«Ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη στρατηγικὴ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο»

Share:

Ἦταν 31 Αὐγούστου τοῦ 2006, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἀνέλαβε τὸ πηδάλιο τῆς ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἀκρι­βῶς δεκαπέντε χρόνια μετά, ἡ ἀντικατάστασή του ἔχει δρομολογηθεῖ.

Ὁ κ. Εἰρηναῖος εἶναι ἕνας κληρικὸς ποὺ ἄφησε τὴν προσωπική του σφραγῖδα μὲ τὴν διακριτικότητα καὶ τὸ πρᾶο του ὕφος. Οἱ φυσικὲς δυνάμεις του τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει καὶ σύντομα, εἶναι κοινὴ παραδοχή, θὰ ὑπάρξει διάδοχος. Τοὺς τελευταίους ἕξι μῆνες ἐξελίσσονται ζυμώσεις καὶ παρασκηνιακὲς συμφωνίες ἀπὸ συγκεκριμένους ὑποψήφιους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν διαδεχτοῦν. Ὑποψήφιοι συνομιλοῦν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Σχεδιάζουν τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ ἐμφανίζονται ἕτοιμοι νὰ προσφέρουν πολὺ περισσότερα ἀπ’ ὅσα ἔχουν δικαίωμα ἀπὸ τὴν ἱστορία νὰ παραχωρήσουν. Αὐτὸ ὑποστηρίζουν καλὰ πληροφορημένες πηγὲς στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. Οἱ ὑπὲρ-φιλόδοξοι δὲν διστάζουν νὰ μιλήσουν γιὰ ἀπ’ εὐθείας ὑπαγωγή στό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Οἱ μετριοπαθεῖς προτίθενται «ἁπλῶς» νὰ παραχωρήσουν τά Σταυροπήγια Μοναστήρια ἀπευθείας στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Νὰ μὴ ἔχει πνευματική, ἀλλὰ καὶ διοικητικὴ δικαιοδοσία. Ὅλα τὰ ἔσοδα τῶν Μονῶν νὰ τὰ διαχειρίζεται τὸ Πατριαρχεῖο καὶ νὰ ὑπάρχει πλήρης καὶ ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω σὲ αὐτά.

Σὲ δεύτερο χρόνο, δυνητικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν ἀπὸ μέρους τοῦ Πατριαρχείου διεκδικήσεις διαχείρισης τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας ποὺ κατέχουν τὰ συγκεκριμένα μοναστήρια. Νά τὰ διαχειρίζονται ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐπί τῆς οὐσίας, ἕνα νομικὸ πρόσωπο τῆς Τουρκίας, νὰ ἀποκτήσει «δικαίωμα» σὲ χιλιάδες στρέμματα ἐκτάσεων στὴν εὐαίσθητη ἐθνικὰ περιοχὴ τῆς Κρήτης. Μετά τὴν θάλασσα, μέσῳ τοῦ Πατριαρχείου μας, οἱ Τοῦρκοι νά ἐγείρουν διεκδικήσεις καὶ στὴν στεριά.

Ἐθνικὰ ἐπιζήμιον ἀφήγημα

Τὸ συγκεκριμένο ἀφήγημα πού πρόθυμα διακινοῦν συγκεκριμένοι ὑποψήφιοι, πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἐθνικά ἐπιζήμιο. Ἀνοίγει τήν Κερκόπορτα ἀλλαγῶν σέ ὅλα τὰ σταυροπήγια τῆς Ἑλλάδος. Τὰ μοναστήρια ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνέκαθεν θεωροῦσε πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματική τους δικαιοδοσία θὰ ἔπρεπε νὰ διοικεῖ ἀπ’ εὐθείας. Κατά παρέκκλιση τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 πού εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ σαφὴς στὸ σχετικὸ ἄρθρο (ι): ἡ διοίκησις τῶν Μονῶν καὶ ἡ ἐν γένει διαχείρισις καὶ ὁ ἐπ’ αὐτῶν ἔλεγχος ὑπάγονται ὑπὸ τὴν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαρμοζούσης καὶ ἐπὶ τῶν Μονῶν τούτων τὰς ἰσχυούσας διὰ τὰς ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς περιοχῇ Ἱερᾶς Μονὰς διατάξεις. Τὸ καθεστὼς ποὺ ἰσχύει γιὰ τὰ μοναστήρια ποὺ βρίσκονται στὸ ἑλληνικὸ κράτος ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ σταυροπήγια λέει ὁ νόμος ποὺ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀγνοοῦν.

Ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐκφράζει ὁ «ἀντ’ αὐτοῦ» τοῦ Πατριάρχου, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ. Τὸ πνεῦμα τῶν προθέσεών του τὸ κατέθεσε ἐπισκεπτόμενος τὸ Σταυροπήγιο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικάνορος στά Γρεβενά. «Τὰ σταυροπήγια εἶναι μία προέκτασις τῶν Αὐλῶν τοῦ Φαναρίου… καὶ οὐδείς Ἱεράρχης λειτουργὸς ἔχει φήμη κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰ μὴ μόνον ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, δηλαδὴ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης».

