Ἐπιχειροῦν τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα!

Share:

Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἀπὸ τὴ μία ὁ Οἰκουμενισμὸς τοῦ Φαναρίου, μὲ τοὺς ἀνίερους σχεδιασμοὺς τοῦ περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν πάσης λογῆς αἱρετικῶν, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ «νέο-ταξισμὸς» (συγγνώμη γιὰ τὸν νεολογισμὸ) τῶν διαχειριστῶν τῆς λεγομένης πανδημίας, μὲ τὶς εὐφάνταστες καὶ ἀντίθεες ἀπαγορεύσεις καὶ μεθοδεύσεις τους περὶ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, πασχίζουν νὰ μετατρέψουν τὸ «Πάσχα Κυρίου» καὶ «Πάσχα τῶν πιστῶν» σὲ ἀσέβεια πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ ἐφιάλτη γιὰ τοὺς πιστούς Του!

Ὅμως, δὲν πρόκειται νὰ κατορθώσουν στὸ τέλος ἀπολύτως τίποτε! Ἂν καί, δυστυχῶς, πάντοτε κάποιοι θὰ πέφτουν θύματα τῆς προπαγάνδας τους, λαμβάνοντας τὸν μισθὸ καὶ τὴ θέση τοῦ προδότου Ἰούδα καὶ τῶν θεοκτόνων τὴ μερίδα γιὰ τὴν ἀποστασία τους. Διότι, ὡς φαίνεται, ἔχει πλέον ὑπερκερασθεῖ ἡ γνωστὴ ἀσεβὴς ἀποστροφὴ τῶν ἐνδημούντων πολιτικῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τῆς Πατρίδος μας, ὅτι δῆθεν γιὰ τὸ καλό της «θὰ πήγαιναν ἀκόμη καὶ μὲ τὸν διάβολο». Πλέον δὲν τίθεται θέμα ἂν πηγαίνουν μόνον, ἀλλὰ ἂν «τοὺς ἔχει πάρει καὶ τοὺς ἔχει σηκώσει», κατὰ τὴν λαϊκὴ ἔκφραση, ὁ ἀντίδικος!

Ἔμελλε, λοιπόν, νὰ ἀκούσουμε καὶ αὐτὸ περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, ὅτι δηλαδὴ διαπραγματεύθηκε ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὥρας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα! Προτάθηκε νὰ γίνει Ἀνάσταση ἐντὸς τῶν πολιτικῶς ὀρθῶν ὁρίων, ἐλέῳ «πανδημίας», ἀπὸ τὶς 19.00 μέχρι τῆς 21.00! Πάλι καλὰ δηλαδὴ ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ γίνει Ἀνάσταση καὶ δὲν τὴν ἀναβάλλουν λόγω ἐκτάκτων συνθηκῶν! Τί νὰ πεῖ κανείς; Πλέον δὲν ἀρκεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ἐζήλωσαν τὴ «δόξα» τοῦ Ἄννα καὶ Καϊάφα, διότι ἐκεῖνοι συνήργησαν στὴν ἀφαίρεση τῆς ζωῆς Του, ἐνῷ αὐτοὶ βουλεύονται «καινὰ κενὰ» περὶ τῆς Ἀναστάσεώς του, ἐφόσον τὰ ἀμέτρητα ἀργύρια ποὺ καταβάλλονται διαχρονικῶς γιὰ τὴν ἀποσιώπηση καὶ συκοφάντησή της δὲν ἀποδίδουν!

Καλὸ θὰ ἦταν ὁ κύριος Πρωθυπουργός, ἔστω αὐτὴ τὴν ὕστατη στιγμή, νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι, ἐὰν συνεχίσει ἔτσι ὅπως βαδίζει, θὰ ἰσχύσει τελικῶς καὶ γι’ αὐτὸν τὸ «μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπωλέσαι»! Ὅσο γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντηχεῖ στὰ αὐτιὰ του ἐντονότερα τὸ «μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου». Καὶ ἂς μὴ προφασισθεῖ τὰ τῆς ἀνοίας καὶ πονηρίας τῶν οἰκουμενιζόντων ρητά, ὅπως ὅτι δὲν πρόκειται διὰ θέματα Πίστεως καὶ ἄρα ἐπιτρέπονται οἱ ἀλλαγὲς καὶ οἱ καινοτομίες. Διότι ὅλα αὐτὰ τὰ κονιορτοποιεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἀνατέμνει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν καρδιῶν καὶ τὶς προθέσεις καὶ πονηρὲς διαθέσεις λέγοντας «πᾶν δὲ ὅ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστὶν» (Ρωμ. ιδ΄, 23)!

Εἶναι πέραν ἀπὸ περιττὸ καὶ προκλητικό, εἶναι ἀσεβὲς καὶ προκλητικὸ νὰ συζητοῦμε τὰ «μήπως» καὶ «ἴσως» καὶ τὰ «μπορεῖ» γιὰ τέτοιες προτάσεις δαιμονικὲς περὶ ἀλλαγῆς τῆς ὥρας ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως. [Σημείωση: Δὲν ἔφθανε τὸ περυσινὸ φιάσκο τῆς δῆθεν μεταφορᾶς τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς;!] Ὄχι μόνον διότι δὲν συντρέχει κανένας σοβαρὸς καὶ λογικὸς λόγος γιὰ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ διότι ἡ Πίστη καὶ ἡ Παράδοσή μας δὲν συμβιβάζονται καὶ δὲν συμψηφίζονται μὲ τίποτε!

Ἄλλαξαν τὸ ἡμερολόγιο καὶ προκάλεσαν ἕνα ἀθεράπευτο μέχρι στιγμῆς σχίσμα (ἡ εὐθύνη βαρύνει πάντοτε τὸν ἐνεργοῦντα τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἄθεσμη ἀλλαγὴ καὶ ὄχι τὸν ἐμμένοντα σὲ ὅσα παρέλαβε, ὅπως πρὸς τιμὴν τους δημοσίως ἔχουν ἀναγνωρίσει σχετικῶς οἱ ἀγωνιστὲς Πανεπιστημιακοὶ Δάσκαλοι π. Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ π. Θεόδωρος Ζήσης), θέλουν τώρα νὰ ἀλλάξουν καὶ τὸ Πάσχα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔγκλημα. Ὅλα πάντοτε μὲ κάποια «εὔλογη» ἐκσυγχρονιστικὴ δικαιολογία περὶ χρόνων καὶ καιρῶν τοῦ παρόντος αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος. Αὐτὰ σὲ ἐπίπεδο «ἐκκλησιαστικό».

Ἀλλὰ καὶ σὲ πολιτικὸ ἢ ἐθνικὸ (ἀπαγορευμένη λέξη) ἐπίπεδο τὰ πράγματα εἶναι ἴδια καὶ χειρότερα. Δὲν σεβάστηκαν οὔτε τὴν ἱστορικὴ διακοσιοστὴ ἐπέτειο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἀφοῦ τοποθέτησαν ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τὸ πλέον ἀκατάλληλο πρόσωπο («ντροπὴ τῆς κοινωνίας» τὴν ἀποκάλεσε ἔγκυρος ἐπιφυλλιδογράφος τῆς «Καθημερινῆς») μᾶς βομβαρδίζουν μὲ τὸν ἀνιστόρητο ἐθνομηδενισμό τους, τὴ μία ἀναφερόμενοι σὲ γέννηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους κατὰ τὸ 1821 καὶ τὴν ἄλλη θεωρώντας τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὡς ἐμπνευσθεῖσα ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ καὶ Γαλλική! Ποῦ λόγος γιὰ τὴν μόνη ἀλήθεια, ἡ ὁποία δὲν ἀκούστηκε οὔτε γιά… χλευασμό, ὅτι δηλαδὴ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν Ἐπανάσταση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν ἀλλοθρήσκων Ὀθωμανῶν τυράννων τους!

