Ἐπίκαιροι σκέψεις Πόσο προοδευτικὰ ἦταν τὰ ἀκυρωθέντα ἀπὸ τὸ Σ.τ.Ε. Θρησκευτικά

Share:

Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.) ἀκύρωσαν τὰ Προγράμματα Σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Ἦταν ἀναμενόμενες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις, ἀφοῦ τὰ Προγράμματα ἦταν τὰ ἴδια ἀκριβῶς μὲ ἐκεῖνα τοῦ κ. Ν. Φίλη, ποὺ εἶχαν ἀκυρωθεῖ μὲ τὶς ὑπ’ ἀριθμ. 660 καὶ 926 τοῦ ἔτους 2018 ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας. Δὲν ἄλλαζε τίποτε σ’ αὐτὰ οὐσιαστικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία ἔκδοσής τους, τὸν ἀριθμὸ τοῦ φύλλου Ἐφημερίδος τῆς Κυβέρνησης καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ὑπουργοῦ. Ἦταν ἕνα τέχνασμα τῆς παρελκυστικῆς πολιτικῆς τῆς τότε ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τίποτε περισσότερο. Τὸ εἶχε, ἄλλωστε, ὁμολογήσει καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργός, ὅτι δὲν εἶχε ἀλλάξει τίποτε σ’ αὐτά.

Θὰ ἔπρεπε νὰ τηρήσουν αἰδήμονα σιωπὴ οἱ ἐν λόγῳ πρώην Ὑπουργοὶ γιὰ τὴν ἐτυμηγορία τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου. Ὅμως συν­έβη τὸ ὅλως ἀντίθετο. Ἄσκησαν ἀπαράδεκτη κριτικὴ γιὰ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις, ὅπως εἶχαν πράξει καὶ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ 2018. Ἔκαναν λόγο γιὰ ἀπόφαση-ἀναχρονισμό, ἀντίθετη πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου! Δὲν εἶχαν φαίνεται ὑπόψη τους τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου κατὰ τῆς Νορβηγίας, ἐπειδὴ εἶχε εἰσαγάγει στὰ σχολεῖα της πολυθρησκειακὸ μάθημα θρησκευτικῶν. (Ὑπόθεση Folgeto, ἀπόφαση Εὐρ. Δικαστηρίου 20/7/2017).

Ὁμίλησαν ἐπίσης γιὰ μεταβολὴ τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος σὲ κατήχηση στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὑπεραμύνθηκαν τῶν ἀπαράδεκτων καὶ καταστροφικῶν Προγραμμάτων τους, ποὺ ἀποτελοῦν ἀντικατήχηση στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔμμεσο προσηλυτισμὸ στὶς ἑτερόθρησκες καὶ ἑτερόδοξες θρησκευτικὲς διδασκαλίες.

Ὁ κ. Γαβρόγλου μάλιστα ἐπεσήμανε συγκεκριμένα ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας «Καταργεῖ ὁλόκληρη τὴν ἐπιστημονική, παιδαγωγικὴ καὶ θεολογικὴ ἐξέλιξη τοῦ μαθήματος μετὰ τὸ 1974». Μόνον ποὺ δὲν μᾶς εἶπε ὅτι εἶναι καὶ θεόπνευστα τὰ Προγράμματα! Ποιὰ σχέση ἔχουν αὐτὰ τὰ Προγράμματα μὲ τὰ προηγούμενα, τὰ πρὶν ἀπὸ τὸ 2016; Μὲ τὸν νόμο 1566/1985; Εὐστόχως παρατηρήθηκε ὅτι «Γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλοιώνεται καὶ μετατρέπεται σὲ μία περίεργη θρησκειολογία, στὴν ὁποία ἀναμειγνύεται ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μὲ διάφορα θρησκεύματα δημιουργώντας σύγχυση καὶ ἐνσπείρωντας ἀμφιβολίες στοὺς ἄπειρους καὶ χωρὶς κρίση μαθητές».

