Ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος περὶ τοῦ Χαλκηδόνος μετὰ τὴν δημοσίευσιν ἐγγράφων!

Share:

Ἡ ἐκδίωξις τοῦ Χαλκηδόνος Ἀθανασίου δὲν ἦτο μόνον ἀντικανονική, ἀλλὰ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητος, συμφώνως πρὸς ἔγγραφα ποὺ δημοσιεύονται εἰς τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 21ης Φεβρουαρίου 2021:

«Οἱ πληροφορίες πάντως λένε, ὅτι ὁ Γέρων πρώην Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, τὰ εἶπε ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια πρὸς τὸν Πατριάρχη σὲ συνομιλία τὲτ-α-τέτ, ποὺ εἶχε μαζί του, ἡ ὁποία προφανῶς διεύρυνε τὸ μεταξύ τους χάσμα, καὶ ἀποτέλεσε καὶ τὴν ἀφορμὴ τῶν ἐξελίξεων. Μάλιστα, ἀπὸ τὸ ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ ἐγγράφων, ποὺ ἀπέστειλε στὸν Πατριάρχη, προκύπτει, ὅτι σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς κατηγορίες, ποὺ τοῦ προσάπτει, ἦταν ἐνημερωμένος ὁ Πατριάρχης. Ἐπίσης μάθαμε, ὅτι ὑπῆρχε διάθεση γιὰ ἐπιβολὴ αὐστηρότερης ποινῆς. Εὐτυχῶς , ἀπετράπησαν τὰ χειρότερα…

1. Το πρῶτο ἔγγραφο ποὺ δημοσιεύουμε εἶναι ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Σεβ. Ἀθανάσιο καὶ ἔχει ἡμερομηνία 27 Ἰανουαρίου 2021 (Ἀρ. Πρωτ. 122), δηλαδὴ ἕνα μήνα πρὶν τὴ Σύνοδο, ποὺ πῆρε τὴν ἀπόφαση τῆς ἔκπτωσης τοῦ Ἀθανασίου. Ἂς τὴν παρουσιάσουμε μὲ πιὸ κατανοητὸ τρόπο:

