitis Viruses in Tissue Culture: I. The Propagation of Poliomyelitis Viruses in Suspended Cell Cultures of Various Human Tissue; Journal of Immunology 1952;69;645-671.

2: Pietro Croce, MD, Vivisection or Science — a choice to make, Fetal Experimentation-Over the top; Part 1, p. 99-108.CIVIS, 1991, Hans Ruesch Foundation.

Πηγή: lifesitenews.com

Previous Article

Ἡ «ἐκλεκτὴ μερίδα»

Next Article

Η Ρωσία κηρύττει μερική επιστράτευση καθώς η Δύση αποδοκιμάζει τα σχέδια προσάρτησης