Καυχῶνται οἱ ἐν λόγῳ Ὑπουργοὶ γιὰ τὰ καταργηθέντα Προγράμματά τους, ποὺ βασίζονται στὴν ἀρχὴ τοῦ ὑποκειμενισμοῦ καὶ τῆς σχετικοκρατίας, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει ἀπόλυτη ἀλήθεια στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν θρησκεία. Καὶ ὁδηγοῦν στὴν Θρησκευτικὴ ἀδιαφορία καὶ στὴν ἀθεΐα. Ποὺ ἐξισώνουν τὶς φυσικὲς θρησκεῖες καὶ τὶς αἱρέσεις μὲ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ· τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ προκάλεσε τὶς μεγαλύτερες ἠθικὲς ἐπαναστάσεις καὶ ἄλλαξε πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ τὸν κόσμο, μὲ τὸ Κοράνι, τὶς Βέδδες καὶ τὰ λοιπὰ κείμενα τῶν θρησκειῶν. Καὶ ἐντέλλονταν οἱ διδάσκοντες «νὰ ἀποστασιοποιοῦνται κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπὸ τὴν Θρησκεία, στὴν ὁποία ἀνήκουν…» (Ὁδηγὸς Ἐκπαιδευτικοῦ, σελ. 267).

Ἐκθειάζουν Προγράμματα ποὺ χαρακτηρίσθηκαν ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο ὡς «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα». Τὸ ἐκπαιδευτικό τους ὑλικό, εἶπε, «ὄχι μόνον δὲν βοηθᾶ τὸ παιδὶ μιᾶς ὀρθόδοξης οἰκογένειας στὴν διαμόρφωση μιᾶς συνεκτικῆς εἰκόνας γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ κλονίζει τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τοῦ προκαλεῖ σύγχυση ἐνσπείροντάς του τὴ λογικὴ ἀμφιβολία» (δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου 20-9-2016).

Ὁμιλοῦν μὲ καύχηση γιὰ Προγράμματα ποὺ δὲν πέτυχαν πιλοτικά. Καὶ ποὺ ἀποδοκιμάστηκαν ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων – ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Θεολόγων – καὶ προσέφυγε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ἀκύρωσή τους.

Πόσο προοδευτικὰ μποροῦ­σαν νὰ εἶναι τὰ καταργηθέντα ἀπὸ τὸ Σ.τ.Ε. Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἐπέβαλαν τὸν θρησκευτικὸ ἀχταρμά; Τὴ διδασκαλία δηλαδὴ πολλῶν θρησκειῶν μαζί; Εὔστοχα παραλληλίσθηκε ἡ διδασκαλία αὐτὴ μὲ τὴν ταυτόχρονη διδασκαλία πολλῶν ξένων γλωσσῶν. Εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ τελεσφορήσει αὐτή;

Ἄξιο προσοχῆς εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἡ διάρθρωση τῆς ὕλης τῶν ἀκυρωθέντων ἀπὸ τὸ Σ.τ.Ε. Προγραμμάτων δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἱστορικὴ μέθοδο, ἀλλὰ τὴν θεματική. Τὴν κατὰ θέματα παρουσίαση τῆς διδακτικῆς ὕλης, ἡ ὁποία ὅπως λέγει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος «στὰ μὲν θρησκευτικὰ δημιουργεῖ τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, στὴν δὲ ἱστορία τὸν ἀκραῖο διεθνισμό, ποὺ ὑπονομεύει τὸ ἔθνος…». Γι’ αὐτὸ καὶ διεμαρτυρήθη ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων. Ἐπιτυχῶς ἐλέχθη ὅτι τὰ μεταλλαγμένα θρησκευτικὰ εἶναι τόσο βλαβερά, ὅσο καὶ τὰ μεταλλαγμένα προϊόντα.

Γιὰ τὰ καταργηθέντα ἀπὸ τὸ Σ.τ.Ε. Προγράμματα Θρησκευτικῶν ἁρμόδιος παιδαγωγός, ὁ καθηγητὴς τῆς Διδακτικῆς Μεθοδολογίας Ἰωάννης Φύκαρης εἶπε πὼς «στόχος τους εἶναι ἡ συνεισφορὰ στὴν «κοινωνικὴ ἀναδόμηση», στὴν ὁλικὴ ἀνατροπὴ τῶν δομικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς κοινωνίας».

Ὅλα αὐτά, ποὺ μὲ κάθε δυνατὴ συντομία ἐκτέθηκαν ὥς τώρα, καταδεικνύουν πόσο προοδευτικὰ ἦταν τὰ Προγράμματα τῶν κυρίων Φίλη καὶ Γαβρόγλου. Στόχευαν στὴν ἀποκοπὴ τῆς νέας γενιᾶς ἀπὸ τὴν κυριότερη ρίζα τοῦ ἔθνους μας, τὴν Ὀρθοδοξία.

Previous Article

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί

Next Article

Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγ. Νεκταρίου