«ἡ ἔκθεση Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ (χωρὶς νὰ τὸν κατονομάζει τὸν Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο, λὲς καὶ ἦταν ἀνώνυμη καταγγελία) εἰς τὴν ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου παρεπιδημεῖ προβληματικός τις ἱερομόναχος χειροτονηθεὶς ἀντικανονικῶς ὑφ/ὑμῶν (ἐννοεῖ ὑπὸ τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου) ἐκ τῆς συνοδείας τοῦ Ἀρχιμ. Διονυσίου Καλαμπόκα, ὅτι ὑμεῖς συνεχίζετε, παρὰ τὰς ἀπὸ καιροῦ καὶ οὐχὶ ἅπαξ ἀδελφικὰς νουθεσίας καὶ παραινέσεις ἡμῶν, τὴν συναναστροφὴν μετὰ τοῦ εἰρημένου ὑποδίκου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ἑλλάδος προσώπου, ὡς καὶ μετὰ τῆς ὁμάδος αὐτοῦ μέλος τῆς ὁποίας ἐξακολουθεῖ νὰ διαμένη εἰς τὴν ὑμετέραν θεόσωστον ἐπαρχίαν (ἐννοεῖ μία Μοναχή, ἡ ὁποία ὑπηρετοῦσε μὲ ἀφοσίωση καὶ πιστότητα καὶ ἐντελῶς ἀφιλοκερδῶς, κατὰ διαστήματα, κοντὰ στὸν Γέροντα Ἀθανάσιο, ὅπως τόσες Μοναχὲς στὸ Μπαλουκλί). Διαπιστώσαντες πάλιν καὶ πολλάκις ὅτι ἡ συναναστροφὴ ὑμῶν αὕτη γίνεται πρόξενος σκανδαλισμοῦ εἰς πολλὰς Ἀρχιερατικὰς καὶ μὴ συνειδήσεις μὲ ἀποδέκτην, ὡς μὴ ὤφελε, τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν ᾗ κατέχετε μίαν ἐκ τῶν πλέον ἐπιφανῶν θέσεων ἐθεωρήσαμεν ἐπάναγκες, ὅπως μελετήσωμεν Συνοδικῶς καὶ ἀποφανθῶμεν ὁμοῦ μετὰ τῶν Ἱερωτάτων ἁγίων συνοδικῶν Ἀρχιερέων περὶ τῆς ὑμετέρας ἀναμείξεως καὶ τοῦ συγχρωτισμοῦ μετὰ τῶν ὡς ἄνω διαληφθέντων προσώπων. Ὅθεν κατόπιν ἐνδελεχοῦς καὶ διεξοδικῆς ἐξετάσεως τοῦ θέματος (Σ.Σ. πότε ἔγινε ἡ ἐνδελεχὴς καὶ διεξοδικὴ ἐξέταση καὶ ἀπὸ ποιὸν) τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑμῶν πράξεων (παρ’ ἐνορίαν ἱεροπραξίαι καὶ μάλιστα χειροτονίαι, ἀπονομὴ ὀφφικίων κ.ο.κ.- Σ.Σ. ἐδῶ ἐννοεῖ τὴν χειροτονία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου στὴν Ἱ. Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος), τὰς ὁποίας κατήγγειλεν ἐπισήμως πρὸ τινων ἐτῶν καὶ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος (Σ.Σ. Μὰ δὲν ἔγινε ἡ χειροτονία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Τιμοθέου, ἀλλὰ τοῦ προκατόχου του Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλὰ ἔδωσε τὴν συγκατάθεσή του, ἀλλὰ ζήτησε ὁ ἴδιος, γραπτῶς, (ὅπως βλέπετε στὰ σχετικὰ 1,2,3,4) ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀθανάσιο νὰ κάνει τὴν χειροτονία, ἑπομένως, γιατί διαμαρτυρήθηκε ὁ Τιμόθεος στὸ Σεπτὸ Κέντρο;) τὸ ἱερὸν σῶμα ἀπεφάσισεν ἵνα ἀναθέση εἰς ἡμᾶς τὴν ἀποστολὴν τὸν μετὰ χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν γραμμάτων δι’ ὧν ἐκφράζομεν καὶ ἐγγράφως τὴν βαθυτάτην δυσαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον παραπικρασμὸν ἡμῶν προσωπικῶς καὶ ἁπάντων τῶν τιμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ἀνάρμοστον καὶ ἀντικανονικὴν ὑμετέραν συμπεριφορὰν ἥτις καὶ ἀρνητικῶς παραδειγματίζει. Ἐφ’ ᾧ καὶ προτρεπόμεθα ὑμᾶς, ὅπως παύσητε πᾶσαν ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν ἑτέρᾳ Ἐπαρχίᾳ τοῦ Θρόνου, τῆς Ἐκκλησίας ἄλλως ἐπιφυλαττομένης διὰ τὴν ἄνευ ἑτέρας προειδοποιήσεως δραστικὴν ἐνέργειαν, πρὸς προστασίαν τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς φήμης αὐτῆς. Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι μεταφέρομεν ὑμῖν τὴν συνοδικὴν ἀπόφασιν, ὅπως ἀπολύσητε τὴν μοναχήν, τὴν ὁποίαν ἐξ ἑτέρας ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας φιλοξενεῖτε ἐν τοῖς ὁρίοις τοῦ ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μὴ ἐπιτρέψητε δὲ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει εἰς ἕτερον ρασοφόρον ἐκ τῆς αὐτῆς συνοδείας, ὅπως ἐγκατασταθῆ εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως»…

2.Τὸ δεύτερο ἔγγραφο εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέροντος πρώην Χαλκηδόνος Ἀθανασίου πρὸς τὸν Πατριάρχη. Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ φέρει ἡμερομηνία 27 Ἰανουαρίου 2021, δηλαδὴ τὴν ἴδια μέρα ποὺ ἔλαβε τὴν Πατριαρχικὴ ἐπιστολή. Στὴν ἐπιστολή του ὁ Σεβασμιώτατος γέρων πρώην Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, ἀφοῦ σημειώνει…:

