Ἐν ὄψει Κυπριακῶν Ἐκλογῶν

Share:

Τοῦ κ. Σάββα Ἰακωβίδη*

Δὲν ὑπάρχουν φιλέλληνες ἢ ἀνθέλληνες, ὅπως τοὺς ἐκλαμβάνει ἡ ἀντίληψη ἀρκετῶν Ἑλ­λήνων. Ὑπάρχουν μόνο ἐπο­χικοὶ φίλοι ἢ ἐχθροί. Στὴν ἄσκηση ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τὰ σοβαρὰ κράτη ἔχουν δύο μεγάλους στόχους:

Τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τους, δι’ ὅλων τῶν μέσων, καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀσφάλειάς τους. Ὅπως ὁ Λόρδος Πάλμερστον, κατ’ ἀποστροφὴν τοῦ Θουκυδίδη, ἔχει διακηρύξει: «Τὰ ἔθνη δὲν ἔχουν σταθεροὺς φίλους ἢ ἐχθρούς. Ἔχουν μόνο σταθερὰ συμφέροντα».

– Ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία τὴν περ. Δευτέρα (30/8/2021), σὲ εἰδικὴ  τελετὴ στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο, διὰ τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη, ἀπένειμε τὸν Μεγαλόσταυρο τοῦ Τάγματος τοῦ Μακαρίου Γ΄, στὸν Ἀμερικανὸ Γερουσιαστὴ καὶ Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ἦταν μία ἐπιβαλόμενη τιμὴ πρὸς ἕνα πολιτικό, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ἄοκνα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν κύπρο-ἀμερικανικῶν σχέσεων καί, κυρίως, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.

Οἱ θέσεις Μενέντεζ καὶ οἱ σκληρὲς ἐπικρίσεις του κατὰ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς καὶ τοῦ σουλτάνου εἶναι περισσότερο ἑλληνικὲς ἀπὸ ἐκεῖνες πολιτικῶν στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀμερικανοῦ Γερουσιαστῆ καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ ὅσα πράττει ὑπὲρ τῆς Κύπρου καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἀμμόχωστο. Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Μενέντεζ ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ὑπέρμαχος στὴν προώθηση τῶν σχέσεων τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ὑπογράμμισε:

– «Ἡ δέσμευσή μου σὲ αὐτὴν τὴ σχέση, στὴν Κύπρο, εἶναι βαθιά, μακρόχρονη καὶ θὰ ὑπάρχει ὅσο εἶμαι Γερουσιαστής. Ὁ στόχος μου εἶναι νὰ δῶ καὶ τὸν τελευταῖο Τοῦρκο στρατιώτη νὰ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ νησί».

Ὁ Ἀμερικανὸς Γερουσιαστὴς ὑποστήριξε τὴν, ἐπιδιωκόμενη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, λύση τῆς διζωνικῆς, δικοινοτικῆς ὁμοσπονδίας. Γιατί νὰ μὴ τὸ κάνει, ἀφοῦ εἶναι τὸ ἀπελπισμένο λάβαρο τῶν Ἀναστασιάδη καὶ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ; Ἂν κάποιος ἀνέμενε ὅτι ὁ Μενέντεζ θὰ στήριζε ἄλλη λύση, εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητας. Οἱ ξένοι καὶ ὁ Μενέντεζ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βασιλικότεροι τῶν ἡγετῶν μας.

Ὁ Ἀμερικανὸς Γερουσιαστὴς θὰ ἀγωνίζεται, εἶπε, μέχρι νὰ δεῖ «καὶ τὸν τελευταῖο Τοῦρκο στρατιώτη νὰ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ νησί». Θὰ ἀπογοητευτεῖ! Ἡ διζωνικὴ τερατουργία, τὴν ὁποία οἱ Ν. Ἀναστασιάδης, Ἀβ. Νεοφύτου, Στ. Στεφάνου καὶ Ν. Παπαδόπουλος ἠράσθησαν ἐμ­μανῶς, δὲν θὰ ἐξαναγκάσει καὶ τὸν τελευταῖο Ἀττίλα νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ νησί. Ἀντίθετα!

Ἂς ἀνατρέξουμε σὲ ἕνα βαθύτατο γνώστη καὶ μελετητὴ τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, τὸν καθηγητὴ Νεοκλὴ Σαρρή. Σὲ συνέντευξή του στὴν κυπριακὴ ἐφημερίδα, «Σημερινή», λίγο καιρὸ πρὶν φύγει ἐξαιτίας τοῦ καρκίνου (2011), ξεκαθάρισε:

– «Ἡ ἐπιχειρούμενη λύση εἶναι χειρότερη τῆς διχοτόμησης, γιατί ὁ μοιραῖος ἐκτουρκισμὸς θὰ συμβεῖ ἐπὶ ὁλόκληρης τῆς Μεγαλονήσου, ὅπου ὁ δημογραφικὸς παράγοντας ὑπερακοντίζει τὶς σημερινὲς συνθῆκες, κάτι ποὺ προβλέπει καὶ ὁ (Νιχὰτ) Ἐρὶμ (στὶς γνωστὲς ἐκθέσεις του). Συνεπῶς ἡ ΔΔΟ μᾶλλον δὲν ἀποτελεῖ ἐπανένωση τῆς Κύπρου αὐτῆς καθαυτῆς, ἀλλὰ θὰ σημάνει τὴν οἱονεί Ἕνωση ὁλοκλήρου τῆς Κύπρου μὲ τὴν Τουρκία, τὴ μετατροπὴ τῆς Κύπρου σὲ ἕνα οἰκτρὸ προτεκτορᾶτο τῆς Τουρκίας!».

