Ἐπιζήμιος διὰ τὴν ὁμογένειαν ὁ Ἀμερικῆς

Share:

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Σάλος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης προεκλήθη ἀπὸ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ «Τουρκικοῦ Σπιτιοῦ». Τὸ Φανάρι ἔχει πολλοὺς ὀργανισμούς, φανεροὺς καὶ ἀφανεῖς, ποὺ κινητοποιεῖ ὅταν προκύπτη κάποια κρίσις. Πρῶ­τοι ἐκινητοποιήθησαν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ταγμένοι νὰ ὑπηρετοῦν ἄνευ ὅρων τὴν πολιτικὴν τοῦ Φαναρίου. Ἡ «Οἰκουμενικὴ Ὁμοσπονδία Κων/πολιτῶν» ἐξέ­δωσεν ἀνακοίνωσιν (εἶχε νὰ ἐκδώση ἀπὸ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2020!), εἰς τὴν ὁποίαν καταλήγει ὅτι:

«ὁ Σεβασμιώτατος γίνεται στόχος, ἀφοῦ στὸν ἐλάχιστο χρόνο τῆς διακονίας του διορθώθηκαν καὶ τακτοποιήθηκαν πάρα πολλὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἂν θὰ συνεχίζονταν θὰ ἐγκυμονοῦσαν μεγάλους κινδύνους γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς»

Παρουσιάζουν τὸ μαῦρον ὡς ἄσπρον; Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι μέχρι καὶ ὁ ἀφοσιωμένος εἰς τὸ Φανάρι «Ἐθνικὸς Κήρυκας» τὸν ἐπέκρινε;! Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι τὴν παραμονὴν τῆς ἐνθρονίσεώς του ἐπεσκέφθη τὴν Συναγωγήν; Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι εἶχε λάβει μέρος εἰς τὸ προωθοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλίαν κίνημα «Black Live Matters»; Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι ἐλειτούργησεν εἰς προτεσταντικὸν ἱ. ναὸν, πού ἔχει «κάνει σημαίαν» τὴν προάσπισιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι ἐφήρμοσε πολ­λαπλάς ἱ. λαβίδας; Νὰ ἐνθυμίσωμεν ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος προκειμένου νὰ αἰτιολογήση τὴν αὐθαιρεσίαν αὐτὴν «ἔκοψε καὶ ἔρραψε» τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, ὥστε ἠναγκάσθη τὸ Φανάρι νὰ ἐπανέλθη μὲ διευκρινιστικὴν δήλωσιν, ἡ ὁποία καταφανῶς τὸν διέψευδε; Τί πράγματι ἐτακτοποίησε; Τὰ οἰκονομικά; Μήπως δὲν ἐξώθησαν εἰς παραίτησιν τὸν Σεβ. Δημήτριον…; Μήπως ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιότητα ἀπολογισμὸς τί ἀπέγιναν τὰ ἑκατομμύρια διὰ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου;

Ἂς κρατήση κανεὶς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔγραψε -μεταξὺ ἄλλων- ὑπὲρ τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς ὁ κ. Ἄρ. Βικέτος, ὁ ὁποῖος ὑπερ­ασπίζεται πάντοτε μὲ κάθε κόστος τὸ Φανάρι:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶναι Τοῦρκος πολίτης δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πρόσ­κληση (τοῦ κ. Ἐρντογάν)»

Πῶς νὰ τὴν ἀρνηθῆ, ἄλλωστε, ὅταν ὁ κ. Ἐρντογάν δύναται νὰ τὸν διαγράψη ἀπὸ τὸν κατά­λογον ὑποψηφίων Πατριαρ­χῶν; Ὅσον διὰ κάποιους δημοσιογράφους ποὺ ἠμνήστευσαν πλήρως τὴν πρᾶξιν του, ἀφ’ ἑνὸς ἂς ἀνατρέξη κανεὶς εἰς τὸ πόσοι εἶχαν προσ­κληθῆ εἰς τὴν ἐνθρόνισίν του, ἀφ’ ἑτέρου ἂς δώσουν εἰς τὴν δημοσιότητα τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ γραφείου τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ὡς ὀρθῶς ἐπεσήμανε καὶ ὁ δημοσιογράφος κ. Μ. Ἰγνατίου.

