Ἐπικίνδυνος ἐμμονὴ Ἐπιστασίας καὶ Ἱ. Κοινότητος διὰ ἔξοδον Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν

Share:

Γράφουν Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες

Χριστὸς Ἀνέστῃ

Ἁληθῶς Ἀνέστῃ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει

τῇ 14//27.4.2023, Ἑβδομάδα τῶν Μυροφόρων.

«Ἄριστη σοφία εἶναι νὰ μὴν ἐνεργεῖ κανεὶς ἐσφαλμένα στὴν (ἀ)κατάλληλη εὐκαιρία ποὺ παρουσιάζεται».

Ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας1

  Πρὸ ἡμερῶν, τὸ Σάββατο 9/22 Ἀπριλίου τρέχοντος ἔτους, ἀνακοινώθηκε ἡ διάλυση τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ἡ βουλὴ (ἡ θέληση) τῆς Ἐπιστασίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπιμένει σκανδαλωδῶς στὴν ἀπόφαση τῆς ἐξόδου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους- χωρὶς ἰδιαίτερα ἐπείγοντα ἀποχρῶντα λόγον- καί συγκεκριμένα στὴν Ἀθήνα ἀπὸ 3 – 15 Μαΐου (νέο ἡμερολόγιο), σὲ προεκλογική περίοδο, γεγονός ἀπαράδεκτο ἕως βλάσφημο… Νὰ ἐργαλειοποιεῖται κάθε τι ἱερὸ καὶ ὅσιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐν γένει τῆς Ὀρθοδοξίας-Ρωμηοσύνης γιὰ κοσμικοὺς λόγους… στήριξη πολιτικοῦ συστήματος, πολιτικῶν κομμάτων διαφόρων χρωμάτων καὶ τοποθετήσεων…

  Γιατί τόση σπουδή; Ποιά «ἰδανικὴ»2 συγκυρία εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία διασφαλίζει τὴν ὁμαλὴ διαμονὴ τῆς Σε­πτῆς Εἰκόνος στὸ κέντρο τῆς πολιτικῆς ἀντιπαλότητας, τῶν πολιτικῶν διεργασιῶν, ζυμώσεων καί διαξιφισμῶν; Ποιὲς τιμὲς «ἀρχηγοῦ κράτους» θὰ Τῆς ἀποδοθοῦν, ἀφοῦ δὲν θά ὑπάρχει κυβέρνηση; Ὤ τῆς ἀφροσύνης!!!

  Ποιός θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ Τὴν ὑποδεχθεῖ; Ἡ δεδηλωμένη ἄθεος πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου; Ὁποῖος εὐτελισμός! Τί θὰ πεῖτε «σ’ αὐτοὺς ποὺ καταχλευάζουν τὰ δικά μας»3 καὶ μάλιστα αὐτὴν τὴν τόσο τεταμένη περίοδο; Ἀφοῦ ἀπαγορεύονται τὸ προεκλογικὸ αὐτὸ διάστημα οἱ συγκεντρώσεις, οἱ πιστοὶ δὲν θὰ ἐμποδισθοῦν νὰ παρίστανται στὴν ἐκεῖ ἔλευσὴ Της; Ἐξορίσθηκε ἡ σωφροσύνη;

  Θὰ ξαναζήσουμε ἡμέρες εὐτελισμοῦ τῆς πίστεως μας, ὅπως τὴν ἀποφράδα ἐκείνη, ὅπου ὁ πρώην πρωθυπουργὸς καθήμενος σταυροπόδι, σὲ στάση καφενείου καὶ ὕφος ἀλητήριον, ἐντός (!!!) τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, βεβηλώνοντας μὲ τὴν πρόκληση αὐτὴ τὸν Ἅγιο τόπο τοῦ Ναοῦ καὶ εἰρωνευόμενος ζῶντας καὶ νεκρούς;

  Πῶς μοναστήρια τὰ ὁποῖα «διύλιζαν τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες» (Ματθ. 23,24), αὐτὰ ποὺ ἀπαγόρευαν τὴν φιλοξενία, τίς ἱερὲς λιτανεῖ­ες, τίς Θεῖες Λειτουργίες, ἀκόμα καὶ στὴν ὕπαιθρο, ὅπως π.χ. στὴν κορυφὴ τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος ΚΑΙ στὶς 6 (18) Αὐγούστου 2022, ἐνῶ ἕνα (!!!) μῆνα ἀργότερα, ὤ τῆς ὑποκρισίας (!!!), τὸν Σεπτέμβριο ἐπέτρεψαν γιὰ τὴν Κομοτηνὴ ἔξοδο τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος, ἐνῶ μὲ κομπασμὸ παρίσταντο καὶ οἱ ἴδιοι. Τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναληφθεῖ τώρα, στὴν καρδιὰ τῆς πρωτεύουσας τῶν μερικῶν ἑκατομμυρίων ψυχῶν!!! Πόσο ταιριάζει σὲ κάποιου τέτοιου εἴδους συμπεριφορές τό τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «μεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως», (Ματθ. 23, 28).

  «Βεβαρημένο σῶμα, κατάστασι φρίκης, πονοκέφαλος» εἶναι κάποια συμπτώματα ποὺ βασανίζουν τὸν ἀκηδιαστὴ μοναχό, κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. «Μόλις ὅμως στρωθῇ ἡ τράπεζα ἀναπηδᾷ ὁ μοναχὸς αὐτὸς ἀπὸ τὸ στρῶμα» (Κλῖμαξ, Λόγος ΙΓ΄, Περὶ ἀκηδίας, παρ. 5). Τώρα μάλιστα, στή… «νέα ἐποχὴ» τῶν τοιούτων μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναπηδοῦν ἀπὸ τὴν ραστώνη τους μόλις ἀκούσουν φιέστες, γιορτὲς καὶ πανηγύρια, ἀναπηδοῦν ἀπὸ τὴν ραστώνη τους καὶ γίνονται ἔνθερμοι διαφημιστές, ὑποστηρικτὲς καὶ διαπρύσιοι ὑπερασπιστές τους.

  Δὲν γνωρίζουμε ἂν αὐτοὶ οἱ μοναχοὶ ἔχουν χρυσό. Δὲν τὸ νομίζουμε. Σίγουρα ὅμως κατέχουν ὁλόχρυσες ἀεροπορικὲς κάρτες μιλίων, γιὰ νὰ διακηρύττουν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης πὼς πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στὸν πάπα τῆς Ἀνατολῆς.

  Χρήσιμα εἶναι κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα καταχωρήσαμε στὴν ὁμοιοθεματικὴ διαμαρτυρία μας (20.2//5.3.2023) τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας:

  «Πρὸ τῆς παρούσης Ἱ. Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Πάνσεπτος Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιόν Ἐστιν», ἐξῆλθε τοῦ Ἁγίου Ὄρους πέντε φορὲς καὶ γιὰ εἰδικὸ μόνο λόγο (1963, 1985, 1987, 1999, 2012).4 Κατὰ τὴν θητείαν ταύτης τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας ἐντὸς ἑξαμήνου καταγράφει ΔΥΟ (2)!!! ἐξόδους. Τί συμβαίνει ἆραγε μὲ τὴν συγκεκριμένη Ἱ. Ἐπιστασία; Τί ἔπαθε ἡ Ἱ.Κοινότης;»5.

  Ἡ πρώτη ἔξοδος σ’ αὐτήν τὴν Ἐπιστασία σκοπὸν εἶχε νὰ παραστεῖ στὴν Κομοτηνή (;) τὸν Μάϊο τοῦ 2022. Συγκεκριμένα στίς 14 Μαΐου 2022, ἑορταζόταν ἡ ἑκατοστὴ δεύτερη ἐπέτειος ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς. Ἐξῆλθε, ὅμως, ἐντελῶς «τυχαῖα» τόν… Σεπτέμβριο6 !!! Ὥρα ὑποδοχῆς ὁρίστηκε μιὰ ὥρα μετὰ τὸ πέρας τῶν ἑορτῶν τῆς Καβάλας καὶ Θάσου, γιὰ τὰ ὁποῖα γράψαμε σὲ ἄλλη μας ἐπιστολή-διαμαρτυρία,7 μὲ τὸν δόλιο σκοπό, νὰ παραστεῖ ὁ σχισματοαιρετικὸς καὶ ἀχειροτόνητος Ἐπιφάνιος Ντουμένκο. Εὐτυχῶς, ἀποφάσισε καὶ ἀπαγόρευσε ἡ Ἱερὰ Κοινότης τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν παρουσία του ἐκεῖ.

  Ἐνῶ ἐπέστρεψε ἡ Ἁγία Εἰκόνα στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἰδοὺ νέα ἀνίερη ἀπόφαση ἀκούστηκε, ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ. Ἡ Ἐπιστασία μὲ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἕξι μῆνες μετὰ τὴν πρώτη ἔξοδο, ἀπεφάσισαν νέα «ταξίδια». Ὁ πλούσιος σὲ ὀξυγόνο ἀέρας τοῦ Ἄθωνος δέν τούς ἐπαρκεῖ. Προτιμοῦν τὸν πτωχὸ τῆς Ἀθήνας, τὸν πλούσιο σὲ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα (ὑλικὰ καὶ πνευματικά). Οὐδέποτε στὰ Ἁγιορείτικα χρονικὰ καταγράφτηκε τόση σύντομη ἔξοδος! Τὸ ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι ἐπέλεξαν ἑορτὲς καὶ πανηγύρια στὸ μέσον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περιόδου νηστείας, κατάνυξης καὶ πένθους… νὰ πανηγυρίσουν (!!!) κατὰ παράβαση Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μας γενικά καὶ εἰδικά τοῦ Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ.

  Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀνίερα, ἔκανε μιὰ ἑορταστικὴ ἀνακοίνωση προγράμματος τρεῖς (!!!) ἡμέρες μετὰ τὸ πολύνεκρο δυστύχημα στὰ Τέμπη, ἀλλά δόξα τῷ Τρισυποστάτῳ Θεῷ καὶ τῇ Ὑπεραγίᾳ Θεοτόκῳ, ἀναβλήθηκε τό γεγονός, δικαίως καί μετὰ ἀπὸ διαμαρτυρίες. Ἔτσι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ προγραμματισμένες ἑορτὲς ματαιώθηκαν καὶ ἡ Πανίερος Εἰκόνα τελικὰ δὲν ἐξῆλθε τοῦ Ἁγίου Τόπου τοῦ Ἄθωνος. Δὲν εἶναι αὐτὸ ἕνα ἀκόμα μήνυμα ἀπὸ τὴν Παναγία μας;

  Τὸ θέμα, ὅμως, κατὰ τίς ἀρχὲς τοῦ μήνα, ἐπανῆλθε δριμύτερο: ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἐξέδωσε εὐσπευσμένως νέο ἐγκύκλιο σημείωμα (τό ὑπ’ ἀριθμό 33/ΑΡ.ΠΡΩΤ./ΕΞ.3017/4-4-2023), ὅπου φυσικά καί πάλι διατυμπανίζονται… «οἱ πολύμηνες καὶ ἄοκνες ἐνέργειες» τοῦ Ἀρχιεπ. Ἱερωνύμου ἐπὶ τοῦ θέματος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν δεκαπενταετῆ ἀρχιεπισκοπική του θητεία ποτέ του δὲν προσῆλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ κατάληξη; Τὸ ἐκ νέου προγραμματισμένο διάστημα ὑποδοχῆς νὰ συμπέσει σὲ προεκλογικὴ περίοδο! Αὐτὰ βέβαια γιὰ ὅσους θέλουν νὰ βλέπουν τὰ πράγματα πιὸ πνευματικὰ ἀπὸ ὅσο ὑλικὰ φαίνονται.

