Ἐκτὸς ἀπὸ Τοῦρκος εἶναι καὶ Μουσουλμάνος;

Share:

Ὁ τύπος ἀσκεῖ πολιτικὴν κριτικὴν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς, ἀλλὰ τίθεται πέραν αὐτοῦ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἐρώτημα: εἶναι δυνατὸν νὰ μετέχη εἰς θρησκευτικὸν δεῖπνον ἀλλοδόξων προκειμένου νὰ ἑορτάση τὴν «ἀποκάλυψιν ἀπὸ τὸν Ἀλλὰχ» τοῦ Κορανίου;! Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» τῆς 23ης Μαΐου 2021:

«Μέγα Λάθος, κ. Ἐλπιδοφόρε… Ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ὑποχρέωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ὡς τούρκου πολίτη ἀλλὰ καὶ ὡς ὑπαγόμενου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόσκληση τοῦ τούρκου πρεσβευτῆ στὴν Οὐάσινγκτον καὶ νὰ παραστεῖ σὲ γεῦμα ἰφτὰρ ποὺ παρέθεσε πρὸς τιμὴν θρησκευτικῶν λειτουργῶν. Ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ παρουσία παρεξηγεῖ­ται, ἂν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ξεκάθαρες τοποθετήσεις γιὰ ὅσα ὑφίσταται τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος. Γιατί, διαφορετικά, ἡ παρουσία του σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις γίνεται ἀντικείμενο προπαγανδιστικῆς ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἐνῶ ὑποσκάπτεται καὶ τὸ κῦρος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς στὸ ποίμνιό του, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Κύπριους τῆς διασπορᾶς…».

Previous Article

Δήλωση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τη διεθνή κοινότητα

Next Article

Η «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ρήξη