«Ἐπὶ τῶν Ὑμετέρων Ρινιμάτων («Ρινίματα» εἶναι καὶ ὁ τίτλος τοῦ πολύτομου ἔργου τοῦ Ἀθανασίου) ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς Ἀγαθῆς ὑπὲρ ἐμοῦ καρδίας Σας, δέομαι, ὅπως καθησυχάσω Ὑμᾶς καὶ τὴν Ἁγίαν περὶ Ὑμᾶς Σύνοδον, ὅτι,παρακλήσει καὶ ἐγγράφῳ Ἀδείᾳ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κυρίου Κυρίλλου Β/, ὡς ἐπισυνάπτονται (Σχετικὰ 1,2,3,4,5) κεχειροτόνησα καὶ τὸν φερώνυμον Ἀρχιμανδρίτην κον Ἀθανάσιον, ὅτε ἀνῆκεν εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἱερὰν Μητρόπολιν, Καθηγούμενον νῦν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου «Νέον Στούδιον» τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας ἐν Βορείῳ Ἀμερικῇ, ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Σάββαν, μετὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖ­ον μας, ἔχει ἀγαστὴν καὶ ἀδερφικήν, πλήρη ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν. Διὰ τὴν Μοναχήν, ἥτις μὲ διακονεῖ, ὁσάκις χρεία, ὑγείας μου ἕνεκα, διαμένουσα ὡς ἐξαρχῆς, ἐκτὸς χώρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς ἰδιωτικῆς μου οἰκίας, εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ παρουσία της λόγῳ κινδύνου τῆς ζωῆς μου. Ἐπὶ τούτοις, οὐδείς λόγος περὶ σκανδαλισμοῦ, ἀλλ’ ἐφησυχάσεως τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, καθ’ ὅσον διάγω ἐν τιμιότητι καὶ εὐσυνειδησίᾳ τὰ Ἀρχιερατικά μου καθήκοντα, ἐν τῇ κληρωθείσῃ μοι Ἱερᾷ ταύτῃ Μητροπόλει τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ὅν κλεΐζετε, καὶ εἰσέτι, ἐπὶ ἄλλας δεκαετίας. Ὡς πρὸς μέν, τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Διονύσιον Καλαμπόκαν, ἐντολοδόχος Σας, Πρόεδρος Πατριαρχικῆς Σας Ἐξαρχίας, ἔρριψα τοῦτον εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Ἀθωνικῆς Μονῆς Παντοκράτορος, παμψηφεὶ ἡγού­μενόν της, μετὰ 27μελοῦς Συνοδείας του, καὶ μετὰ τριάκοντα ἔτη, μοῦ ζητεῖτε τὰ αὐτά· τρέμω, ὅτι «θεομάχοι θὰ εὑρεθῶμεν», Ἀμφότεροι. Πρὸς δὲ μέλη Μοναστικῶν του Ἀδελφοτήτων, μετέφερα, πρὸ τριετίας, τὴν Πατριαρχική Σας Συμπάθειαν, κατὰ παράκλησίν Σας. Ὑμέτερος, ἐκ παίδων, Ἀδελφός».

