Ἐξώδικον τοῦ νέου Σεβ. Χαλκηδόνος εἰς ΜΜΕ

Share:

Ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ (Ἀδαμάκης) ἀπέστειλεν ἐξώδικον εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Κοσμοδρόμιο» καὶ τὴν ἀρθρογράφον κ. Λ. Θωμᾶ διὰ δημοσίευμα τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2021, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Τὴν 17.02.2021 ἀναρτήθηκε καὶ παραμένει μέχρι σήμερον ἀναρτημένο στὴν ἱστοσελίδα-ἐφημερίδα στὸ διαδίκτυο μὲ τὴν ὀνομασία «Κοσμοδρόμιο» καὶ στὸν ἱστότοπο, ἄρθρο-δημοσίευμα,… μὲ τὸν τίτλο «Ἑπόμενος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ Ἐμμανουὴλ Ἀδαμάκης;». Στὸ προειρημένο ἄρθρο-δημοσίευμα, ἀναγράφονται ἐπιλέξει, μεταξὺ ἄλλων, εἰς βάρος μου, τὰ ἑξῆς: «Τὴν πορεία του, πάντως, ἔχει ἀμαυρώσει ὑπόθεση διάρρηξης μετὰ σκανδάλου, ποὺ περιελάμβανε δύο βουλγαρικῆς καταγωγῆς συνοδούς, ἀμειβόμενους μὲ τὴν ὥρα, στὸ Παρίσι, οἱ ὁποῖοι, μετὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν τους, προέβησαν καὶ σὲ κλοπὴ τιμαλφῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἕνα ρόλεξ ἀξίας 100.000 εὐρώ. Χαρακτηριστικὴ τῆς κατάστασης τῆς Μητρόπολης Γαλλίας ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του εἶναι καὶ ἡ ὑπόθεση τῆς ἀπόπειρας δολοφονίας λογῳ ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας, τοῦ ἱερατικοῦ προϊσταμένου τῆς Λυών, τὸν ὁποῖο μάλιστα ὁ Μητροπολίτης Ἐμμανουὴλ εἶχε ἐπιβάλει καὶ ὡς πρόεδρο τῆς ἐκεῖ ἑλληνικῆς κοινότητας, παρὰ τὴν προβληματικὴ συμπεριφορά του, ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ διχασμὸ τῶν ὁμογενῶν καὶ ἀποκλεισμὸ ἀρκετῶν ἀπὸ αὐτούς».

…Αὐτὰ τὰ ψευδῆ «γεγονότα», ἔβλαψαν καὶ βλάπτουν βάναυσα τὴν τιμή, τὴν ὑπόληψη, τὴν εἰκόνα καὶ ἐν γένει τὴν προσωπικότητά μου καθόσον στὸ ἐπίμαχο ἄρθρο-δημοσίευμα περιέχονται ψευδεῖς, προσβλητικοί, ὑβριστικοὶ καὶ συκοφαντικοὶ ἰσχυρισμοί, ὅτι δῆθεν ἡ φήμη μου ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἀπὸ σκάνδαλα. Κάνετε, ἐπίσης, λόγο γιὰ δῆθεν ἀμειβόμενους συνοδοὺς βουλγαρικῆς καταγωγῆς, ποὺ ἀμείβονται γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους μὲ τὴν ὥρα καὶ ὅτι ἐμπλέκομαι, τάχα, σὲ ὑπόθεση ἀπόπειρας ἀνθρωποκτονίας. Μάλιστα, στὰ οἰκεῖα σημεῖα τοῦ δημοσιεύματός σας παραπέμπετε καὶ σὲ σχετικὰ δημοσιεύματα, κατὰ τρόπον, ποὺ ὁ ἀναγνώστης νὰ μπορεῖ νὰ κατευθυνθεῖ καὶ διαβάσει καὶ περισσότερα συκοφαντικὰ γιὰ τὸ πρόσωπό μου καί, ἰδίως, παραπέμπετε στὴν ἱστοσελίδα «Τὸ Καλάμι», γιὰ τὰ ἐξόχως συκοφαντικὰ καὶ συνειδητὰ ψευδῆ δημοσιεύματα, τῆς ὁποίας ἔχω ἤδη προσφύγει ἁρμοδίως».

Ἡ ἀρθρογράφος μεταξὺ ἄλ­λων ἀπήντησε τὰ ἑξῆς:

«Μετὰ ταῦτα, ἀρνοῦμαι τὰ ὅσα μοῦ ἀποδίδετε καὶ σᾶς παρακαλῶ ὅπως μοῦ γνωρίσετε χάριν τοῦ δημοσιογραφικοῦ καὶ ὁπωσδήποτε δημόσιου ἐνδιαφέροντος: α) ποιὰ ἦταν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀστυνομικῆς ἔρευνας γιὰ τὴν διάρρηξη στὴ Γαλλία, β) μὲ ποιὸ τρόπο οἱ συγκεκριμένοι δράστες εἰ­σῆλθαν στὸ χῶρο τῆς διάρρηξης, γ) ἂν τὴν εἴσοδο τῶν δραστῶν στὸ χῶρο διευκόλυνε ἱερέας ἢ ἄλλο πρόσωπο ποὺ ἐργαζόταν γιὰ τὴ Μητρόπολη τῆς Γαλλίας, δ) ποιὰ ἡ σχέση τοῦ προσώπου αὐτοῦ μὲ τοὺς δράστες, ε) ἂν οἱ δράστες καταδικάστηκαν καὶ μὲ ποιὰ ἀπόφαση δικαστηρίου καὶ ἂν παραστάθηκε ἡ Μητρόπολη Γαλλίας ἢ ἄλλο πρόσωπο ὡς πολιτικῶς ἐνάγων, στ) ἂν ἔγινε ἐσωτερικὸς ἔλεγχος τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας γιὰ τὸ συνολικὸ συμβὰν καὶ ἂν ἀποδόθηκαν εὐθύνες καὶ ποῦ, ζ) ἂν ἔγινε ἐσωτερικὸς ἔλεγχος τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας γιὰ κακοδιαχείριση στὴν περίπτωση τοῦ συμβάντος τῆς Λυὼν σὲ σχέση μὲ τὶς δαπάνες γιὰ ἐπιδιόρθωση οἰκίας τοῦ ἱερέα τῆς ἐκκλησίας καὶ ποιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ, η) ἂν ἔγινε ἐσωτερικὸς ἔλεγχος τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας γιὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας καὶ ποιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ».

Ἀναμένομεν τὴν σημαντικὴν ἐξέλιξιν τῆς ὑποθέσεως, καθὼς ἀφορᾶ γνωστὸν Ἱεράρχην εἰς ἐξέχουσαν θέσιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Previous Article

Διάψευση περί της Ι. Μ. Βλατάδων

Next Article

«ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΚΙΩΝ» Η «ΔΙΚΗ» ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