Ἐναρκτήριος λόγος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον

Share:

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τὸν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως Μεγάλου Κωνσταντίνου πρὸς τοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συν­όδου (325), τὸν ὁποῖο διέσωσε ὁ πρεσβύτερος Γρηγόριος Καισαρείας: «Ἐμ­πρός, πατέρες, μὲ κάθε ἐπιμέλεια νὰ μελετήσουμε τὴν ὁριοθέτηση καὶ ἀποσαφήνιση τῆς ἀληθείας μέσα ἀπὸ τὶς προφητικὲς προρρήσεις καὶ τὶς ἀποστολικὲς παραδόσεις, μακριὰ ἀπὸ κάθε μισαδελφία καὶ κακοδοξία. Διότι θὰ ἦταν φοβερό, μετὰ τὴν κατάλυση τῆς πολυθέου ἀσεβείας καὶ τὸν ἐξαναγκασμὸ τῶν ἐχθρῶν σὲ ὑποταγή, τὴν κατάπαυση δὲ τῶν ἐμφυλίων πολέμων, νὰ πολεμοῦμε μεταξὺ μας οἱ πιστοὶ ὄχι μὲ ξίφη, ἀλλὰ μὲ δόγματα. Καὶ νὰ προσπαθοῦμε τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία εἶναι ἁπλὴ καὶ ἄτεχνος, ἀφοῦ βασίζεται στὴν δύναμη τῶν ἔργων καὶ ὄχι τῶν λόγων, νὰ τὴν ἀνατρέψουμε ἀσχολούμενοι μὲ αὐτὴν διανοητικῶς καὶ ἀναζητώντας ρητορικὰ σχήματα. Ἂς ἐπιληφθοῦμε λοιπὸν τῆς συζητήσεως ἀναθέτοντας τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας γιὰ τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ στὸν Θεὸ καὶ Πατέρα καὶ στὸν Μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Πατρὸς καὶ στὸ Ζωοποιὸ Πνεῦμα. Κι ἐμεῖς πρόθυμα θὰ εἴμεθα ἐδῶ στὴν διάθεσή σας συμμετέχοντας στοὺς ἀγῶνες σας, ἕως ὅτου ἀποκαλυφθεῖ ἐντελῶς ἡ ἀλήθεια. Ἐπειδὴ πιστεύουμε πὼς θὰ εὐτυχήσουμε νὰ ἔχουμε καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ζωοποιοῦ Πνεύματος, μὲ τὴν ὁποία θὰ βεβαιωθεῖ ἡ σωτήριος πίστη μας, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε αἱρετικὴ κακοδοξία καὶ θεωρία καὶ ἀμέτοχος ἀπὸ κάθε πονηρὰ ὡς πρὸς τὸ Θεῖον ἔννοια» (Migne P.G. τόμ. 111, στ. 420). Ἰδοὺ γιατί ὁ μεγάλος αὐτὸς αὐτοκράτωρ ὀνομάστηκε μέγας καὶ ἰσαπόστολος!

Previous Article

Πόσον ἐνδιαφέρονται οἱ Προκαθήμενοι διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;

Next Article

Βιώματα προσευχῆς

Διαβάστε ακόμα