Ἐλπιδοφόρος πρόρρησις τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Share:

Ο ΘΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ καὶ ἅγιος Γέροντας π. Φιλόθεος Ζερβάκος, μεταξὺ τῶν ἄλλων πνευματικῶν θησαυρῶν, ποὺ μᾶς κληροδότησε, μᾶς ἄφησε καὶ μία ἐλπιδοφόρα πρόρρηση γιὰ τοὺς φοβεροὺς καὶ ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς μας. Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει καὶ θὰ μᾶς στείλει ἀρωγοὺς στοὺς ἀγῶνες μας καὶ παρήγορους στὶς θλίψεις μας: «…Καὶ εἰς τὰς ἐσχάτας καὶ πονηρὰς αὐτὰς ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἀφῆκεν τὴν Ἐκκλησίαν Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, τὴν ὁποίαν Αὐτὸς μόνος ἵδρυσε καὶ ἐστερέωσε, ἵνα μένῃ ἀσάλευτος εἰς τὸν ἅπαντα αἰῶνα… Ἀλλὰ καθὼς εἰς πάσας τὰς γενεάς, πολεμουμένη καὶ κινδυνεύουσα ὑπὸ ἀοράτων καὶ ὁρατῶν ἐχθρῶν, ζητούντων ἀφανίσαι Αὐτήν, ἀνέδειξεν ἄνδρας πλήρεις πίστεως καὶ ἀγάπης, πλήρεις ζήλου, ἀνδρείας, σοφίας, χάριτος, συνέσεως καὶ λόγου Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ὡς λέοντες κατεδίωξαν μακρὰν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, οὕτω καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας δὲν θὰ παύσῃ νὰ ἀναδεικνύῃ τοιούτους ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ κλίνουν γόνυ τῷ νέῳ Βάαλ Πάπᾳ καὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ. Καὶ ἂν πάντα τὰ ἔθνη καὶ πάντες οἱ λαοὶ προσκυνήσουν τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου, διὰ νὰ διαφθείρῃ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, οἱ δίκαιοι, οἱ στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου θὰ ψάλωσιν· «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός…» (Πηγή: Ὀρθόδοξος Κυψέλη)! Ἂς μὴ δειλιάζουμε ἀδελφοί, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ἐφόσον Τὸν ὁρίσουμε κύριο τῆς ζωῆς μας!

Previous Article

Σκέψεις ἐπὶ τῷ ἱερῷ Δεκαπενταυγούστῳ

Next Article

Ὁ κ. Πάιατ ἦτο σαφής

Διαβάστε ακόμα