Ἐπιστολή συμπαράστασης στούς ἐν ἀναστολῇ ὑγειονομικούς ἀπό Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες

Share:

 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 14//27.7.2022

Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΦΑΣΓΑΝΟΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

 

  Ἐδῶ καὶ ἕντεκα (11) μῆνες περίπου παρακολουθοῦμε ἄναυδοι τὸ δρᾶμα συνανθρώπων μας, Ἑλλήνων εὐϋπολήπτων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκλείονται ἐπ’ ἀόριστον ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τους, στὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς ὑγείας τῆς Πατρίδας μας.

  Ἐπιστήμονες ἰατροί, νοσηλευτὲς καὶ ἄλλες εἰδικότητες ἐργαζομένων, πετάχθηκαν ἄσπλαχνα στοὺς δρόμους τῆς πείνας, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀνυποληψίας, τῆς μειοτικὴς χλευαστικῆς καὶ ὀνειδιστικὴς συμπεριφορὰς ἐξ’ αἰτίας τοῦ ὅτι δὲν ἐμβολιάσθηκαν γιὰ τὸν COVID-19, γιὰ λόγους συνειδήσεως.

  Οἱ ἀνωτέρῳ ἐργαζόμενοι κοπιάζουν καὶ μοχθοῦν χύνοντας ἱδρῶτα, δάκρυα καὶ αἷμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν σπουδῶν τους καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑπεύθυνης ἐργασίας τους, μέχρι καὶ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα πού τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας καὶ μισθοδοτήσεώς των.

  Ἰδιαίτερα ὅμως ὑπερέβαλαν τοὺς ἑαυτούς τους στὴν περίθαλψη τῶν νοσησάντων ἀπὸ COVID-19, ἐργαζόμενοι θυσιαστικὰ καὶ ἐξαντλητικὰ ὥστε νὰ κερδίσουν ἐπάξια τὸν θαυμασμὸ τῆς κοινωνίας καὶ τὸν ἔπαινο τῶν ἁρμοδίων.

  Τώρα, οἱ λῃστὲς ( βλ. Λουκὰ κεφ.Ι΄, στιχ. 30-37 ) ἐκδύσαντες αὐτοὺς καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες αὐτοὺς ἡμιθανεῖς τυγχάνοντας…. Ἱερεῖς καὶ Λευΐτες, ἰδόντες, ἀντιπαρῆλθον. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ραβδοῦχοι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, βλοσυροὶ δεσπότες καὶ ὄχι συμπονετικοὶ πατέρες καὶ ποιμένες.

  Κάνουμε ἔκκληση σὲ εὔσπλαχνους καὶ καλοὺς Σαμαρεῖτες νὰ ἔρθουν ἀρωγοὶ στοὺς χειμαζομένους ἀλλὰ σθεναρὰ ἀγωνιζομένους ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολή.

  Νὰ συμπαρασταθοῦν καί νά συμπαραταχθοῦν μὲ κάθε τρόπο :

  Μὲ προσευχή, μὲ λόγο, μὲ διαμαρτυρίες, μὲ κάθε νόμιμο μέσο, ἀπέναντι στοὺς ἀνάλγητους τυραννίσκους ποὺ νοσφίζονται τὴν ἐξουσία καὶ περνοῦν χειροπέδες σὲ τίμιους καὶ ἀκατηγόρητους ἀνθρώπους γιὰ νὰ τοὺς κάμψουν, ἀπαξιώνοντάς τους μὲ ἀπάνθρωπες συμπεριφορές, ὡσὰν νὰ πρόκειται γιὰ φυλακισμένους σκλάβους τοῦ μεσαίωνα, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν….

  Ἤδη τὸ Σ.τ.Ε. ἀποφάσισε ὅτι εἶναι ἀνεκτὴ ἡ ἀναστολὴ ἐργασίας καὶ μισθοδοσίας, δηλαδὴ ἡ καταδίκη στὸν διὰ τῆς πείνας ἀργὸ θάνατο. ἐνῶ σύμφωνα μέ τούς νόμους 4057/2012 και 4093/2012 : «στόν ὑπάλληλο πού τελεῖ σέ κατάσταση ἀργίας ἤ ἀναστολῆς ἄσκησης καθηκόντων καταβάλλεται τό ἥμισυ τῶν ἀποδοχῶν του….», γεγονός πού δημιουργεῖ μεγάλη ἀντίφαση καί προβληματισμό γιά τό ἐπίπεδο δικαιοσύνης στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἔχουμε ἔλλειμμα δικαιοσύνης.

  Ὁ ἀγῶνας τῶν ὑγειονομικῶν δὲν διεξάγεται γιὰ ἰδιοτελῆ συντεχνιακὰ συμφέροντα, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ μαρτυρία τῆς ἀληθείας ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει, δῶρο ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό, τὸ ἀναπαλλοτρίωτο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, γιὰ κάθε ἰατρικὴ πράξη, διαφυλάσσοντας μ’ αὐτὸ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία του.

  Ὁ νόμιμος ἀγῶνας τῶν σὲ ἀναστολὴ ὑγειονομικῶν διήνυσε ἕνα δρόμο μὲ παρατεταμένες συγκεντρώσεις νυχθημερὸν σὲ κρύο καὶ χιόνι καὶ καύσωνα, ἀλλὰ καὶ ἀπεργία πείνας 33 ἡμερῶν ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας, μερικῶν ἐξ αὐτῶν. Ἐπίσης τελευταία, ἔλαβε χώρα εἰρηνικὴ διαμαρτυρία ἔξω ἀπὸ τὴν κατοικία τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας.

  Γιά τό ὡς ἀνωτέρῳ συμβὰν θὰ δικασθοῦν στὶς 19.10.2022 μὲ τίς φαιδρὲς κατηγορίες τῆς ἀπειθείας καὶ τῆς παρακωλύσεως κυκλοφορίας.

  Παρακαλοῦμε θερμὰ τοὺς δυναμένους νὰ παρεβρεθοῦν στὸ δικαστήριο νὰ δώσουν ἕνα εἰρηνικὸ δυναμικὸ παρὸν συμπαραστάσεως, ὥστε νὰ φθάσῃ στὰ αὐτιὰ τῶν δικαστῶν, ποὺ εὐχόμαστε νὰ εἶναι ἀδέκαστοι-ἀμερόληπτοι, τὸ μήνυμα τῆς δικαίωσης τῶν 38 ἐναγομένων ὑγειονομικῶν.

  Τελειώνοντας, ἀφοῦ τονίσουμε ὅτι οἱ διωκόμενοι ὑγειονομικοὶ σὲ ἀναστολὴ εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄρα καὶ ἀλλήλων μέλη, προτρέπουμε ὅλους μας νὰ διαβάσουμε τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων κεφ.4, στίχ. 32-35, ὥστε νὰ κάνουμε πράξεις ἀγάπης ἐν Χριστῷ, κατὰ τὴν προαίρεση καὶ δυνατότητα ἑκάστου.

Καλὸν ἀγῶνα.

Καλὴ δικαίωση.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Μόνος Ἀληθινὸς Θεός,

Βοηθὸς καὶ Σκεπαστῇς ὅλων ἡμῶν.

Ἀ μ ή ν.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Previous Article

Ἐμπορευματοποίησις! Εἶναι ἐν γνώσει τῆς Ἱ. Κοινότητος;

Next Article

Ἀνακοίνωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τήν βάπτιση ἀπό «ὁμόφυλο ζεῦγος»