Ἐκτρωματικὰ τὰ συνοδικὰ δίπτυχα 2021

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου

Ἐκκλησιολογικὸς τραγέλαφος

Καὶ διὰ τὰ Δίπτυχα τοῦ παρελθόντος ἔτους 2020 ἔγραψα ὅτι ἦσαν τραγελαφικά, διότι, ἐνῷ ὑπῆρχεν (ἀνεγνωρισμένος ἀπὸ ὅλας τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας) ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος, ἐν τούτοις, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη­νῶν π. Ἱερώνυμος, κατὰ τρόπον ἐξωφρενικὸν καὶ ἄκρως ἀντικανονικόν, ἀνεγνώρισε καὶ δεύτερον «Μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας», τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον (ψευδοεχειροτονήθη ἀπὸ τὸν καθηρημένον Φιλάρετον), τὸν ὁποῖ­­ον ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖ­ος ὥρισεν ὡς ψευδοπροκαθήμενον τῆς ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθείσης ἐν Κιέβῳ προσωπικῆς του ψευδοεκκλησίας ἀπὸ καθῃρημένους, αὐτοχειροτονήτους, ἀναθεματισμένους καὶ σχισματικούς. Εἶναι δὲ γνωστοὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τὴν ὕπαρξιν δύο Ἐπισκόπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον.

Ὅμως, τὰ νέα Συνοδικὰ Δίπτυχα εἶναι περισσότερον τραγελαφικά, ἐκτρωματικὰ καὶ καταρρακωτικὰ τοῦ Συνοδικοῦ κύρους. Ἀδελφοὶ ἀναγνῶσται, φρίξατε, ἀναταραχθεῖτε καὶ θρηνήσατε τὸν ἱερὸν Συνοδικὸν Θεσμόν. Οἱ συντάκται τῶν Διπτύχων τούτων, μὲ τὴν ἀπόλυτον εὐθύνην τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, προσέθεσαν τὴν Πατριαρχικὴν ψευδοεκκλησίαν τοῦ Κιέβου ὡς δεκάτην πέμπτην κανονικὴν αὐτοκέφαλον ἐκκλησίαν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος οὐδέποτε ἄλλοτε ἔφθασεν εἰς τοιοῦτον οἰκτρὸν ἐκκλησιολογικὸν κατάντημα καὶ προκλητικὴν αὐθαιρεσίαν.

Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, ἐνῷ ἔχομεν γνωριμίαν ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως, ἀναγκάζομαι νὰ γράψω ὅτι ἔχετε ὑπερβῆ τὰ ὅρια πάσης σοβαρότητος. Τὸ σκανδαλῶδες Οὐκρανικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησε τὸ ἐκκλησιαστικὸν πραξικόπημα τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου ἐξακολουθεῖ, ἐπὶ δύο καὶ πλέον ἔτη, νὰ συνταράσση σεισμικῶς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ σχίσματα ἐπὶ σχισμάτων. Μὲ ποῖα κριτήρια καὶ μὲ ποῖα πραγματικὰ δεδομένα ἀπεφάνθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅτι τὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει διευθετηθῆ εἰρηνικῶς, χωρὶς νὰ δοθῆ ἡ πραγματικὴ αὐτοκεφαλία εἰς τὴν κανονικὴν ἐν Κιέβῳ Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸν Ὀνούφριον, ἀλλ’ ἐδόθη κάποια ψευδοαυτοκεφαλία εἰς ἓν τερατῶδες ἐκκλησιαστικὸν μόρφωμα τοῦ Κιέβου; Ἡ ὀδυνηρότης αὐτῆς τῆς ἐξοργιστικῆς, ἀντικανονικῆς καὶ παρανοϊκῆς προσθήκης εἶναι ἀφόρητος.

Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, αὐτὸ τὸ διαβολικὸν μόρφωμα, καίτοι παρῆλθον δύο ἔτη, ὑπάρχουν δέκα (10) Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι ἀρνοῦνται νὰ τὸ ἀναγνωρίσουν ὡς Κανονικὴν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν. Ἡ δὲ προσωπικὴ ἀναγνώρισις τριῶν Προκαθημένων ἐδημιούργησε τόσα ὀξύτατα ἄλλα προβλήματα, ὥστε καθίσταται ἀδύνατον νὰ ὁριστικοποιηθῆ.

Εἰς τὸν πρόλογον τῶν Διπτύχων ἀναγράφεται ὅτι τὸ δεύτερον μέρος ἐμφανίζει «τὰ διοικητικὰ στοιχεῖα τῆς συγχρόνου διαρθρώσεως τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας». Τοιοῦτον στοιχεῖον ὡς δεκάτη πέμπτη (15) Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία οὐ­δαμῶς ὑφίσταται. Εἶναι ἀνύπαρκτον. Αὐτὸ ἀποτελεῖ σκανδαλώδη, αὐθαίρετον, ἀντικανονικὴν καὶ ἐξοργιστικὴν προσθήκην εἰς τὰ ἐν λόγῳ Δίπτυχα.