Ὅπως διαπιστώνουμε καὶ στὶς τέσσερις κατηγορίες, ποὺ τοῦ προσῆψε ὁ Πατριάρχης στὸ γράμμα του, ὁ Ἀθανάσιος τὶς ἀποδομεῖ ὅλες. Στὴν πρώτη, τοῦ λέγει, ὅτι ναὶ τὸν χειροτόνησα ἐπὶ Κυρίλλου (καὶ τοῦ βάζει ὡς συν­ημμένο τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου, ποὺ τοῦ ζητᾶ, καὶ τοῦ δίνει τὴν σχετικὴ ἄδεια νὰ κάνει τὴν χειροτονία). Ἡ δεύτερη κατηγορία, τὴν ὁποία ὀνομάσαμε αἰχμὴ δόρατος γιὰ ὅσα συνέβησαν, ἀφορᾶ τὴν δυσφορία ποὺ ἐξέφρασε γραπτῶς Ἱερώτατος Μητροπολίτης (ἐννοεῖ τὸν Ἀμερικῆς), γιὰ τὴν δραστηριότητα ποὺ ἀναπτύσσει ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος στὴν Ἀμερική. Ὁ Σεβ. Ἀθανάσιος, τοῦ ἀπαντᾶ εὐθαρσῶς, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κληρικός, τελεῖ ὑπὸ τὴν εὐλογία καὶ καθοδήγηση τοῦ Ἐπισκόπου Σάββα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, μὲ τὸν ὁποῖο τόσο ὁ Ἐλπιδοφόρος ὅσο καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ἀγαστὴν καὶ ἀδερφικήν, πλήρη ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν. Ἑπομένως, εἶναι σὰ νὰ τοὺς λέγει, γιατί τὰ βάζετε μὲ μένα, καὶ μοῦ ζητᾶτε νὰ σταματήσω νὰ ἐπικοινωνῶ μαζί τους, ὅταν ἐσεῖς ἔχετε ἄριστες σχέσεις μαζί τους; Γιὰ τὴν Μοναχή, ποὺ διηγέρθησαν οἱ συνειδήσεις καὶ σκανδαλίστηκαν δῆθεν, τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι τὴν ἔχω, γιὰ νὰ μὲ βοηθᾶ εἰς τὸ γῆρας μου. Καὶ ἐξηγεῖ ὅτι ἐξ ἀρχῆς δὲν μένει μαζί του, οὔτε στὴν Μητρόπολη, οὔτε στὴν ἰδιωτική του οἰκία. Ἑπομένως, γιατί νὰ σκανδαλιστοῦν; Δὲν συντρέχει λόγος ἀφοῦ «διάγω ἐν τιμιότητι καὶ εὐσυνειδησίᾳ τὰ Ἀρχιερατικά μου καθήκοντα». Κατ’ ἰδίαν πάντως εἶπε στὸν Πατριάρχη, ὅτι ἀπὸ τὸ νὰ μὲ κατηγορεῖτε, φροντίστε νὰ μοῦ φέρετε μία Μοναχὴ ἀπὸ τὴν Χρυσοπηγὴ στὴν Κρήτη ἢ ἀπὸ ὅπου ἐσεῖς κρίνετε, καὶ θὰ φύγει ἡ Μοναχὴ ἀπὸ τὴ Συνοδεία τοῦ Γέροντα Διονυσίου Καλαμπόκα. Γιὰ τὴν χαριστικὴ βολὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος νὰ διακόψει κάθε ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀρχιμ. Διονύσιο Καλαμπόκα ὁ Σεβ. Ἀθανάσιος ἔδωσε τὴν δική του χαριστικὴ βολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχη. Τοῦ γράφει μὲ θάρρος καὶ παρρησία:

«ἐντολοδόχος Σας, Πρόεδρος Πατριαρχικῆς Σας Ἐξαρχίας ἔρριψα τοῦτον εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Ἀθωνικῆς Μονῆς Παντοκράτορος, παμψηφεὶ ἡγούμενόν της, μετὰ 27μελοῦς Συνοδείας του, καὶ μετὰ τριάκοντα ἔτη, μοῦ ζητεῖτε τὰ αὐτά· τρέμω, ὅτι «θεομάχοι θὰ εὑρεθῶμεν», Ἀμφότεροι».

Καὶ ἡ παράγραφος αὐτὴ περιλαμβάνει ὁλόκληρο τὸ ἠθικὸ ἀνάστημα τοῦ ἀρχιερέως Ἀθανασίου ποὺ τώρα εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ βίου του, ἔκανε τὴν αὐτοκριτική του καὶ δείχνει νὰ ἔχει φόβο Θεοῦ».

Previous Article

Ἀμερικανικὸς «συνωστισμὸς» εἰς τὰ γενέθλια τοῦ Κων/λεως

Next Article

Διάψευση περί της Ι. Μ. Βλατάδων