«Τὰ Σταυροπήγια», ὑπογράμμισε, «εἶχαν πάντοτε οὐσιώδη σημασίαν διὰ τὸν Θρόνον διὰ τοῦτο καὶ κατὰ τὴν Πρᾶξιν τοῦ 1928, ἐκράτησεν ὁ Κωνσταντινουπόλεως τὴν μνημόνευσίν Του ἐν αὐτοῖς καὶ ἀπαραμείωτον τὸ κανονικόν Του δικαίωμα, ἐνῷ παρεκάλεσεν, ἀπὸ μέρους Του, ὡς ἐντολοδόχον, τὴν ἀδελφὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀσκῆ ἐποπτείαν μόνον δι’ ὅσα δὲν ἐμπίπτουν εἰς τὸ κανονικὸν τοῦτο δικαίωμα, τὰ ἐπὶ μέρους διοικητικά, ἀπευθείας ἐκείνη καὶ ὄχι διὰ τοῦ πλησιοχώρου Μητροπολίτου!». Ὁ Γέρων Χαλκηδόνος καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θεωροῦν ἴσως τούς οἰκείους Μητροπολίτες ἀνίκανους νὰ διαποιμάνουν τὸ ἴδιο ποίμνιο -γιατί περὶ τοῦ ἴδιου πρόκειται- καὶ ζητοῦν νὰ ἀναλάβουν ἐκεῖνοι τὴν διαποίμανση!

Ἡ συγκεκριμένη καταφανῶς «ἐπιθετικὴ» γραμμὴ ποὺ ἔχει χαράξει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο φέρεται νὰ ἔχει ἐμπνευστή τόν μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος καὶ τήν υἱοθετεῖ πλήρως ὁ Οἰκουμενικος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Γιὰ νὰ ἀλλάξει τὸ καθεστὼς πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Παρ’ ὅτι αὐτὸ κατὰ καιρούς ἔχει ζητηθεῖ στούς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση – δικαίως- εἶναι ἀνένδοτη. Μάλιστα τόσο ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὅσο καὶ ὁ τέως Ἀλέξης Τσίπρας ἔχουν ξεκαθαρίσει πὼς τὸ καθεστώς δέν ἀλλάζει καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει.

Ἀλλαγὴ εἰς τὴν ἰσορροπίαν τῶν ψήφων

Γιὰ νὰ συμβοῦν ὅλες οἱ ἀλλαγὲς μὲ τὰ σταυροπήγια, πρέπει νὰ ἐκλεγεῖ ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης πρόθυμος νὰ τὰ υἱοθετήσει. Κανένας ὑποψήφιος, μέχρι σήμερα, δὲν δείχνει νὰ ἔχει τὸ προβάδισμα. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ζητᾶ νά δοθεῖ δικαίωμα ψήφου καὶ στοὺς ἡγουμένους τῶν Μονῶν τῆς Κρήτης, αὐτοὺς ποὺ ἀνύψωσε στὴν θέση τοῦ Ἐπισκόπου. Ὥστε νὰ μὴν εἶναι μόνον ὀκτὼ οἱ ἐκλέκτορες καὶ νὰ ἀλλάξουν οἱ ἰσορροπίες πρὸς ὄφελος τοῦ «ἐκλεκτοῦ». Τοῦτο προϋποθέτει ἐπίσης ἀλλαγὴ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης -νόμου τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους- ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἐγκρίνει.

Οἱ πιέσεις ποὺ ὑφίστανται κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐκλέκτορες νὰ ἀναδείξουν τὸν πιὸ πρόθυμο εἶναι μεγάλες. Οἱ λογικὲς φωνὲς δὲν ἀμφισβητοῦν τὴν ἀγάπη στὴ Μητέρα Ἐκκλησία, στὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Μία ἀπ’ εὐθείας ὑπαγωγὴ τῶν σταυροπήγιων Μοναστηριῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὅπως κάποιοι ὑποψήφιοι πρόθυμα παρουσιάζονται νὰ πράξουν ἅμα τῇ ἐκλογῇ τους, ἀνοίγει τὸν «ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου» γιὰ ὅλα τὰ σταυροπήγια σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Πιὸ κοντά στίς θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φέρονται νὰ εἶναι οἱ Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, Ρεθύμνης κ. Εὐγένιος καὶ Κισάμου κ. Ἀμφιλόχιος. Πιό συνετὴ στάση υἱοθετοῦν οἱ Μητροπολίτες Γορτύνης κ. Μακάριος καὶ Πέτρας κ. Γεράσιμος. Ὁ Μητροπολίτης Κισάμου πρόσφατα παρεχώρησε τὸν θρόνο του – ἂν καὶ ἡ Μονὴ Γωνιᾶς στὸ Κολυμπάρι Χανίων εἶναι στὴ δικαιοδοσία του – στὸν μητροπολίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Προικονήσου Ἰωσὴφ καὶ παρακολουθοῦσε ὁ ἴδιος ὡς επισκέπτης, κάνοντας πράξη ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος.

Τήν 1η Σεπτεμβρίου ξεκινᾶ τό ἐκκλησιαστικὸ ἔτος. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «ἰνδίκτου» ὁ Οἰ­κου­μενικὸς Πατριάρχης προσ­καλεῖ ἐκπροσώπους ἀπ’ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Σχεδὸν ὅλοι θὰ βρίσκονται ἐκεῖ. Ἡ ἐκλογὴ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης καὶ τὰ σταυροπήγια μοναστήρια θά τεθοῦν στὸ περιθώριο τῶν συναντήσεων. Τὸ ποιὰ στάση θὰ τηρήσουν ὅλες οἱ πλευρὲς καὶ ἂν θὰ ἐπικρατήσει νηφαλιότητα, μένει νὰ διαφανεῖ.

Πηγή: Ἱστοσελὶς «newsbreak.gr», 31.8.2021.

Previous Article

Δογματικὸς ἐκτροχιασμὸς τοῦ Κων/λεως εἰς Κίεβον

Next Article

Θὰ ἀποκτήση ἡ Αὐστραλία Σύνοδον;