Τὸ «Πασὸκ» ψηφίζει «Ἐλπιδοφόρον»

Ἀπὸ τὸν πολιτικὸν κόσμον ἔσπευσε νὰ ὑπερμαχήση τῆς ἀντιπατριωτικῆς πράξεως τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος! Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ πολιτικὰ παίγνια, τοῦ πρώην ἐπικεφαλῆς ἑνὸς κόμματος ποὺ διέφθειρε τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὰ ὅσα …«θεολογικὰ» εἶπε:

«…(Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο) ἔχει, γιὰ λόγους προστασίας τῆς ἐκκλησιολογικῆς του θέσης καὶ τῆς θρησκευτικῆς του ἐλευθερίας, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ὑποχρέωση νὰ ἐπιδιώκει σχέσεις ἀλληλοσεβασμοῦ μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχές… μυωπικὴ εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης νὰ ἀπαντήσει στὶς συστηματικὲς καὶ σφοδρὲς πολιτικὲς ἐπιθέσεις ποὺ ἐξαπολύει ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη προσωπικὰ γιὰ τὴ χορήγηση τοῦ οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς εἶναι ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τὸν ἐκπροσωπεῖ στὶς ΗΠΑ ὡς ἔξαρχος. Ἐνεργεῖ προφανῶς σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πατριάρχη στὸ πλαίσιο τῆς ἐπώδυνης καὶ θυσιαστικῆς σοφίας τοῦ Φαναρίου…».

Ἡ δήλωσις αὐτὴ εἶναι ἐνδεικτική τοῦ πολιτικοῦ στίγματος τῆς ὅλης ὑποθέσεως, ἀποκαλύπτουσα ὅτι ἡ «ἀσχετοσύνη» («ἐκκλησιολογικὴ θέση»! «ἔξαρχος»! κ.ἄ.) δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνη πραγματικὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ μεταχείρισις αὐτῆς ὑπὲρ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἰς τὸν πόλεμον ποὺ διεξάγει κατὰ τῆς Ρωσίας! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης παρὰ τὴν καταφανῶς ἀντεθνικὴν πρᾶξιν τοῦ Σεβασμιωτάτου, δὲν ἠκύρωσε τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, παρὰ μόνον ὅταν τὸ ζήτημα ἔλαβε μεγάλην ἔκτασιν εἰς τὴν Ὁμογένειαν καὶ ὅταν ἐπιέσθη διπλωματικῶς ἀπὸ τὴν στάσιν τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως. Βεβαίως, ὅτι οἱ πολιτικοὶ χρησιμοποιοῦν τὴν Ἐκκλησίαν τὸ ἀπέδειξεν ἡ κ. Ντ. Μπακογιάννη, ἡ ὁποία εἰς δηλώσεις της ἐδικαιολόγησε πλήρως τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς, λέγουσα «σίγουρα κάποιο λόγο θὰ εἶχε ποὺ τὸ ἔκανε», ὅπως καὶ ὁ κ. Γ. Παπανδρέου ποὺ ἐδήλωσεν ὅτι αὐταὶ εἶναι «οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς θρησκευτικῆς διπλωματίας»!

Ἀνταλλάσσουν τὴν Χάλκην μὲ τὰ Κατεχόμενα;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἐλπιδοφόρος ἐπίστευεν ὅτι μὲ μίαν ἀνάρτησιν εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως θὰ ἀπέτρεπε τὰς ἐντόνους διαμαρτυρίας καὶ ἀποδοκιμασίας ἐναντίον του. Ὅταν αὐτὸ ἀπεδείχθη ἀτελέσφορον, ἀνέλαβαν οἱ γνωστοὶ ἄγνωστοι «κύκλοι»… Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «iefimerida.gr» τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 2021:

«Κύκλοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς ἐπιχείρησαν σήμερα νὰ ἐξηγήσουν τοὺς λόγους τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐλπιδοφόρου νὰ παραστεῖ στὰ ἐγκαίνια, λέγοντας ὅτι δέχθηκε τὴν πρόσκληση ἀπὸ τὴν διπλωματικὴ ἀντιπροσωπία τῆς Τουρκίας χωρὶς νὰ γνωρίζει ἐκείνη τὴν ὥρα ποιοὶ ἄλλοι εἶχαν λάβει ἐπίσης πρόσκληση. Διευκρινίζουν ὅμως, ὅτι ἂν ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος γνώριζε ὅτι ὁ Τατὰρ θὰ ἦταν παρὼν δὲν θὰ παρίστατο στὴν ἐκδήλωση. Ἐξηγοῦν δέ ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀπεδέχθη τὴν πρόσ­κληση καθὼς αὐτὴ εἶναι ἡ συνολική του προσ­έγγιση, νὰ εἶναι δηλαδὴ παροῦσα ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ σὲ fora ποὺ παρίσταται ἡ πολιτικὴ ἡγεσία γιὰ ἐθνικοὺς λόγους καὶ προστασίας τοῦ ρόλου τοῦ θεσμικοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σημείωσαν ἀκόμη ὅτι ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος βρίσκεται σὲ ἀνοιχτὴ γραμμὴ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, χωρὶς νὰ γνωστοποιοῦν περαιτέρω λεπτομέρειες καὶ κυρίως τὸ ἂν ἦταν ἐνήμερος ἐν προκειμένῳ, γιὰ τὴν κίνησή του αὐτή».

Αὐτὸ ποὺ παρουσιάζει τὸ περιβάλλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὡς δικαιολογία εἶναι κατ’ οὐσίαν ἡ ἔλλειψις σοβαρότητος, δηλ. ὅτι ἡ διαχείρισις ζητημάτων ὑψηλοῦ διεθνοῦς πολιτικοῦ ἐπιπέδου γίνεται μὲ ὑπερπλεονάζουσαν προχειρότητα. Ποῖος ὅμως δύναται νὰ πιστεύση αὐτὴν τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων (κατασκευασμένην;) ἐκδοχήν, ὅταν ἐνυπάρχουν ἀντιφάσεις: Πῶς δὲν ἐγνώριζεν ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ τὸν κ. Τατάρ, ἐνῶ αὐτὸς εἶχεν ἀνακοινώσει ἤδη ἀπὸ πολλάς ἡμέρας ὅτι θὰ εἶναι παρὼν καὶ «ἐνῶ διπλωμάτες τῆς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Τατὰρ» (ἱστοσελὶς «eleftheria.gr», 24.9.2021); Τὴν ὥραν τῆς ἐκδηλώσεως ποὺ διεπίστωσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ἦτο πλησίον του ὁ κ. Τατάρ, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καθίση εἰς τὸ ἀκροατήριον ἢ ἔστω νὰ μὴ κρατήση τὴν κορδέλλαν;…

Πῶς ζητοῦν ἐπίσης νὰ ἀποδεχθῶμεν τὴν ἀρχὴν «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα», ὅταν λέγουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παρίσταται παντοῦ, διὰ νὰ προωθῆ τὰ συμφέροντα τοῦ Πατριαρχείου; Εἶναι σπουδαιοτέρα ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἀπὸ τὴν ἔκβασιν τῆς ὑποθέσεως τῶν Κατεχομένων τῆς Κύπρου;

Ἡ ἀποσιώπησις σχετικῶς μὲ τὸ ἂν ἦτο ἐνήμερος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μᾶλλον ἐπαληθεύει τὴν «ὁμολογίαν» τοῦ κ. Ε. Βενιζέλου ὅτι ἔγινε «προφανῶς σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πατριάρχη»… Ἡ ὁριστικὴ ἐπιβεβαίωσις μᾶλλον ἦλθεν ἀπὸ τὴν στάσιν τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος τὴν ἑπομένην συνηντήθη εἰς τὸ Φανάρι μὲ τὸν «Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Sahak Masalyan». Ἡ «Ἀρμενικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀμερικῆς» (ANCA), ὀργάνωσις μὲ μεγάλην ἀπήχησιν καὶ διασυνδέσεις, ἦτο ἡ πρώτη ποὺ ἐπέκρινε τὸν Σεβ. Ἐλπιδοφόρον διὰ τὴν παρουσίαν του εἰς τὰ ἐγκαίνια, γράφουσα εἰς ἀνάρτησίν της εἰς κοινωνικὸν δίκτυον ὅτι ἔγινε «στρατολόγησις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογάν! Ἑπομένως, ἡ ἄμεσος συνάντησις τοῦ Κων/λεως μὲ τὸν Ἀρμένιον ἐλειτούργησε ὡς κίνησις κατευνασμοῦ τῆς γενικῆς ὀργῆς ἐναντίον τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς. Ἄλλωστε οἱ «Προκαθήμενοι» Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καὶ Μ. Βρετανίας ἀποτελοῦν προσωπικὴν ἐπιλογὴν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ θὰ προτιμήση ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς ἀποπέμψη, νὰ προβῆ εἰς οἵανδήποτε ἐνέργειαν, διὰ νὰ τοὺς σώση, ἔστω καὶ ἂν καταποντισθῆ μαζί τους.

Ὁ κ. Μητσοτάκης συνήντησε τὸν ἐγκωμιαστὴν τοῦ κ. Τσίπρα

Ὁ χειρισμὸς τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ ἦτο ὁ πλέον ἐξευτελιστικὸς καὶ διὰ τὸν ἴδιον καὶ διὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς. Παλινωδίαι ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην. Ἀρχικῶς προσεπάθησε νὰ προσπεράση τὸ ζήτημα, ἔπειτα εἶπεν ὅτι θὰ συναντηθῆ κανονικῶς μὲ τὸν Ἀμερικῆς, ὀλίγον ἀργότερα ἐδηλώθη δυσαρέσκεια καὶ τελικά ἀντικατέστησε τὴν συνάντησίν του μὲ τὴν συνάντησιν τῶν συντακτῶν μιᾶς ἐφημερίδας! Τὴν δὲ μεθεπομένην ὁ Κυβερνητικὸς Ἐκπρόσωπος κ. Γ. Οἰκονόμου ἐπληροφόρησεν ὅλους ὅτι «νομίζω ὅτι θὰ ὑπάρξει συνάντηση»!

Ὅσον σπουδαία καὶ νὰ εἶναι ἡ «World Street Journal» εἶναι σφάλμα ὁλκῆς ἀντὶ νὰ παραδεχθῆ δημοσίως ὅτι δὲν θὰ συναντηθῆ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, ὅτι δῆθεν τοῦ «ἔτυχε κάτι ἄλλο…»! Ὑποκρισία καὶ μικρόνοια! Διὰ δὲ τὸν Ἀμερικῆς, τί νὰ εἴπη κανείς… ὑπάρχει πλέον εὐτελιστικὸν ἀπὸ τὸ νὰ τὸν θεωροῦν ὑποδεέστερον ἐφημερίδος; Διπλὰ ὑποτιμητικὸν νὰ συναντᾶται ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἐπισήμως μὲ τὸ «ἑβραϊκὸν λόμπι», ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸν Ἀμερικῆς!

Ἂν ὑπελόγιζε σοβαρῶς τὴν Ἀρχιερωσύνην του ἔπρεπε μετὰ ἀπὸ αὐτὸ νὰ ἀρνηθῆ ἐκεῖνος νὰ συναντηθῆ μὲ τὸν κ. Μητσοτάκην. Πῶς ὅμως νὰ τὸ πράξη, ἀφοῦ ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ πολιτικοὶ, δὲν θὰ ἦτο εἰς αὐτὸν τὸν θρόνον διωρισμένος; Ποῖος θὰ τὸν στηρίξη εἰς τό… μέλλον; Ποῖος ἄλλωστε θὰ τοῦ δίδη 1.000.000 δολλάρια διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Βοστώνης; Μᾶλλον αὐτὴν προτιμᾶ, ὅσον καὶ νὰ «κόπτεται» διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἡ θητεία του εἰς τὴν ὁποίαν ὄχι μόνον δὲν ἀπέφερε τίποτε, ἀλλὰ κατέληξεν εἰς τὸν ἐγκωμιασμὸν τοῦ ὑπευθύνου τῆς μειοδοσίας εἰς τὸ Σκοπιανὸν κ. Ἀλ. Τσίπραν, ὡς ὅλοι ἐνθυμούμεθα.

Προσκυνεῖ κανεὶς τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴν ἐξουσίαν, ἀφοῦ ἄλλωστε ὅλαι πλέον τὰ ἴδια σχέδια ὑπηρετοῦν, προκειμένου αὐτὴ νὰ συγχωρῆ τὰ ἀτοπήματά του, ὥστε νὰ παραμένη κανεὶς γρανάζι τοῦ ἰδίου συστήματος.

Παρεδέχθη ὅτι ἐγκλημάτισε

Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀπαξίωσίν του ἀπὸ τὸν κ. Μητσοτάκην (δηλ. ἡ πολιτικὴ ἀπόρριψίς του ἦτο ἡ αἰτία «μεταμελείας», εἰδάλλως ἴσως δὲν ἔδειχνε τὴν παραμικράν), προέβη εἰς ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2021, παύων νὰ κρύπτεται ὄπισθεν… «κύκλων», μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀνεφέρετο καὶ τὸ ἑξῆς:

«Λυπᾶμαι εἰλικρινὰ γιὰ τὴν ὀδύνη ποὺ ἄθελά μου προκάλεσα σὲ Κύπριους καὶ Ἑλληνοαμερικανοὺς ἀδελφούς μου, ἰδιαίτερα στὸ ἀγαπημένο μου ποίμνιο».

