Ἐπανέρχεται τὸ ζήτημα αὐτοκεφαλίας τῶν ΗΠΑ

Share:

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ὀφείλει νὰ σκεφθῆ σοβαρώτατα τὴν ἐπανυπαγωγήν, ὡς ἦτο ἀρχικῶς, τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ὁμογενείας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἂν καὶ ἐφόσον δὲν προχωρήση τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκεφαλίας. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία» τῆς 7ης Μαρτίου 2020:

«…Ἕνα παράλληλο σύστημα, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχτεῖ ὅτι ὁ Ἐλπιδοφόρος βάζει τὰ πράγματα σὲ σειρὰ καὶ τάξη ἐνισχύοντας τὴ σχέση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (μὴ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἐπαρχία τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου), προσ­παθεῖ νὰ ξαναβάλει στὸ τραπέζι τὸ ὑποτιθέμενο «αἴτημα» αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς ἢ ἀκόμη καὶ σύνδεσής της μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν βάζουν μπροστάρη τὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰερσέης Εὐάγγελο, τὸν ὁποῖο μάλιστα προβάλλουν ὡς τὴ μοναδικὴ λύση γιὰ νὰ «γλυτώσει» ἡ ὁμογένεια ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο… στὶς κινήσεις του, λέγεται, ἔχει συμπαραστάτη καὶ ἀρωγὸ τὸν γενικὸ πρόξενο τῆς Ἑλλάδας στὴ Ν. Ὑόρκη Κωνσταντῖνο Κούτρα, ὁ ὁποῖος οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μεθόδευσε τὴ συνάντηση τοῦ νέου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιου γιὰ τὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, Κώστα Βλάση, ὅταν βρέθηκε στὶς ΗΠΑ στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, μὲ τὸν Μητροπολίτη Ν. Ἰερσέης Εὐάγγελο πρὶν κἄν αὐτὸς ἐπισκεφθεῖ, ὅπως ὄφειλε σύμφωνα μὲ τὴν ἐθιμοτυπία, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς…».

Previous Article

Κορωνοϊός: Ὑπενθύμισις τῆς σμικρότητος τοῦ ἀνθρώπου!

Next Article

Λόγος περὶ μετανοίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»

Διαβάστε ακόμα