Ἐμπορευματοποίησις! Εἶναι ἐν γνώσει τῆς Ἱ. Κοινότητος;

Share:

   Ἱστοσελὶς διαφημίζει ἄναμμα κεριῶν καὶ Σαρανταλείτουργον ἐξ ἀποστάσεως, μὲ καταβολὴν τοῦ ἀναλόγου (ἀκριβοῦ) τιμήματος. Ἐνῷ ἡ ἰδία ἑταιρεία διοργανώνει ἐκδρομάς εἰς τὸν Ἄθω, μὲ συν­οδείαν μοναχῶν διὰ τοὺς προσκυνητάς! Προφανῶς αἱ Ἱ.Μ. Παντοκράτορος καὶ Βατοπαιδίου, καθὼς καὶ ἡ Ἱ. Σκήτη Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου συμμετέχουν ἐνεργά. Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία, ὅμως; Γνωρίζει διὰ τὸ θέμα, τὸ ὁποῖον παραπέμπει εἰς ἀντιστοίχους πρακτικάς τῶν Προτεσταντῶν, αἱ ὁποῖαι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Παραθέτομεν πληροφορίας ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «athos.guide»:

   «Τὸ Athos Guide δὲν εἶναι ἁπλῶς ἄλλη μία τουριστική ὑπηρεσία, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσημο κέντρο προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν στὸ Ἅγιο Ὄρος… Ἡ δουλειὰ μας βασίζεται στὶς γνώσεις καὶ τὴν πολυετῆ ἐμπειρία, στενὲς σχέσεις μὲ τὶς Ἁγιορείτικες Μονές, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα στὴ βαθιά μας πίστη…

   Μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὴν Ἁγιορείτικη Ἱερὰ Μονὴ καὶ τὸν τύπο τῆς μνημόνευσης, νὰ παραγγείλετε μνημόσυνο, σαρανταλείτουργο, προσευχὴ γιὰ θεραπεία ἢ γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ παιδιοῦ, τὴν εὕρεση δουλειᾶς ἢ ἄλλων σημαντικῶν γιὰ ἐσᾶς γεγονότων. Στὸν Ἄθω ὑπάρχουν πολλὰ ἱερὰ κειμήλια, τὸ καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα βοηθᾶ σὲ ὁρισμένες καταστάσεις. Ἡ σημείωσή σας θὰ μεταφερθεῖ σ’ ἐκείνη τὴν Ἱερὰ Μονὴ, ὅπου βρίσκεται τὸ κειμήλιο ποὺ χρειάζεσθε. 

   Ἐγγυόμαστε ὅτι οἱ σημειώσεις σας θὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς ἐπιλογῆς (Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Σκήτη Ἁγ. Παντελεήμονα, Σκήτη Προφήτη Ἠλία) σας ἐντὸς 24 ὡρῶν. Τὸ αἴτημά σας καταχωρεῖται στὸ μοναστήρι καὶ ὕστερα ἀποστέλλουμε στὸ ἠλεκτρονικό σας ταχυδρομεῖο γραπτὴ ἐπιβεβαίωση τῆς μεταφορᾶς τῆς σημείωσής σας καὶ τῆς ἔναρξης τῆς προσευχῆς ἀπὸ τοὺς μοναχούς…

  Τὸ φιλανθρωπικό μας ἵδρυμα Σᾶς προσφέρει γιὰ πρώτη φορά τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνάψετε τὸ κερὶ στὸν Ἄθω. Τώρα, γιὰ νὰ κάνετε αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπισκέπτεσθε τὸ Ἅγιον Ὄρος. Σ ’αὐτὴ τὴ σελίδα μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὴν Ἱερὰ Μονὴ (Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Σκήτη Ἁγ. Παντελεήμονα, Σκήτη Προφήτη Ἠλία) καὶ τὴν εἰκόνα μπροστὰ ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ θέλατε νὰ ἀνάψετε τὸ κερί Σας, καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς θὰ τὸ βάλει γιὰ Ἐσᾶς ἢ γιὰ αὐτοὺς ποὺ προσεύχεσθε».

Previous Article

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας

Next Article

Ἐπιστολή συμπαράστασης στούς ἐν ἀναστολῇ ὑγειονομικούς ἀπό Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες