Ἐλπιδοφόρα σφάλματα;

Share:

Ἐπληροφορήθημεν ὅτι τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Ἀμερικῆς θὰ πραγματοποιήση τὴν 22αν Ἰουνίου ὁ Σεβ. Γερμανίας! Διατί ὄχι ὁ Πατριάρχης; Ὑπάρχουν φόβοι ἀποδοκιμασιῶν; Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπαγοήτευσιν προεκάλεσε τὸ μήνυμα τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη πρὸς τὴν ὁμογένειαν. Καίτοι Πανεπιστημιακὸς δὲν ἠδυνήθη νὰ ὁμιλήση ἀπὸ στήθους καὶ ἀνέγνωσε μήνυμα προφανῶς ἀπὸ αὐτόματον μηχάνημα, ὅπως οἱ πολιτικοί. Εἰς τὸ μήνυμα μόνος του λέγει «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ μόνος του ἀπαντᾶ εἰς τὸ τέλος! Ἀκόμη δὲν πρόλαβε νὰ καθήση εἰς τὸν θρόνον καὶ ἀποκαλεῖ -ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὰ διπλάσια χρόνια του- ἀντὶ ἀδελφοὺς, «πνευματικά μου τέκνα»! Ἀναφέρεται εἰς «ἑλληνορθοδόξους» ἄν καὶ ἄλλοτε τὸν ἔχει ἐνοχλήσει ὁ ἐθνοφυλετισμός… Μεταφέρει τὴν εὐχὴν τοῦ Πατριάρχου καίτοι ὁ ἴδιος εἶναι ὁ νέος Ποιμήν! Ἡ ἀναφορὰ του εἰς τὸν οἰκουμενισμὸν εἶναι ἐκτὸς ἐλέγχου… Διατί ἀπευθύνεται εἰς ὅλην τὴν «Ἀμερικανικὴ ἤπειρο», ἐνῷ εἶναι μόνον Ἐπίσκοπος εἰς ΗΠΑ; Δὲν γνωρίζει γεωγραφίαν ἢ ἔχει ὑπερδικαιοδοσίας; Παραθέτομεν τμῆμα τοῦ μηνύματος:

«Προσφιλεῖς μου χριστιανοὶ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς!

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μπορεῖ νὰ εἶμαι «ἀπών τῷ σώματι», ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶμαι ὅμως παρὼν τῇ καρδίᾳ, τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ πνεύματι (Α΄ Κορ., 5: 3). Ἤθελα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας μὲ αὐτὸ τὸ τόσο χρήσιμο μέσο τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης, γιὰ νὰ σᾶς ἀπευθύνω τὸν ἀσπασμό μου, ἀγαπητὰ πνευματικά μου τέκνα, καὶ νὰ σᾶς ἐκδηλώσω τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς πλήρωσε τὴν καρδιά μου γιὰ τὸ πολύτιμο ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς…

Σέ σᾶς καὶ σὲ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς ἀνὰ τὴν Ἀμερικανικὴ ἤπειρο ἔχω τὴν τιμὴ νὰ κομίζω τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Ἔρχομαι κοντά σας ὡς ἀδελφός σας ἐν Χριστῷ. Καὶ στὶς 22 Ἰουνίου, στὴν ἐνθρόνισή μου, προσδοκῶ νὰ ἀγκαλιάσω καὶ τοὺς φίλους μας ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες καὶ τὰ δόγματα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, καθὼς καὶ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν πλουραλιστικὴ Ἀμερικανικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία εἶναι ἀφοσιωμένη μὲ πάθος στὶς ἀρχὲς τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας…

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!».

Previous Article

Νέα αναβολή για την αναγνώριση της Ουκρ. Αυτοκεφαλίας: Το παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα

Next Article

Νέες αιχμές Φιλάρετου για τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας