Ἐνθύμησις φρικωδῶν Πατριαρχικῶν κακοδοξιῶν

Share:

ΕΙΝΑΙ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ μὴ ξεχνοῦμε τὶς πλάνες ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἀκούσει καὶ διαβάσει ἀπὸ ὑψηλόβαθμους κληρικούς, διότι αὐτὲς «ἰσιώνουν» τὸ δρόμο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ὁρίζουν τὶς ἀρχές του. Ὅπως εἶναι γνωστό, μέγας κακόδοξος ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας ὑπῆρξε ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν ἀποδεδειγμένη τεκτονική του ἰδιότητα, προσ­πάθησε νὰ κατεδαφίσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα. Πρόσφατα ὁ ἀγωνιστής, ὁμολογητὴς καὶ λόγιος μοναχὸς π. Σεραφεὶμ Ζήσης ἔφερε στὸ φῶς ἐπιστολὴ τοῦ ἀδίκως ἐκθρονισθέντος μακαριστοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Μαξίμου, ὁ ὁποῖος παραθέτει σ’ αὐτὴ φρικώδη ἀποφθέγματα τοῦ Ἀθηναγόρα. Παραθέτουμε κάποια: «Ἐγὼ δὲν εἶμαι θεολόγος. Οἱ θεολόγοι εἶναι κακοί. Τοὺς θεολόγους τοὺς ἀπεχθάνομαι, διότι αὐτοί, λόγῳ τῶν δογματικῶν των ἀπόψεων, εἰς ἅς ἐπιμένουν, ἐνσπείρουν τὴν διχόνοιαν καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν»!!! «Ἡμεῖς εἰς τὸ χωριό μας, εἰς τὸ πατρικό μας σπίτι, εἴχομεν δύο, τὸν παπὰν καὶ τὸν δερβίσην, τὸν δερβὶς Κιαμήλ. Ἐξωμολογούμεθα δὲ καὶ ἐλέγομεν τὰ μυστικά μας εἰς τὸν δερβὶς Κιαμήλ, διότι εἰς τὸν παπὰν δὲν εἴχομεν ἐμπιστοσύνην»!!!

Ἡ φιλονικία, κατ’ αὐτὸν δὲν ὠφελεῖ: «Μήπως θέλομεν, εἶπε, νὰ θέσωμεν ὅρους εἰς τὴν θείαν δύναμιν, ὅταν λέγωμεν, ὅτι ἡ μετουσίωσις ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ γίνεται μόνον δι’ ἐνζύμου ἢ ἀζύμου ἄρτου; Ἢ ὅταν λέγωμεν ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ; Μάλιστα, εἶπε, ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ!!! Καὶ τὸ ἀλάθητον τοῦ Πάπα ἐπίσης ἐξήγησε μὲ μορφὴν πρακτικὴν» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κακόδοξα, τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων ἀπηχοῦν τεκτονικὲς ἀρχές, πρέσβευε καὶ διακήρυσσε ὁ τραγικὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος! Ἂς τὸν ἐλεήσει ὁ Θεός!

Previous Article

Φανάρι: Ὄργανον τῆς Ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς!

Next Article

Συμφέρει τήν Ὀρθοδοξίαν ἡ μεταφορά τοῦ Φαναρίου εἰς ἐλευθέραν περιοχήν;