Ἐπιστολή τοῦ Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων διά τό Ἅγιον Φῶς

Share:

Ἀριθμ. Πρωτ. 133

Πρός: Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ ΑΝΤΕΝΝΑ

Ἐντιμότατοι κύριοι,

Ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα ποὺ δημιουργήθηκε ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικείμενης κυκλοφορίας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἐκκρεμές, ἑνὸς βιβλίου τοῦ δημοσιογράφου Δημήτρη Ἁλικάκου καὶ τίτλο «Λύτρωση – Περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς» ἐκθέτουμε τὰ παρακάτω:

Α) Ὁ συγγραφέας ἐπισκέφτηκε τὸ Πατρ. Ἰεροσολύμων καὶ συν­αντήθηκε μὲ στελέχη του ἀρχικὰ πρὸς κάλυψη πνευματικῶν του ἀναγκῶν καὶ ἀκολούθως στὰ πλαίσια ἔρευνας γύρω ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου μας.

Β) Οἱ ὅποιες βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ἰσχυρίζεται πὼς ἔχει στὴν διάθεσή του ἔλαβαν χώρα παρανόμως, ἐν ἀγνοίᾳ τῶν συνομιλητῶν του, καὶ χωρὶς φυσικὰ τὴν ἀπαραίτητη συγκατάθεσή τους.

Γ) Ἀπὸ ὅσα βίντεο εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας εἶναι προφανὴς ἡ δόλια συρραφὴ (μοντὰζ) μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ «ἐπιθυμητοῦ» ἀποτελέσματος, ἐνέργεια ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπὸ ἠθικὰ κατακριτέα, εἶναι καὶ ποινικῶς ἐλεγκτέα.

Δ) Ἤδη ἔχει δρομολογηθεῖ πρὸς τὴν ἑταιρεία google κάθε ἀπαραίτητη νόμιμη ἐνέργεια γιὰ ἀφαίρεση τῶν ἐπίμαχων βίντεο ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ὡς προϊόντων παράνομης ὑποκλοπῆς, ποὺ περιέχουν παραπλανητικὸ καὶ συκοφαντικὸ περιεχόμενο καὶ δυσφημοῦν πρόσωπα καὶ Ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας. Σὲ κάθε περίπτωση ρητὰ ἐπιφυλασσόμαστε παντὸς ἐν γένει νομίμου δικαιώματός μας ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀπαραίτητες δικαστικὲς ἐνέργειες, ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ λάβουν χώρα.

Ε) Τὰ ὅσα ἀναγράφονται στὸ ἐπίμαχο βιβλίο ἀποτελοῦν προϊὸν φανταστικῶν ἱστοριῶν ἐπινόησης τοῦ συγγραφέα μὲ προφανῆ στόχο τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν καὶ τὴν ἀποκόμιση οἰκονομικοῦ ὀφέλους ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ βιβλίου. Ἡ ἐπιλογὴ κυκλοφορίας τοῦ ἐπίμαχου βιβλίου τὴν δεδομένη χρονικὴ συγκυρία, μεσούσης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαροκοστῆς καὶ ὁδεύοντας ἡ Ἐκκλησία μας πρὸς τὸ Ἅγιον Πάσχα ἀποδεικνύει πέραν πάσης ἀμφιβολίας τὰ βαθύτερα κίνητρα τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου.

ΣΤ) Ἡ ἐπίσημη θέση τοῦ Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων γιὰ τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία περιέχεται στὸ πρόγραμμα τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἑκάστου ἔτους, στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, στὶς μελέτες τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καὶ δὴ τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Καλλίστου Μηλιαρᾶ στὸ περιοδικὸ «Νέα Σιὼν» καὶ σὲ ὅ,τι συνάγεται ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἰεροσόλυμα, 18 Μαρτίου 2019,

Μὲ ἐκτίμηση,

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

Σημ. «Ο.Τ.»: Εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ Πατριαρχείου δυσ­τυχῶς διαπιστώνομεν ὅτι δὲν ὑπάρχει σαφὴς τοποθέτησις ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην σχετικῶς μὲ τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγ. Φωτός. Μόνον δι’ αὐτῆς θὰ ἐλύετο ὁριστικῶς ἡ συκοφάντησις τῆς Ἐκκλησίας. Παρακαλοῦμεν τὸν Πατριάρχην Θεόφιλον, ὅπως προβῆ εἰς δηλώσεις, διὰ νὰ ἀποτραπῆ ἡ παραιτέρω κατασκανδάλισις τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Previous Article

Πρόεδρος τοῦ «Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας» Ὀρθόδοξος κληρικός!

Next Article

Τον Αρχιεπ. Κύπρου υποδέχτηκαν στο Βελιγράδι