Ἀρκεῖ ἡ λύπη του; Πρῶτον, δὲν ζητεῖ συγγνώμην. Δεύτερον, ἀκόμη καὶ νὰ ἐζήτει συγγνώμην εἶναι ἐμφανὴς ἡ γενικὴ ἀνικανότης του εἰς τὰ πνευματικὰ καὶ ἐθνικά. Τρίτον, ἔγραψε αὐτὰ διὰ νὰ κερδίση τὴν εὔνοιαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ διὰ τὸν οἰκουμενιστικὸν του κατήφορον οὔτε λυπᾶται οὔτε θεωρεῖ ὅτι προκαλεῖ ὀδύνην εἰς τόσους Ὀρθοδόξους. Τέταρτον, πουθενὰ εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν δὲν ἀναφέρει μὲ σαφήνειαν ὅτι ἡ Τουρκία κατέχει παρανόμως τὴν Β. Κύπρον καὶ ἡ μόνη λύσις εἶναι νὰ ἀποχωρήση. Τί νὰ ὑποθέση κανεὶς ὅτι σκέπτεται διὰ τὸ Σκοπιανόν;

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀνακοίνωσιν ὁ κ. Μητσοτάκης συνηντήθη μαζί του (ὑπῆρξε μάλιστα καὶ ἕνα «τὲτ ά τὲτ» μὲ τὸν κ. Ἄλ. Μπουρλᾶ τῆς Pfizer ποὺ εἶχε καὶ ἐκεῖνος ἐνωρίτερα συνάντησιν μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργόν), «θεωρῶν τὸ ζήτημα λῆξαν», ὡς μετέδωσαν μέσα ἐνημερώσεως ὅτι εἶπαν ἀνώτατοι κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι. Ἐρωτῶμεν: Ἦτο προσωπικὸν τὸ ζήτημα καὶ ἔληξε; Πρόκειται δι’ ἐθνικόν! Μήπως τὸ πρόβλημα ἦτο μόνον ὅτι παρέστη ὁ Τατάρ; Τὸ γεγονὸς ὅτι συνεχάρη τὸν κ. Ἐρντογάν, δὲν ἀπασχολεῖ κανένα, ὅταν μάλιστα προσφάτως τουρκικὴ φρεγάτα εἶχε δημιουργήσει πρόβλημα ἐντὸς ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων; Πάντως, δὲν ἐτόλμησε νὰ παρευρεθῆ καὶ εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῶν ὁμογενῶν διὰ τὸν κ. Μητσοτάκην…

Ὅλα λαμβάνουν τὴν ἐξήγησίν των ἀπὸ τί εἶχε μεσολαβήσει τὰς προηγουμένας ἡμέρας. Σχετικῶς μὲ τὴν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν πρόεδρον τῆς ΑΧΕΠΑ τὴν Παρασκευὴν 17ης Σεπτεμβρίου κατὰ τὴν ὁποίαν, συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxtimes.gr» τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Ὁ κ. Κόκοτας τόνισε ὅτι θὰ δώσουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν δράση τῶν τμημάτων τῆς AHEPA, τῶν Θυγατέρων τῆς Πηνελόπης, τῶν Θεραπαινίδων τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τῶν Υἱῶν τοῦ Περικλῆ καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν ὕπατη στοὰ προκειμένου νὰ πολλαπλασιαστεῖ ἡ πολιτιστικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ δράση σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Καναδᾶ, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως».

Πῶς θὰ «καμώνεται» ὁ κ. Μητσοτάκης ὅτι φέρει ἐπενδύσεις; Πῶς θὰ ἐπιζήση ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ ἄνευ χρημάτων; Ἂς ἀποκηρύξουν καὶ οἱ δύο δημοσίως τὴν μασονίαν καὶ ὕστερα θὰ μάθωμεν πραγματικά πῶς μὲ τόσην «εὐκολίαν» ἀποφεύγονται αἱ κρίσεις…

Previous Article

Φρικώδης βλασφημία: Προωθοῦν Θείαν Κοινωνίαν ἄνευ γλουτένης!

Next Article

21ος αιώνας είναι αιώνας αποκατάστασης ενότητας μεταξύ Καθ. και Ορθοδοξίας