Ἐπίσης, εἰς τὸ τέλος τοῦ προλόγου τῶν Διπτύχων τούτων ὑπάρχει καὶ ἓν πολὺ σοβαρὸν συντακτικὸν λάθος: «…παραδίδοντες τὸν μετὰ χεῖρας τόμον…». Ἐὰν προστεθῆ τὸ ἄρθρον «τὰς» («μετὰ τὰς χεῖ­ρας»), τότε δημιουργεῖται σαφέστερον μία ἀκατανόητος χρονικὴ ἔννοια. Τὸ ὀρθὸν ἐν προκειμένῳ, εἶναι: «τὸν ἀνὰ χεῖρας τόμον».

Πρωτοφανὴς ἐκκλησιολογικὴ ἐμπλοκὴ

Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συν­­όδου ὅτι οὐδείς ἐπηρεασμὸς καὶ οὐδεμία ἔξωθεν ἐπέμβασις ὑπῆρξε, διὰ νὰ ἀναγνωρισθῆ (καθ’ ὅν τρόπον ἀνώμαλον) ὁ ψευδοεπίσκοπος Ἐπιφάνιος ὡς ψευδοπροκαθήμενος τῆς ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου ἐκ μέρους τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας οὐδένα ἔπεισε. Εἰς μερικοὺς δὲ προεκάλεσε καὶ τὸν γέλωτα. Τυγχάνει γνωστὸν ὅτι ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, ἕνα μῆνα πρὸ τῆς ἀναγνωρίσεως αὐτῆς, εἶχεν ἀνακοινώσει μετὰ βεβαιότητος, ὅτι ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία πρώτη θὰ προβῆ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν αὐτήν. Τοῦτο ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρξαν παρασκηνιακαὶ σχετικαὶ ζυμώσεις ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς ἐν λόγῳ ἀναγνωρίσεως, ἦλθεν εἰς Ἀθήνας ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς. Ὡς ἐγράφη, ἡ τοιαύτη ἄφιξις τοῦ Ὑπουργοῦ τούτου εἶχεν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα. Ἐξ ἄλλου, πολλὰ ἐγράφησαν ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἐδημιούργησε τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα μὲ τὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον διὰ περιορισμὸν τῆς Ρωσικῆς ἐπιρροῆς.

Ἀναταρακτικὸν συνοδικὸν σκάνδαλον

Ἡ βεβιασμένη καὶ ἀνώμαλος ἀναγνώρισις μὲ ἀντικανονικὰς μεθοδεύσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου αὐτῆς τῆς Οὐκρανικῆς κακοαυτοκεφαλίας, χωρὶς νὰ ὑπάρχη οὐδεμία ὑποχρέωσις, οὐδεμία ἀνάγκη καὶ οὐδεμία ὠφέλεια ἐδημιούργησε ἀναταρακτικὸν Συνοδικὸν σκάνδαλον. Ὄχι μόνον δὲν προέκυψεν οὐδεμία ὠφέλεια, ἀλλ’ εἶχε καὶ καταστρεπτικὰς συν­επείας αὐτὴ ἡ σκοτεινὴ συνοδικὴ σκοπιμότης. Ἐδημιουργήθη σχίσμα μὲ τὸ ἥμισυ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφοῦ ἡ ἐν Ρωσίᾳ Ἐκκλησία διέκοψε κοινωνία μὲ τὸν Προκαθήμενον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, ἐπῆλθε κατ’ ἔτος οἰκονομικὴ ζημία τῆς Ἑλλάδος τῆς τάξεως ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἐπειδή, ὡς ἐγράφη, ὁ ρωσικὸς θρησκευτικὸς τουρισμὸς ἐμειώθη κατὰ 50%, παρεβιάσθη πλῆθος Ἱερῶν Κανόνων καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐγένετο σχετικὸν παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, ἡ ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦ­σα Ἐκκλησία ἦλθεν εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὰς Αὐτοκεφάλους ἄλλας Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι καταδικάζουν τὸ σκανδαλῶδες Πατριαρχικὸν πραξικόπημα τοῦ Φαναρίου, συνεχίζεται ἡ ἀναταραχὴ εἰς τὸν ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ἐπῆλθε μεγάλη πικρία εἰς Μητροπολίτας, Καθηγητὰς Θεολογικῶν Σχολῶν, εἰς ἄλλους διακεκριμένους Θεολόγους, εἰς ἀγάμους καὶ ἐγγάμους λογίους Κληρικούς, εἰς δημοσιογράφους καὶ εἰς ἄλλους δοκίμους ἀρθρογράφους, διότι ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν περιφρονητικὴν συμπεριφοράν της ἐθεώρησεν ὅλους ἡμᾶς ὡς θεολογικὰ ἀπορρίμματα, ἀφοῦ οὐδαμῶς ἠσχολήθη μὲ τὰ ἐμπεριστατωμένα καὶ ἀποδεικτικὰ μεγάλης ἐκτάσεως δημοσιεύματά μας καὶ ἐνήργησεν ἀντιθέτως, παραβαίνουσα πλῆθος Ἱερῶν Κανόνων καὶ ἀνατρέπουσα τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Τάξιν. Ἡ τοιαύτη συμπεριφορὰ ἐκκλησιαστικῶν Ἡγε­τῶν εἶναι ἐπαίσχυντος καὶ καταίσχυντος.

Τὸ παρὸν κείμενον κοινοποιεῖται εἰς τοὺς Προκαθημένους ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκ­κλησιῶν.

Previous Article

Τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαφωτίσεως

Next Article

Σεβ. Ρόδου: «Νὰ σεβαστοῦμε ὅσους δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν»

Διαβάστε ακόμα