Ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ μᾶς κατευθύνουν αἱ ΗΠΑ τοῦ «Ἀντιχρίστου»;

Share:

Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀνακοινώσεως τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς (1/2/2021):

Ἀφορμὴ στὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ κάποιο ἐνδιαφέρον δημοσίευμα στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μὲ τίτλο: «Μητροπολίτης Ἱλαρίωνας: οἱ κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπουν παρέμβαση σὲ ὅσα εἶναι ἱερὰ γιὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους». Σ’ αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ καὶ Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, Μητρ. Ἱλαρίων, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς λεγομένης «πολιτικῆς ὀρθότητας» στὴ θρησκευτικὴ πίστη καὶ λατρεία εἶναι ἀνεπίτρεπτη καὶ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς βλασφημίας.

Παραθέτουμε τὸ κείμενο: «Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας συνεδριάσεως τοῦ Κογκρέσσου τὸ μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων Ἐμμανουὴλ Κλίβερ ἀνέγνωσε κάτι, ποὺ ἀποκάλεσε ‘πολιτικὰ ὀρθὴ προσευχή’. Ἀντὶ τοῦ ‘ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ’, εἶπε ‘ἐν ὀνόματι τοῦ μονοθεϊστικοῦ Θεοῦ, τοῦ Μπράχμα καὶ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστὸς ὑπὸ ποικίλα ὀνόματα’. Ἐνῷ στὸ τέλος στὸ συνηθισμένο ‘amen’ (ἀμὴν) ὁ βουλευτὴς πρόσθεσε ‘and a women’, διότι προφανῶς στὴν ἀγγλικὴ προφορὰ τῆς λέξεως ‘ἀμὴν’ ἄκουσε τὸ ‘men’, δηλαδὴ ‘ἄνδρες’ καὶ ‘χάριν ἰσότητος’ ἀποφάσισε νὰ κάνει μνεία καὶ τῶν γυναικῶν. Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνα, αὐτὴ ἡ ‘πολιτικὰ ὀρθὴ προσευχὴ’ προσεγγίζει τὴν βλασφημία. ‘Ὅλα πρέπει νὰ ἔχουν λογικὰ ὅρια, ἀκόμη καὶ οἱ κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπουν παρέμβαση σὲ ὅσα εἶναι ἱερὰ γιὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους’, τόνισε ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στὴν ἐκπομπὴ ‘Ἐκκλησία καὶ κόσμος’. Ἐμεῖς, οἱ χριστιανοί, πιστεύουμε στὸν Θεὸ Πατέρα, Υἱὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα. Πράγματι, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ φύλου οὐδέτερα ὀνόματα καὶ δὲν εἶναι πλέον ἁρμόζοντα γιὰ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ φεμινισμοῦ ἀλλοίωσαν τὴν περὶ Ἁγίας Τριάδας διδασκαλία, ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ τὸν Θεὸ κάποια ἄλλα ὀνόματα καὶ ἐπίθετα, ἀκόμη καὶ θηλυκοῦ γένους. Τώρα ὁρισμένοι πολιτικοὶ θεωροῦν καθῆκον τους νὰ ἀκολουθήσουν αὐτοὺς τοὺς παράλογους, κατὰ τὴν ἄποψή μου, κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας’, σημείωσε ὁ ἱεράρχης καὶ διαπίστωσε: ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας, ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν ἀπαράδεκτη παρέμβαση σὲ ὅσα εἶναι ἱερὰ γιὰ ἑκατομμύρια πιστούς».

Ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει, ἀλλὰ καὶ ἐντυπωσιάζει συγχρόνως, στὴν παρὰ πάνω εἴδηση εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐπικαλέσθηκε ὁ ἐν λόγῳ ἀμερικανὸς βουλευτής, ὁ ὁποῖος σημειωτέον εἶναι ταυτόχρονα καὶ πάστορας, δηλαδὴ θρησκευτικὸς ἡγέτης καὶ «λειτουργὸς» κάποιας προτεσταντικῆς «ὁμολογίας». Δὲν ἐπικαλέστηκε στὴν προσευχή του τὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, τὸν μόνον ἀληθινὸ Θεό, ὅπως θὰ περίμενε κανείς, τὸν Ὁποῖο μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ ἕνα ἄλλο ἀπροσδιόριστο, μονοθεϊστικὸ «θεό», «ὁ ὁποῖος εἶναι γνω­στὸς ὑπὸ ποικίλα ὀνόματα». Ὁ θεὸς αὐτός, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν θεὸ τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἶναι ἕνα συνονθύλευμα τῶν περὶ θεοῦ ἀντιλήψεων ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν. Ἡ πίστη σ’ ἕνα πολυώνυμο καὶ ἀπροσδιόριστο θεό, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἔκφραση μιᾶς βασικῆς ἀρχῆς τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς ἀρχῆς δηλαδὴ τοῦ δογματικοῦ πλουραλισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ αὐτὴ ὅλες οἱ θρησκεῖες πιστεύουν στὸν ἴδιο θεό, εἶναι δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο θεό, ἄσχετα μὲ τὸ ὄνομα ποὺ δίνει ἡ καθεμιὰ σ’ αὐτὸν καὶ κατ’ ἐπέκταση ὅλες οἱ θρησκεῖες προσφέρουν λύτρωση καὶ σωτηρία. Ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Νέα Ἐποχή, δὲν εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ προαιώνιος Λόγος, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ καταστεῖ ὁ μοναδικὸς λυτρωτὴς τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς «Ἀβατάρ», ἢ «Χριστούς», οἱ ὁποῖοι ἔρχονται κατὰ καιροὺς στὸν κόσμο μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα, ὡς «εὐεργέτες» τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ τελικὸς «Ἐρχόμενος» τῆς Θεοσοφίας καὶ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» θὰ εἶναι ὁ νέος Ἀβατάρ, ποὺ ἔρχεται νὰ ἐγκαθιδρύσει τὴ νέα παγκόσμια θρησκεία, στὴν ὁποία θὰ συγχωνευθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες, δηλαδὴ ὁ Ἀντίχριστος. Κάθε ἀντίληψη περὶ μοναδικότητος τοῦ Εὐαγγελίου, κάθε ἀντίληψη ποὺ δὲν κατανοεῖ ἰσοπεδωτικὰ καὶ ἐξισωτικὰ ὅλες τὶς πίστεις καὶ τὶς θρησκεῖες θεωρεῖται φανατισμὸς καὶ μισαλλοδοξία. Σ’ ἕνα τέτοιο πολυώνυμο καὶ ἀπροσδιόριστο θεὸ πιστεύουν καὶ αὐτὸν ἐπικαλοῦνται ὅλοι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ συμμετέχουν στὶς διάφορες Διαθρησκειακὲς Συμπροσευχές.

Ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ βουλευτὴς τοῦ ἀμερικανικοῦ κοινοβουλίου κ. Ἐμμανουὴλ Κλίβερ προτίμησε, γιὰ χάρη τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας», νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ δεχθεῖ τὸν πολυώνυμο θεὸ τῆς Νέας Ἐποχῆς, δείχνει σαφέστατα ὅτι καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου ἔχει διαβρωθεῖ καὶ ἁλωθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴ νεοεποχίτικη περὶ Θεοῦ ἀντίληψη…

Previous Article

200 χρόνια μετά

Next Article

9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε ακόμα