Ἐξουσία – ἀντιεξουσιασταί καὶ ἡ ὀργὴ Θεοῦ

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς

Ἡ Δημοκρατία μας κινδυνεύει ἄμεσα νὰ αὐτοκαταστραφεῖ. Κι αὐτὸ γιατί γίνεται καταφανὴς κατάχρηση τῆς ἔννοιας τοῦ δικαίου καὶ τοῦ δικαιώματος, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰσότητας τῶν πολιτῶν.
Ἡ ἀποσάθρωση τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν μας ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν καὶ ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία καὶ τὴν ἐμφάνιση παρακρατικῶν ὀργανώσεων καὶ κάθε μορφῆς καὶ προέλευσης μπαχαλάκιδων καὶ κουκουλοφόρων, ποὺ δροῦν ἐνάντια στὴν ἐπίσημη πολιτικὴ ἐξουσία μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.
Οἱ κάθε μορφῆς καὶ ἰδεοληψίας παρακρατικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικὲς ὀργανώσεις, θεωρώντας τὴν παρανομία ὡς ἐλευθερία, τὴν ἀναίδεια καὶ τὴν ἀναρχία ὡς δικαίωμα ἀντίστασης κατὰ τῆς δῆθεν ἄδικης καὶ καταπιεστικῆς, ὅπως οἱ ἴδιοι θέλουν νὰ πιστεύουν, ἐπίσημης καὶ δημοκρατικῆς ἐξουσίας, ἐπαναστατοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταπάτηση κάθε νόμου καὶ τάξεως, ποὺ ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ὡς πάγιο θεμέλιο τῶν δημοκρατικῶν μας ἀξιῶν καὶ ἐλευθεριῶν.
Ἀλλά, τὸ ἐὰν καὶ ἐφόσον ἡ νόμιμη κρατικὴ ἐξουσία καὶ γενικότερα ἡ κοινωνία εἶναι ἄδικη, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπαναστατεῖ, γιὰ νὰ τὴν ἀνατρέψει βίαια, καταστρέφοντας τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ παραβιάζοντας τὸ ἀναφαίρετο δημοκρατικὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου. Πολὺ δὲ περισσότερο δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νὰ προβαίνει σὲ βανδαλισμούς, καὶ νὰ προξενεῖ φθορὲς καὶ ζημίες σὲ δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς περιουσίες.
Τὸ δικαίωμα σὲ μία δημοκρατία ὑπάρχει ΜΟΝΟ χάρη τῆς ὑποχρεώσεως. Κάθε δικαίωμα ἔχει κατέναντι αὐτοῦ σύστοιχη ὑποχρέωση. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε νομοθετικὴ ἐξουσία νομοθετεῖ πάντοτε μὲ γνώμονα τὰ δικαιώματα, τὶς ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ συμφέρον καὶ πρὸς ὄφελος τῆς πολιτείας καὶ τῶν πολιτῶν της.
Συνεπῶς, ἐξουσία πολιτικὴ (Δημόσιο Δίκαιο) σημαίνει ὅτι ὅλες οἱ κρατικὲς ἐξουσίες στὰ σύγχρονα δημοκρατικὰ κράτη, καθὼς καὶ στὴν Ἑλλάδα, πηγάζουν ἀπὸ τὸ Λαό, ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ ἀσκοῦνται, ὅπως ὁρίζει τὸ Ἄρθρο 1, παρ. 3 τοῦ Συντάγματος.
Ὁ σεβασμὸς δὲ καὶ ἡ προστασία τῆς ζωῆς, τῆς ἀξίας καὶ τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν, δὲν ἐναπόκειται στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τῆς Πολιτείας, ἀλλά, ἀντίθετα, ἀποτελεῖ δέσμια καὶ ἄμεση ὑποχρέωσή της. Καὶ ὀφείλει προστασία μὲ ὅλα τὰ ἀντικειμενικὰ δυνατὰ μέσα τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν, ὅπου συγκαταλέγονται καὶ ἡ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς περιουσίας, ἄρθρο 2, τοῦ Συντάγματος (βλέπε σχετικὴ ἀπόφαση 11661/ 95, τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν).
Δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ Πολιτεία, ὡς νομικὸ πρόσωπο, στερεῖται ὑλικῆς ὑποστάσεως, δρᾶ καὶ ἐκδηλώνεται διὰ τῶν φυσικῶν προσώπων, τὰ ὁποῖα καλοῦνται ὄργανα τῆς τάξεως, ὅπως π.χ. τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα, ποὺ καὶ ὀφείλουν, ὁσάκις ἐνεργοῦν ἐντός τοῦ προδιαγεγραμμένου κύκλου τῆς ἁρμοδιότητάς των, ἐκφράζοντας ὄχι τὴ δική τους θέληση ἀλλὰ τὴ βούληση τοῦ Κράτους, νὰ εἶναι ὑπερασπιστὲς τῆς νομιμότητας, ὅταν αὐτὴ κινδυνεύει ἀπὸ τὶς κάθε εἴδους παρακρατικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικὲς ἐνέργειες, ποὺ διαταράσσουν τὴν κοινωνικὴ γαλήνη – τάξη καὶ ἀσφάλεια καί, κυρίως, στρέφονται πρὸς βλάβη καὶ ζημία τῆς ζωῆς καὶ τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν.
Ἐξάλλου, ἡ κρατικὴ ἐξουσία, ἐκτός τοῦ ὅτι ἐκπροσωπεῖ καὶ ἐκφράζει τὴν ὑπέρτατη βούληση σὲ μία κοινωνία καὶ παρεμβαίνει, ὅταν τὸ δίκαιο διαστρέφεται καὶ παραβιάζεται, ἔχοντας ταυτόχρονα καὶ τὴ δύναμη τῆς ἐπιβολῆς, εἶναι καὶ ἐξουσία πρωτογενής, τεταγμένη δηλαδὴ ἀκριβῶς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ τὸν Θεό: «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι…» (Ρωμ. ιγ΄ 1-4).

Previous Article

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Μητροπολιτικὸν σύστημα διοικήσεως τῆς ΚΡΗΤΗΣ ἐν κινδύνῳ!

Next Article

Εἶναι «τυπικὴ» καὶ ἄνευ σημασίας ἡ ἔγκρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν;

Διαβάστε ακόμα