Ἐκκλησιαστικὴ τηλεόρασις;

Share:

 Ἀθήνα, 19 Μαΐου 2020

 Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Κύριον  Ἱερώνυμον,

καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς Κύριον Σεραφείμ.

  Κοινοποιεῖται: πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΜακαριώτατε, Σεβασμιώτατε,Χριστὸς Ἀνέστη.Ἐπέστη ὁ καιρός.Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Κλῆρος καὶ Λαός, τὸ ἐφετεινὸν Πάσχα, καὶ ὄχι μόνον, ἔζησαν μία πρωτοφανῆ δοκιμασίαν.Δύο Ἀρχιερεῖς καὶ ἕνας λευίτης προσήχθησαν νὰ δικαστοῦν, ἐπειδὴ ἐκοινώνησαν πιστοὺς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.Ἄθεοι ἔδραξαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ βγάλουν χολὴν κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας.Θεωρούμενες σοβαρὲς ἐφημερίδες μὲ ἀσεβεῖς γελοιογραφίες ἐλοιδόρησαν τὴν Θείαν Κοινωνίαν.Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε, Εἶστε ὑπερήμεροι. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄφειλε πρὸ πολλοῦ νὰ ἔχει τὸν δικό της τηλεοπτικὸν σταθμόν, τὴν δικήν της φωνήν.  Ἀποτελεῖ ἕνα ἱεραποστολικὸν- κυριολεκτῶ- καθῆκον Της εἰς τὴν σημερινὴν ἐπιχώριον καὶ διεθνῆ πραγματικότητα. Δὲν εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διώκεται; Τί ἀναμένομεν;Εἰς παρόμοιαν ἀνοικτὴν ἐπιστολήν μου πρὸς Ὑμᾶς, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν Τύπον τὴν 4ην Νοεμβρίου 2011, ἤτοι πρὸ ὀκτώμισι ἐτῶν(!), ἔγραφα μεταξὺ ἄλλων:«Εὐθύνην διὰ τὴν παρακμὴν (τῆς Πατρίδος) ἐκτὸς τῶν πολιτικῶν φέρουν καὶ τὰ σκουπίδια, τὰ ὁποῖα προσφέρονται ἀφειδῶς ἐπὶ μίαν εἰκοσαετίαν ἀπὸ διαφόρους τηλεοπτικοὺς σταθμούς.«Μήπως ἐπέστη ἡ στιγμὴ νὰ ἀποκτήσει καὶ ἡ Ἐκκλησία τηλεοπτικὸν σταθμόν, ὥστε νὰ ὑπάρξει ἕνας ὑπήνεμος λιμὴν διαφυγῆς;»« Ἅγιοι Πατέρες γρηγορεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ καταστροφὴ τῆς Πατρίδος».Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ἔχουν ἀπὸ δεκαετιῶν ἐκλεκτοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμούς. Ἄρα ἔχουν τὸ προζύμι! Ἀπομένει νὰ φτιάξουν τὸ πρόσφορο!Γιατί τόσοι τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ πωλοῦν καθημερινῶς….δακτυλίδια καὶ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ μὴ προσφέρει πνευματικὴν τροφήν, ὡς εἶναι ἡ ἀποστολή της;Γιατί ἡ Μητρόπολις Πατρῶν ἔχει τηλεοπτικὸν σταθμὸν καὶ ἡ Ἀττικὴ τῶν τεσσάρων καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ὄχι; Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει μία εὐλογοφανὴς δικαιολογία.Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὸν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ εἶπε πρὸς τοὺς Μαθητάς Του «Γρηγορεῖτε». Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνουν μὲ ἀγωνία οἱ πιστοὶ πρὸς Ὑμᾶς.Ἅγιοι Πατέρες «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»!Συγχωρεῖστε μου τὴν ἀγωνίαν.Μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,Δημήτριος ΒανδῶροςΟἰκονομολόγος,πρώην διοικητὴς Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου ἈθηνῶνΥ.Γ. Εἰς περίπτωσιν ἀναλήψεως κάποιας πρωτοβουλίας διὰ τὴν ἵδρυσιν τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ εἶμαι πρόθυμος νὰ βοηθήσω ἀφιλοκερδῶς.Σχόλιον «Ο.Τ.»: Ἡ τηλοψία θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι ἕνα σπουδαῖον ποιμαντικὸν μέσον, ὅμως ὡς ἔχει ἀποδείξει ἡ ἐμπειρία παπικῶν τηλεοπτικῶν διαύλων, τελικῶς καταλήγει νὰ ὑπηρετῆ ἀλλοτρίους σκοποὺς π.χ. ἂν ἔλθη ὁ Πάπας εἰς τὴν Ἑλλάδα, θὰ προβάλη αὐτὸν καὶ τὰς πράξεις του ὡς ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα;

Previous Article

Τελικὰ ἡ ΔΙΣ ἠθέτησε τὴν ὑπόσχεσίν της;

Next Article

“ΔΙΑΓΝΩΜΗ”, ΑΝΤΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΝΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ;

Διαβάστε ακόμα