Ἐξωτερική Ἱεραποστολή: Ἡ νεωτέρα ἐποποιΐα τοῦ ἑλληνισμοῦ – Γ΄

Share:

Γ΄. ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Τό χρονικό τῆς ἀφύπνισης τῆς Ἱεραποστολικῆς συνείδησης στήν Ἑλλάδα ἔχει ὡς ἑξῆς:

• Τό 1929 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δημιουργεῖ τό Συμβούλιο Ἱεραποστολῆς.

• Τό 1931 μέ πρόταση στήν Ὀρθόδοξη Προσύνοδο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔγινε ἀπόπειρα ἀφύπνισης τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς.

• Τό 1936 διά νόμου ἱδρύεται ἡ Ἀποστολική Διακονία μέ διευθυντή κατά τά ἔτη 1936-1940 τόν ἀκαδημαϊκό Δημήτρη Κουιμτσόπουλο.

• Τό 1937 στό Α’ Συνέδριο Ὀρθοδόξων Θεολόγων στήν Ἀθήνα ὑπῆρξαν προσπάθειες πού ὅμως τελικά παραπέμφθηκαν στίς ἑλληνικές καλένδες καί ἔμειναν ἀποσπασματικές προσπάθειες, ἀφήνοντας πίσω ἕνα διάχυτο κλῖμα ἀπογοήτευσης γιά τή δυνατότητα ἀφύπνισης τοῦ ὀρθόδοξου ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἱεραποστολή.

• Ὁ Δημήτρης Κουιμτσόπουλος ἀποτελεῖ ἄνθρωπο μέ «προφητική ἐγρήγορση», τονίζει τήν ἀνάγκη τῆς καλλιέργειας τῆς ἐξωτερικής ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μέ ἄλλους ἀκαδημαϊκούς τονίζει τήν ἀνάγκη ἱδρύσεως καί λειτουργίας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Στήν Δ΄Νεανική Συνάντηση τῆς Διεθνοῦς Ὀρθόδοξης Νεολαίας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» τό 1958 ἀποφασίζεται ἡ Ἵδρυση εἰδικοῦ φορέα γιά τήν Ἱεραποστολή. Τότε ὁ πρόεδρος τοῦ «Συνδέσμου», ὁ σημαντικότατος Ρῶσος θεολόγος Μeyendorff, εἶχε θέσει πρός συζήτηση, μεταξύ ἄλλων, τό θέμα «Ὀρθοδοξία καί Ἱεραποστολές». Τό θέμα ἀγκαλιάστηκε μέ ἐνθουσιασμό καί ἐνδιαφέρον μέ ἀποτέλεσμα νά ἱδρυθεῖ ὁμόφωνα ἡ πρώτη «Ἐπιτροπή γιά τήν Ἱεραποστολή» μέ ἕδρα τήν Ἀθήνα πού ἦταν παράλληλα καί ἕδρα τῆς Γ.Γ. τοῦ «Συνδέσμου».

Ἡ συμβολή τοῦ «Συνδέσμου» ὑπῆρξε κομβική στήν προβολή τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στόν κόσμο. Μέσα ἀπό τίς συνεδριάσεις του προκύπτουν πρωτοποριακά πορίσματα γιά τήν κοσμοθέαση τῆς ἱεραποστολῆς ὅπως:

1) Ἡ ἐννόηση τῆς ἱεραποστολῆς ὡς σύμφυτη μέ τήν ἐκκλησιαστική ταυτότητα,

2) ἡ θεώρηση ὅτι ἐσωτερική καί ἐξωτερική εἶναι ὄψεις τῆς ἴδιας ἀποστολικῆς πραγματικότητας, διατηρῶντας μιά πολύ θετική στάση ὑπέρ τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς,

3) τυχόν νοοτροπίες πού ταυτίζουν τήν Ἐκκλησία μέ τό ἔθνος ἀποτελοῦν πρόσκομμα στήν ἱεραποστολική δραστηριότητα,

4) ἡ ὑπερβολική ἐπιμονή στήν ἐσωτερική διάσταση τῆς πνευματικῆς ζωῆς στερεῖ χῶρο νά ἀναδειχθεῖ ἡ θετική δράση τοῦ χριστιανισμοῦ στό χῶρο.

• Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1959 ξεκινᾶ ἡ ἔκδοση τοῦ πρώτου Ἱεραποστολικοῦ περιοδικοῦ «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» σέ ἑλληνική καί ἀγγλική γλῶσσα.

• Τό Σεπτέμβριο τοῦ 1961 στό Λίβανο στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ἀποφασίζεται ἡ Ἵδρυση τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ.

Previous Article

Τὰ ἀποίμαντα τῆς Ἐκκλησίας

Next Article

Ἡ ἀμηχανία καὶ ἀφωνία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας!