«Ἐπιστροφὴ στὸ λιγνίτη»: Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια

Share:

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Ἰ. Κολοβός, Δρ Μηχανικὸς Μεταλλείων, τ. Διευθυντὴς Κλάδου Μεταλλευτικῶν Μελετῶν & Ἔργων ΔΕΗ

  Δημοσίευμα τῆς Καθημερινῆς στὶς 13/7/2022, ποὺ προφανῶς βασίζεται σὲ πληροφορίες τοῦ ΥΠΕΝ, ἔχει τίτλο «Λιγνίτης: Ἐπιστροφὴ στὸ «ἐθνικὸ» καύσιμο, γιὰ νὰ μειωθοῦν οἱ τιμὲς ρεύματος» καὶ ὑπότιτλο «Τετραπλασιάζεται ἡ λιγνιτικὴ παραγωγή, στὸ φοὺλ ἡ λειτουργία 7 μονάδων τῆς ΔΕΗ». Ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική, οὔτε ἐπιστροφὴ ἔχουμε, οὔτε οἱ τιμὲς θὰ μειωθοῦν. Γιὰ τὸν πολὺ ἁπλὸ λόγο πὼς γιὰ ὅσο διάστημα ἡ διαμόρφωση τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρισμοῦ περνᾶ ἀπ’ τὸ Χρηματιστήριο Ἐνέργειας καὶ γιὰ ὅσο διάστημα συμμετέχει ἔστω καὶ μισή μονάδα φυσικοῦ ἀερίου στὴν κάλυψη τῶν ἡμερήσιων ἀναγκῶν, ἡ Μέση Τιμὴ Ἡμέρας θὰ προκύπτει ἀπ’ τὸ πανάκριβο φυσικὸ ἀέριο.

  Στὴ Γαλλία ἡ κυβέρνηση σπεύδει νὰ κρατικοποιήσει πλήρως τὴ δεσπόζουσα στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ EDF, ἐνῷ καὶ στὴ Γερμανία ἡ κυβέρνηση ἔτρεξε νὰ κρατικοποιήσει τὴ Uniper. Στὴν Ἑλλάδα ἡ κυβέρνηση προτίμησε νὰ ξοδέψει μέχρι τώρα πάνω ἀπὸ πέντε (5) δὶς εὐρὼ δημοσίου χρήματος γιὰ τὴ δῆθεν ἐλάφρυνση τῶν καταναλωτῶν, στὴν πραγματικότητα γιὰ τὴν προστασία τῶν παρόχων!

  Γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ποιὰ ἡ σημασία τῶν 5 δὶς εὐρώ, μὲ τὰ λεφτὰ αὐτὰ θὰ μπορούσαμε νὰ εἴχαμε κάνει τρεῖς νέες ὑπερσύγχρονες λιγνιτικὲς μονάδες, σὰν τὴν ὑπὸ ὁλοκλήρωση Πτολεμαΐδα 5 καὶ νὰ τοὺς βάλουμε καὶ σύστημα CCS, γιὰ τὴ συλλογὴ καὶ ἀξιοποίηση τοῦ CO2. Θὰ εἴχαμε ἐκσυγχρονίσει πλήρως τὴ λιγνιτικὴ ἠλεκτροπαραγωγὴ χωρὶς ἐκπομπὲς «ἀε­ρίων τοῦ θερμοκηπίου», δὲν θὰ καταστρέφαμε τὴ μεγαλύτερη Ἑλληνικὴ μεταλλευτικὴ βιομηχανία, θὰ δίναμε δουλειὲς σὲ Ἕλληνες καὶ δὲν θὰ εἴχαμε ἐξαγωγὴ συναλλάγματος, γιὰ νὰ εἰσάγουμε λιγνιτικὸ ρεῦμα ἀπὸ Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Καί, βεβαίως, δὲν θὰ εἴχαμε πλήρη ἐξάρτηση ἀπ’ τὸ φυσικὸ ἀέριο.

  Πλέον ὅλοι ὅσοι παίρνουν στὰ χέρια τους λογαριασμὸ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος βρίσκονται στὰ πρόθυρα ἐγκεφαλικοῦ, καθὼς οἱ κυβερνήσεις ἀπὸ τὸ 2010 καὶ μετὰ ἔκαναν ὅ,τι περνοῦσε ἀπ’ τὸ χέρι τους, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ λιγνίτη μὲ τὸ 100% εἰσαγόμενο φυσικὸ ἀέριο. Ὅλες οἱ κυβερνήσεις, ὅλων τῶν κομμάτων ποὺ συμμετεῖχαν, καθὼς ὅλα τὰ κόμματα συνδέονται μεταξύ τους μὲ τὸ κίβδηλο πολιτικὸ κατασκεύασμα τῆς δῆθεν «κλιματικῆς κρίσης». Μίας «κρίσης» ποὺ δὲν ὑπάρχει οὔτε κἄν ὡς ἀναφορὰ στὸν πρόσφατα ψηφισμένο «κλιματικὸ νόμο».

  Ἡ μὴ ὁμολογούμενη πραγματικότητα, καθὼς μπορεῖ σύντομα νὰ ἔχουμε πρόωρες ἐκλογές, εἶναι πὼς αὔξηση συμμετοχῆς τοῦ λιγνίτη στὸ μεῖγμα ἠλεκτροπαραγωγῆς, ἂν καὶ ὅταν γίνει, θὰ γίνει γιὰ τουλάχιστον τρεῖς διαφορετικοὺς λόγους:

  Ὁ πρῶτος εἶναι γιὰ ν’ αὐξηθεῖ ἡ κερδοφορία τῆς ΔΕΗ λόγω χρήσης λιγνίτη κι ἔμμεσα νὰ μειωθοῦν τὰ ποσὰ ποὺ ἐκταμιεύει κάθε μήνα ἡ κυβέρνηση πρὸς τοὺς παρόχους.

  Ὁ δεύτερος εἶναι ἡ ἀνάγκη κάλυψης ἐλλειμμάτων ἠλεκτροπαραγωγῆς ποὺ δημιουργεῖ παντοῦ ἀνὰ τὴν ΕΕ ἀφενὸς ἡ ἐκτόξευση τῆς τιμῆς κι ὁ περιορισμὸς ἐπάρκειας τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἀφετέρου ἡ πλήρης ἀποτυχία τῶν αἰολικῶν νὰ δώσουν ἀξιόπιστη συνεισφορά.

  Ὁ τρίτος εἶναι πώς, ὅπως καὶ πέρυσι τὸ καλοκαίρι, αὔξηση τῆς λιγνιτικῆς παραγωγῆς θὰ δοῦμε, ὅταν ἐμφανιστεῖ καύσωνας, καθὼς τότε ἀφενὸς αὐξάνεται ἡ ζήτηση ἠλεκτρισμοῦ γιὰ λειτουργία τῶν κλιματιστικῶν, ἀφετέρου σὲ συνθῆκες καύσωνα τὰ αἰολικὰ συνηθίζουν νὰ ἐξαφανίζονται καὶ ὁ λιγνίτης πρέπει νὰ καλύψει τὸ ἔλλειμμα παραγωγῆς.

  Σημειωτέον πὼς λόγω τῆς δραματικῆς αὔξησης τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἐδῶ κι ἕνα χρόνο, αὔξηση ποὺ ξεκίνησε πολλοὺς μῆνες πρὶν τὴ Ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία, πλέον σὲ ὅλη τὴν ΕΕ παρατηρεῖται ἐπιστροφὴ στὴν ἠλεκτροπαραγωγὴ μὲ λιγνίτη καὶ λιθάνθρακα. Ὡστόσο ἡ παραγωγὴ αὐτὴ ἐπιβαρύνεται μὲ τὴν τιμὴ τοῦ δικαιώματος ἐκπομπῆς «ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου», τιμὴ τὴν ὁποία αὔξησε τεχνητὰ ἡ ΕΕ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀποσύροντας ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ποσότητες δικαιωμάτων.

  Δὲν εἶναι στραβὸς ὁ γιαλός, ἡ ἐνεργειακὴ πολιτικὴ τῆς ΕΕ, τὴν ὁποία ὑλοποιεῖ μὲ ὑπερβάλλοντα ζῆλο ἡ κυβέρνηση, εἶναι στραβή. Καὶ ἢ θὰ διορθωθεῖ πρὶν τὸ χειμῶνα, ἢ ἡ ΕΕ κινδυνεύει νὰ ζήσει τὸ χειμῶνα σκηνὲς ἀπ’ τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις στὴ Σρὶ Λάνκα, ἐκεῖ ποὺ οἱ πολίτες, ἐξαγριωμένοι ἀπὸ τὶς δῆθεν «πράσινες» πολιτικές, ἔκαψαν τὴν πρωθυπουργικὴ κατοικία. Σημειωτέον πὼς ὁ Πρόεδρος διέφυγε μὲ στρατιωτικὸ ἀεροπλάνο στὶς Μαλδίβες, αὐτὲς ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ «πράσινο» ἀφήγημα ἔπρεπε ἤδη νὰ βρίσκονται μισὸ μέτρο κάτω ἀπ’ τὴ στάθμη τῆς θάλασσας!

Previous Article

ΗΠΑ-Ταϊβάν: Η στρατηγική ασάφεια να μην εμφανιστεί ως στρατηγική σύγχυση

Next Article

Απόκρυψη στοιχείων από τον Ε.Ο.Δ.Υ.