Ἐθνικὸν ζήτημα ὁ διορισμὸς κληρικῶν

Share:

Ἱερεύς θὰ τοποθετηθῆ εἰς τὸ Καστελλόριζον, μετὰ τὰ ὅσα ἔχουν προκύψει εἰς τὰ ἐθνικὰ ζητήματα μὲ τὴν Τουρκίαν. Ἄνευ ἱερέως πῶς θὰ κρατηθοῦν τὰ ἀκριτικά μας μέρη; Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ἔχη καταστεῖ συνείδησις πρὸ πολλοῦ, ὅταν Μητροπολῖται τῆς Β. Ἑλλάδος ἐδήλωσαν ὅτι εἰς ἀκριτικὰ χωρία μεταβαίνουν κληρικοὶ ἀπὸ ὁμόρους χώρας, διὰ νὰ καλύψουν τὰς ἀνάγκας! Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Ροδιακή» τῆς 12ης Δεκεμβρίου 2019: «Ἱερέας στὸ Καστελλόριζο ἀναμένεται νὰ τοποθετηθεῖ ἕως τὸ τέλος τοῦ μήνα, μὲ εἰδικὴ πρωτοβουλία τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει ἄμεσα στὴν τοποθέτηση ἱερέα στὸ ἀκριτικὸ νησὶ καθὼς ὁ προηγούμενος βρίσκεται ἤδη στὴ σύνταξη, ἀλλὰ παραμένει στὸ νησὶ ἐξυπηρετώντας τὶς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου, ὅπου μπορεῖ. Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ τὸ ζήτημα καὶ ἔδειξε εἰδικὴ μέριμνα γιὰ τὸ ἀκριτικὸ Καστελλόριζο ὅπου, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἀκόμα καὶ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἀναμένεται ἡ ἐπίλυση τοῦ θέματος. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες ἔχει ληφθεῖ μέριμνα προκειμένου ὁ ἱερέας μὲ τὴν οἰκογένειά του νὰ μείνει στὸ νησὶ, γιὰ νὰ εἶναι κοντὰ στὸ ποίμνιό του. Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα οἱ ἱερεῖς ἀνέρχονται στὶς 10.000, καθὼς ὑπάρχει καὶ ὑψηλὸ θρησκευτικὸ φρόνημα στὴ χώρα, ὡστόσο ἡ πλειονότητα συνωστίζεται στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. Στὶς ἐπαρχιακὲς μητροπόλεις τὰ κενὰ εἶναι μεγάλα καὶ φτάνουν ἀκόμα καὶ τὶς 2.500 θέσεις, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. Σὲ ὅλη τὴ χώρα ὑπάρχουν χωριά, ποὺ δὲν διαθέτουν μόνιμο ἱερέα καὶ τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτὲς ἀναμένουν νὰ ἀποσταλεῖ κάποιος κληρικός. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν προσλαμβάνεται ἐπαρκὴς ἀριθμὸς ἱερέων τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ὁδηγήσει στὸ νὰ καλύπτονται τὰ κενὰ ἀπὸ ἐθελοντὲς ἱερεῖς καὶ ἀπὸ τοὺς συνταξιούχους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νὰ βρίσκονται κοντὰ στὸ ποίμνιό τους».

Previous Article

Ὁ κ. Πομπέο ἐπαναλαμβάνει εἰς Λίβανον τὸ σχέδιον διασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας

Next Article

Ὁ Ἁγιοπαυλίτης Ἡγούμενος διὰ τὴν ἐπισκοποκρατίαν

Διαβάστε ακόμα