Καὶ πρόσθεσε κατηγορηματικά:

«Θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅσο πιὸ ἐμφαντικὰ μπορεῖ, ὅτι ἡ ΔΔΟ θὰ εἶναι ἡ ὁριστικὴ ταφόπλακα ὄχι μόνο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ τῆς Κύπρου καὶ ἰδιαίτερα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων της. Οὐδαμοῦ στὸν κόσμο μία μειονότητα 18% τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει γίνει κάτοχος τοῦ 50% τῆς κρατικῆς ἐξουσίας μὲ ὅλες τὶς συνέπειες (ἐκ περιτροπῆς προεδρία κ.ἄ.). Διότι, ἐκτὸς ἄλλων, στηρίζεται στὴ ρατσιστικὴ ἀρχὴ τῆς φυλετικῆς καὶ ἐθνικῆς διάκρισης.

»Καὶ ἐνῷ οἱ πρόσφυγες σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρόκειται νὰ ἐπιστρέψουν -ἀκόμη καὶ σ’ ἐκείνη τὴν ἀπίθανη τῶν περιπτώσεων ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ- ἐφ’ ὅσον ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα θὰ εἶναι ἐντελῶς ξένη καὶ τὸ περιβάλλον ὄχι φιλικό, οἱ ἔποικοι δὲν πρόκειται νὰ ἀποχωρήσουν, μὲ ἀποτέλεσμα ἕνα πολὺ μεγάλο τμῆμα τῶν γηγενῶν Τ/κ νὰ ἐγκαθίσταται στὸν Νότο, μὴ μπορώντας καὶ αὐτοὶ νὰ ὑποφέρουν τὴν κατάσταση. Ἡ Τουρκία, μετὰ τὴν κυοφορούμενη λύση, θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγχει ὁλόκληρη τὴ Μεγαλόνησο.

– »Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι μὲ τὴ ΔΔΟ ἡ Κύπρος θὰ μετατραπεῖ σὲ ἐλεεινὸ καὶ οἰκτρὸ προτεκτορᾶτο τῆς Τουρκίας, μὲ συν­έπεια, σὲ βάθος χρόνου τῆς ἑπόμενης τριακονταετίας, νὰ ἐκτουρκιστεῖ καὶ ἐξισλαμιστεῖ σὲ μέγιστο βαθμό, ἐνῷ ἀριθμητικὰ θὰ ὑπάρχει ἀντιστροφὴ τῆς σημερινῆς σχέσης τῶν Ἑ/κ πρὸς τοὺς γνήσιους Τ/κ. Συνεπῶς ἡ ΔΔΟ γιὰ κάθε νουνεχῆ καὶ σώφρονα καί, προπαντός, σκεπτόμενο ἄνθρωπο εἶναι μία λύση πολὺ πιὸ ὀδυνηρὴ καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴ Διχοτόμηση».

Ἡ Κύπρος, διὰ τῆς τουρκοδιζωνικῆς, θὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἐλεεινό, οἰκτρὸ προτεκτορᾶτο τῆς Τουρκίας. Σὲ διάστημα λιγότερο τῶν 20 χρόνων θὰ ἐκτουρκιστεῖ καὶ θὰ ἐξισλαμιστεῖ. Ἤδη ἀλλοιώνεται ὁ δημογραφικὸς χαρακτήρας της. Ἀκούει ἔστω καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνεπαρκεῖς ἡγέτες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου;

– Ἀναστασιάδης, Νεοφύτου, Στεφάνου καὶ Παπαδόπουλος ἔμειναν ἀγκιστρωμένοι στὴν τουρκοδιζωνική, ἐπειδὴ ἡ ἐκ­κωφαντικὴ πολιτικὴ ἀνεπάρκειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει, πρῶτον, νὰ ἀπορρίψουν, ἔστω καὶ τώρα, τὴν τουρκοδιζωνικὴ καί, δεύτερον, νὰ χαράξουν μία νέα στρατηγικὴ ἀπελευθέρωσης, δι’ ὅλων τῶν μέσων καὶ μὲ κάθε κόστος.

Βολεύονται μὲ τὴν τουρκοδιζωνική. Καί, βολευόμενοι, συν­εργοῦν ἀνέμελα στὴν ἐκκόλαψη τοῦ ἐκτουρκισμοῦ καὶ ἐξισλαμισμοῦ τῆς Κύπρου.

* Πρώην Ἀρχισυντάκτης-Διευθυντὴς – Ἀρθρογράφος-ἀναλυτής στὴν κυπριακὴ ἐφημερίδα «Ἡ Σημερινὴ» -ΜΑ στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ Εὐρωπαϊκὲς Σπουδὲς τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχι­οῦχος τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Δημοσιογραφίας τῆς Lille – Universite Catholique de Lille–France.

Previous Article

Εθνικό έγκλημα και τιμωρία

Next Article

Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο γιά θέματα πού ἀφοροῦν στό ἔθνος καί στήν πατρίδα