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα καὶ ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος εὐσεβὴς Στρατηγὸς Μακρυγιάννης βάλθηκαν «νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὰ φῶτα»! Δὲν θὰ τὰ καταφέρουν ὅμως! Ἢ θὰ τὰ καταφέρουν τόσο ὅσο κατάφεραν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας νὰ συκοφαντήσουν καὶ νὰ ἀποκρύψουν τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ!

Ἁπλὰ θὰ συγκαταριθμηθοῦν μετὰ τῶν διωκτῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσων τὸν μισοῦν ἀναιτίως καὶ αὐτοκαταστροφικῶς. Ἀναποδράστως δὲ θὰ ἰσχύσει γι’ αὐτοὺς τὸ ψαλμικό: «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν»!

Καλὴ Ἀνάσταση σὲ ὅλους μας! Ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος! Ἡ ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν ἔξω βάλλει κάθε φόβον! Οὐδείς ὡς νεκρὸς στὴν οἰκία του, ἀλλὰ ἅπαντες μετὰ λαμπάδων – ὄχι φανῶν προδοσίας – στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, μέσα καὶ ἔξω, μέχρι πρωΐας, γιὰ νὰ ὑπαντήσωμε ἐν χαρᾷ τὴν ὄντως ζωή τὴν καταργήσασα τὸν θάνατο, τὸν ἐκ Τάφου ἡμῖν ἀνατέλλοντα!

Τελικῶς, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴν τελευταία τηλεσυνεδρίασή της ἀπεφάσισε τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὥρας τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Πασχαλινῆς Θείας Λειτουργίας. Προφανῶς ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν τὰ συζητηθέντα καὶ συμφωνηθέντα κατὰ τὴν πρόσφατη συνάντηση Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου. Ἔτσι ὑλοποιήθηκε ὁ «συμψηφισμὸς», τὸν ὁποῖο ἀνέφερε σὲ δήλωσή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μετὰ τὴν ἐν λόγῳ συν­άντηση. Ἐξ αὐτῆς ὅμως τῆς ἀποφάσεως δημιουργεῖται ἀναστάτωση καὶ ἔντονος προβληματισμὸς στὸν πιστὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἐμβρόντητος παρατηρεῖ τὶς συνεχιζόμενες ἀδικαιολόγητες καὶ ἐν πολλοῖς ἀπαράδεκτες ἐπεμβάσεις στὴ ζωή καὶ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ ζήτημα τῆς ἐπιδημίας. Ἐν προκειμένῳ ὅμως τίθενται ἐπιπλέον καὶ ὁρισμένα λεπτὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα δὲν γνωρίζουμε ἐὰν καὶ κατὰ πόσον θὰ ἀντιμετωπισθοῦν καταλλήλως καὶ κανονικῶς. Ἰδιαιτέρως ἡ μετάθεση τῆς Πασχαλινῆς Θείας Λειτουργίας ἐκτιμοῦμε ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει. Προτιμότερο θὰ ἦταν αὐτὴ νὰ τελεσθεῖ τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὥστε νὰ δίδεται καὶ νὰ ἰσχύει ἡ αἴσθηση στοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ μὲ βάση τὰ ἰδικὰ της κριτήρια, ὅτι οἰκονομεῖ πρὸς σωτηρίαν, ἀλλὰ δὲν «παρανομεῖ» ἔναντι τῆς Παραδόσεώς Της. Διότι ποιὸς λογικὸς ἄνθρωπος θεωρεῖ ὅτι γίνεται δικαιολογημένα καὶ εὔλογα τόση ἀναστάτωση καὶ ἀκαταστασία (ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως) γιὰ τρεῖς ὧρες διαφορά;!

Previous Article

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟ ΘΑΝΑΤΟ!!

Next Article

Το διεθνές δικαστήριο δέχεται αγωγή λόγω παραβίασης του Κώδικα της Νυρεμβέργης