  Εὐχόμεθα ἡ Ἱερὰ Κοινότητα νὰ ἐγκαταλείψει, τουλάχιστον σ’ αὐτὸ τὸ θέμα, τὴν ἀλαζονική της στάση καὶ νὰ πάρει τὴν ψύχραιμη καὶ σώφρονα ἀπόφαση νὰ μὴ ἐξέλθει τέτοια περίοδο ἡ Ἁγία Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος. Ὡστόσο, ἐὰν ἐπιμένουν, ἂς ἐξέλθει τὸν δεκαπενταύγουστο, ἀφοῦ ἐκλεγεῖ κυβέρνηση ἀπό τὸν κυρίαρχο Ἑλληνικὸ λαό.

  Κλείνουμε μὲ ἕνα διαχρονικὸ μῦθο τοῦ Αἰσώπου, ὁ ὁποῖος «ζωγραφίζει» μὲ μοναδικὸ τρόπο τὸ πεῖσμα τοῦ ἀλαζόνα ποὺ δὲν βγαίνει ἀπὸ τὸ δικό του θέλημα:

  «Συνοδοιπόροι κάτω ἀπὸ τὸ καῦμα τοῦ μεσημεριάτικου ἥλιου, ἕνας χωρικὸς μὲ τὸ γαϊδούρι του. Ξαφνικὰ, τὴν ἡσυχία τῆς ἡμέρας τάραξε ἡ ἀλλαγὴ τῆς κατεύθυνσης τοῦ ζωντανοῦ πρὸς τοὺς γκρεμούς. Τὸ τράβηγμα τοῦ σχοινιοῦ καὶ οἱ φωνὲς τοῦ φτωχοῦ δὲν κατόρθωσαν νὰ τὸ συνετίσουν. Ἐξαντλημένος ἀπὸ τὴν προσπάθεια ὁ δύστυχος βιοπαλαιστὴς ἄφησε τελικὰ τὸ μεγαλόσωμο καὶ πεισματάρικο ζῶο στὴν μοιραία ἐπιλογή του».

  Ἐδῶ σταματᾷ ὁ Αἰσώπειος μῦθος. Ἐμεῖς ὅμως δὲν θὰ σταματήσουμε νὰ ἐλέγχωμε τὰ κακῶς κείμενα, ἂν καὶ ἀτελῶς (ὄχι τέλεια), λόγῳ ἀνθρώπινης ἀδυναμίας, ἐπικαλούμενοι τὴν φώτιση τοῦ ἐν Τριάδι Παναγίου Θεοῦ, τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων Πατέρων, ὥστε νὰ ὑποδεικνύουμε μὲ τὴν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη τὰ σημαντικὰ λάθη ποὺ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν σωτήρια ὁδὸ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Χριστός Ἀνέστῃ

Ἀληθῶς Ἀνέστῃ ὁ Κύριος

Σημειώσεις:

1. Ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ΕΠΕ, Τόμ.12, σελ. 583 2. iellada.gr 3. Ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ΕΠΕ, Τόμ.11, σελ. 97 4. tovima.gr 5. Δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀρ. φύλ. 2439/10.3.2023, «Ἔξοδος τῆς Ἐφεστίας Εἰκόνος« Ἄξιόν Ἐστιν» μὲ περιφρόνησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. «Μὴ κωφοῖς ἐοίκαμεν ᾄδειν;», orthodoxostypos.gr  6. Δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀρ. φύλ. 2411/19.8.2023, «Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος», orthodoxostypos.gr 7. Δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀρ. φύλ. 2412/26.8.2023, «Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους;»,  orthodoxostypos.gr

Previous Article

Ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία

Next Article

Πανάξιοι οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἱ. Μ. Φιλοθέου καὶ Ξηροποτάμου