Ἐξέλειπε κάθε φραγμός!

Share:

Μετὰ τὸν σάλον ποὺ προεκάλεσε ἡ συλλειτουργία τοῦ Σεβ. Γαλλίας μὲ τὸν σχισματικόν τοῦ Μαυροβουνίου εἰς τὸ Κίεβον, ἡ ψευδοαυτοκέφαλη «Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας ἐξέδωσεν ἕνα φρικτὸν ἀνακοινωθέν. Διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸ Κοινὸν Ποτήριον δὲν συνεπάγεται «ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν»! Ἑπομένως ἡ «intercommunio» μὲ κάθε αἱρετικὸν ἐπιτρέπεται! Καὶ μὲ τοὺς παπικούς! Ἄλλωστε ἀποκαλοῦν τὸ Φανάρι «ἡ Πρώτη Ἁγία Ἕδρα»! Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀποδοχῆς καθηρημένων, αὐτοχειροτονήτων καὶ ἀχειροτονήτων! Παραθέτομεν τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:

«Ἀναφορικὰ μὲ τὴ διάδοση ἰσχυρισμῶν ξένων μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, σχετικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ Λειτουργία στὶς 25 Μαΐου 2019, ἀνάμεσα σὲ περισσότερα ἀπὸ 150 μέλη, τοῦ ἀρχιμανδρίτη Μπόρις, ποὺ σήμερα ἀνήκει στὴ μὴ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δικαιοδοσία τοῦ Μαυροβουνίου, ἀναφέρονται τὰ ἀκόλουθα: Πρὶν ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνοδικοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας, ἡ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία εἶχε κοινωνία μὲ ἐκείνους ποὺ μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας ἤθελαν νὰ ἔχουν κοινωνία μαζί της. Κατὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ Τόμου, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας διατηρεῖ ἐκκλησιαστικὴ καὶ κανονικὴ κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ μόνο μὲ τὶς Ἐκκλησίες μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει κοινωνία τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ προαναφερθέντος ἀνθρώπου στὴ Λειτουργία δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας θὰ ἀναγνωρίσει τὴ δικαιοδοσία, στὴν ὁποία ἀνήκει ἢ ὅτι ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἐκκλησιαστικὴ καὶ κανονικὴ κοινωνία μὲ αὐτὴ τὴ δικαιοδοσία. Ἂν κάποιος βλάφτηκε ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, τότε σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι αὐτὸ δὲν συνέβη σκόπιμα. Ἐλπίζουμε ὅτι στὸ μέλλον ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ποὺ τώρα ἀνησυχοῦν τὸν λαὸ τοῦ Μαυροβουνίου, ὅπως ἔχουν ἀνησυχήσει ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸν οὐκρανικὸ λαό, θὰ λυθοῦν γιὰ χάρη τῆς πληρότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὴν κανονικὴ τάξη, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἡ Πρώτη Ἁγία Ἕδρα καὶ Μητέρα Ἐκκλησία. Ἐλπίζουμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἀγαπημένη στὸν Χριστὸ ἀδελφικὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ καθιερώσει μία ἐκκλησιαστικὴ καὶ κανονικὴ σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, στὴν ὁποία ἔτσι ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Τόμο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Ἑπομένως, ὅλα τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν κατὰ Τόπους Ἐκκλησιῶν θὰ λυθοῦν μὲ τὸν συνήθη τρόπο, στὸ πνεῦμα τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, καὶ ὄχι μέσῳ τῶν δημοσιεύσεων στὰ μέσα ἐνημέρωσης».

Previous Article

Σεβασμός στα σύμβολα

Next Article

κ. Γαβρόγλου: Ἡ παρουσία (σ.σ. λαθραία ἐγκατάστασις) τῶν μουσουλμάνων εἰς τὴν Χώραν μας ἀποτελεῖ τεράστιον πλοῦτον!

Διαβάστε ακόμα