Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατὰ Ἑλληνικοῦ Κράτους

Share:

Ἂν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία θέλει, δύναται… αὐτὸ ἀποδεικνύει ἡ πρόσφατος ἀπόφασις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων. Κρῖμα, ποὺ τὸ ἐνδιαφέρον της ἀναλώνεται μόνον εἰς τὰ χρήματα. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «MANIFESTO» τῆς 8ης Ἰουνίου 2022:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατὰ τῆς Ἑλλάδος, φέρει τὸν τί­τλο χθεσινὴ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὅπου δικαιώθηκε ἡ Ἐκκλησία, καθὼς τὸ Στρασβοῦργο ὑποχρεώνει τὴ χώρα μας νὰ ἐκτελέσει ἄμεσα δικαστικὲς ἀποφάσεις ὑπὲρ τῆς προσφεύγουσας Ἐκκλησίας σὲ ὑποθέσεις ἀπαλλοτριώσεων. Τὸ ΕΔΔΑ δὲν ἐπιδίκασε ἀποζημίωση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἔκανε δεκτὴ τὴ διαμαρτυρία της γιὰ μὴ ἐκτέλεση ἀμετάκλητων δικαστικῶν ἀποφάσεων γιὰ ἄρση ἀπαλλοτριώσεων. Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ πέντε ἀμετάκλητες ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου τῆς Ἀθήνας, ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ πρὶν ἀπὸ 21 χρόνια, μὲ τὶς ὁποῖες διέτασσαν τὴ διοίκηση νὰ λάβει τὰ κατάλληλα μέτρα προκειμένου νὰ ἄρει ἀποφάσεις ἀπαλλοτρίωσης ἀκινήτων ποὺ ἀνῆκαν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν ἐκτελέστηκαν καὶ ἔτσι τὸ ΕΔΔΑ διαπίστωσε ὅτι ἡ καθυστέρηση στὴν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων δὲν εἶχε καμία νόμιμη βάση καὶ ἔκρινε ὅτι ὑπῆρχε παραβίαση τοῦ ἄρθρου 6 τῆς ΕΣΔΑ. Τὸ δικαστήριο τοῦ Στρασβούργου ἀναγνώρισε ὡς δίκαιη ἱκανοποίηση τὴν ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐκτελέσει ἄμεσα τὶς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἄρει τὸ καθεστὼς ἀπαλλοτριώσεων γῆς τῆς Ἐκκλησίας. Πάντως, τὸ δικαστήριο ὑπενθύμισε περαιτέρω τὴν πάγια νομολογία του, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, σὲ περίπτωση παραβίασης τοῦ ἄρθρου 6 τῆς Σύμβασης, ὁ προσφεύγων πρέπει νὰ τεθεῖ, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, σὲ κατάσταση ἰσοδύναμη μὲ αὐτὴν ποὺ θὰ βρισκόταν ὁ ἴδιος, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε παραβίαση τῶν ἀπαιτήσεων αὐτῆς τῆς διάταξης. Ἡ ἀπόφαση ποὺ διαπιστώνει παραβίαση συνεπάγεται γιὰ τὸ ἐναγόμενο κράτος τὴ νομικὴ ὑποχρέωση ὄχι μόνο νὰ καταβάλει στὸν ἐνδιαφερόμενο τὰ ποσὰ ποὺ ἐπιδικάστηκαν ὡς δίκαιη ἱκανοποίηση, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιλέξει, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, γενικὰ ἢ/καί, κατὰ περίπτωση, μεμονωμένα μέτρα ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνονται στὴν ἐσωτερικὴ ἔννομη τάξη του προκειμένου νὰ τεθεῖ τέρμα στὴν παραβίαση ποὺ διαπίστωσε τὸ δικαστήριο καὶ νὰ ἀπαλειφθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο οἱ συνέπειες, ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἡ κατάσταση πρὶν ἀπὸ αὐτήν».

Previous Article

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου μιλά για «μεγάλη πληγή»

Next Article

Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ ψευδοπροφῆτες