Ἐπιστολὴ Ὀρθοδόξου Ὑπερπολυτέκνου πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Share:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε

Σεβασμιωτάτοι Ἀρχιερεῖς

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἕνας ὀρθόδοξος ὑπερπολύτεκνος πατέρας 10 παιδιῶν καὶ διαβάζοντας τὴν ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ(30/04/2020) μοῦ δημιουργήθηκαν κάποια ἐρωτήματα ποὺ ἂν μπορεῖτε θὰ ἤθελα νὰ μοῦ τὰ ἀποσαφηνίσετε.

Στὸ κείμενό σας γράφετε “οἱ ἀποφάσεις τῆς ἱερᾶς συνόδου δέχθηκαν μεγάλη πολεμικὴ τόσο ἀπὸ ὁρισμένους ἀδελφοὺς χριστιανούς,κληρικοὺς καὶ λαϊκούς…..ποὺ χρησιμοποίησαν τὸν εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καὶ τῶν ὕβρεων”, δηλαδὴ ἀπὸ ὅ,τι καταλαβαίνω σᾶς ἀμφισβήτησαν.

Μήπως ἐσεῖς ἀμφισβητήσατε πρῶτοι τὸν ἑαυτὸ σας ἀκυρώνοντας τὸ Ἐπισκοπικό σας ἀξίωμα ποὺ εἶναι εἰς τύπο καὶ τόπο Χριστοῦ καὶ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς μὲ τὶς ἐντολές του καὶ ἀντὶ Αὐτοῦ βάλατε τὶς ἀντίθετες ἀποφάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ;

Μήπως ἐσεῖς ἀμφισβητήσατε πρῶτοι τὸν ἑαυτὸ σας, ὅταν διώκονταν καὶ διασύρονταν λαϊκοί, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς ποὺ ἔπραξαν τὸ αὐτονόητο ὡς ὀρθόδοξοι, ἐνῷ ἐσεῖς δὲν τοὺς ὑπερασπιστήκατε;

Μήπως ἐσεῖς ἀμφισβητήσατε πρῶτοι τὸν ἑαυτὸ σας, ὅταν συμφωνήσατε μὲ τοὺς κυβερνῶντες ποὺ δὲν δώσανε οὔτε κἄν ἴσα δικαιώματα στὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μὲ μία πίτσα ἢ ἕνα χάμπουργκερ ἤ μία μπουγάτσα ἢ ἕνα φρέντο ἐσπρέσσο ποὺ ὁ καθένας μποροῦσε νὰ προμηθευτεῖ;

Μήπως ἐσεῖς ἀμφισβητήσατε πρῶτοι τὸν ἑαυτὸ σας, ὅταν συμφωνήσατε μὲ τοὺς κυβερνῶντες ποὺ δὲν δώσανε οὔτε κἄν ἴσα δικαιώματα στὸν πιστὸ χριστιανὸ μὲ τὰ δικαιώματα ἑνὸς σκύλου ποὺ ἱκανοποιοῦσε τὴν ἀνάγκη του, ἐνῷ ὁ πιστὸς δὲν μποροῦσε νὰ ἱκανοποιήσει τὶς πνευματικές του ἀνάγκες στοὺς ἱεροὺς ναούς μας;

Ὁ Κύριός μας λέει “Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. Ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὤν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων” Ἰωάννη (ι΄ 11-13). Ἐὰν ὁ μισθωτὸς δὲν φεύγει βλέποντας τὸν λύκο ἐρχόμενο, ἀλλὰ συμφωνεῖ καὶ συνεργάζεται μαζί του καὶ τὸν συγχαίρει πῶς μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ;

Ἡ Ἐπίγεια καὶ ἡ Οὐράνια Ἱστορία θὰ γράψουν ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν συμφωνήσανε καὶ θὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα ποιοὶ συμφώνησαν;

Οἱ πιστοὶ ἄκουσαν καὶ τὶς θέσεις αὐτῶν ποὺ ἔκλεισαν τελείως τὶς ἐκκλησίες (μητροπολίτης Ἠλείας) καὶ αὐτῶν ποὺ διώχθηκαν ποινικὰ (μητροπολίτης Κερκύρας).

Περιμένουμε γιὰ ἕνα τέτοιο μεῖζον σοβαρότητος θέμα γιὰ τὴ Σωτηρία τῶν πιστῶν νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱερὰ σύνοδος (ὅπως πρὸς τὸ παρὸν ζήτησαν οἱ σεβασμιώτατοι Κέρκυρας καὶ Κυθήρων) καὶ νὰ τοποθετηθοῦν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς.

Εὐελπιστοῦμε καὶ περιμένουμε ἐπιτέλους νὰ ἀποφασίσετε συνοδικὰ, γιατί δυστυχῶς ὑπάρχουν ἄσχημα προηγούμενα ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης συνοδικότητας ὅπως “ψευδοσύνοδος κολυμπαρίου καὶ ἀναγνώριση ψευδὸ οὐκρανικῆς ἐκκλησίας” καὶ τὸ πιὸ πρόσφατο καὶ ἴσως χειρότερο ἀπὸ ὅλα ποὺ φαίνεται ὅτι συμφωνεῖτε στὸν σύγχρονο διωγμὸ τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας.

Ἂν ὑπάρχει κάποια δυσκολία, ρῖξτε καὶ μία ματιὰ στὶς γειτονικές μας Ἐκκλησίες Σερβίας, Ρουμανίας,Μαυροβουνίου, Γεωργίας, Βουλγαρίας καὶ ἄλλες ποὺ πῆραν τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολικὴ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας μὲ τοὺς Θεσσαλονικεῖς Ἁγίους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο.

Μετὰ τιμῆς

Μιχαὴλ Τσακιρίδης

Previous Article

Διατί δὲν διαμαρτύρονται οἱ Ἱεράρχαι;

Next Article

Συνέρχεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβάστε ακόμα