Ἐπὶ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐδημιουργήθησαν δύο νέα σχίσματα

Share:

Ἡ ἄρνηση ὁρισμένων Ἐκκλησιῶν νὰ μετάσχουν στὴν Ὀρθόδοξο Σύνοδο τοῦ Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας καὶ νὰ διακηρύξουν ὅλοι μαζὶ αὐτὰ ποὺ διακήρυττε ὁ καθένας χωριστά, φάνηκε καθαρὰ ποιὸς τὰ πίστευε μὲ τὴν καρδιά του, καὶ ποιὸς ἁπλὰ καὶ ὑποκριτικὰ μόνο μὲ τὰ χείλη του. Ἡ φθηνὴ δικαιολογία ὅτι μόνο ὁ Κων/πόλεως συγκαλεῖ Πανορθόδοξο Σύνοδο δὲν εὐσταθεῖ, διότι αὐτὴ ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος δὲν εἶχε θεματολογία, ἀλλὰ μόνο διακήρυξη γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ ὀδυνηροῦ σχίσματος, ποὺ ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα βαθαίνη στοὺς κόλπους τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας.

Ἐδῶ τίθεται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση πῶς μπορεῖ ὁ Κων/πόλεως νὰ συγκαλέση Πανορθόδοξο Σύνοδο, γιὰ τὸ ὀδυνηρὸ σχίσμα στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ἐφ’ ὅσον αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος αἴτιος αὐτοῦ τοῦ ὀδυνηροῦ σχίσματος;! Ἑπομένως ἡ λύση ἦταν καὶ εἶναι μονόδρομος, ἄν αὐτὸ ποὺ διεκήρυττε ὁ καθένας χωριστά, τὸ διεκήρυτταν ὁμόφωνα ὅλοι μαζί καὶ οἱ δεκατρεῖς Ἐκκλησίες στὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο τοῦ Ἀμμάν, ὅτι τὸ ὀδυνηρὸ αὐτὸ σχίσμα θεραπεύεται μὲ Πανορθόδοξο Σύνοδο, ποὺ θὰ συγκαλέση ὁ Κων/πόλεως, τότε αὐτόματα καὶ χωρὶς κηδεία καὶ μνημόσυνα θὰ ἔθαπταν τὸν παράνομο τίτλο τοῦ πρώτου μεταξὺ ἴσων, δηλαδὴ πρεσβεῖα τιμῆς.

Ὅλα ὅμως τὰ παραπάνω προσέκρουσαν σὲ ὑποκριτικὲς καὶ φθηνὲς δικαιολογίες ὅπως π.χ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐχαρακτήρισε τὴν πρόσκληση τοῦ Ἱεροσολύμων μὴ σοβαρὴ ἐνέργεια. Ἀσφαλῶς σοβαρὴ ἐνέργεια ἦταν ἡ πρόσ­κλησης τοῦ Ἀλεξανδρείας στὴν Κύπρο, ποὺ σὲ συλλείτουργο μὲ τὸν Λεμεσοῦ ἐμνημόνευσε τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιο, καὶ μετὰ τὸ συλλείτουργο δὲν ὑπῆρξε καμία ἀνακοίνωση διαμαρτυρίας, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ ἡμέρες σὲ ἐρώτηση ἀκροάτριας γιὰ τὸ θέμα τῆς μνημόνευσης ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ἀπήντησε ὁ Λεμεσοῦ μὲ ὑποκριτικές καὶ φθηνὲς δικαιολογίες, ὅτι τὸν καλέσαμε τὸν Ἀλεξανδρείας μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι δὲν θὰ μνημονεύση. Αὐτὲς οἱ δικαιολογίες δὲν πείθουν οὔτε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κατοικοῦν στὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς. Καὶ ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἀπέρριψε τὴν πρόσκληση τοῦ Ἱεροσολύμων λέγοντας, «ὅτι θὰ περιπλέξη ἔτι πλεῖον τὴν ἐπιβαλλομένην θεραπευτικὴν ἀγωγήν» Καὶ τώρα ὅλο τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα ἀναμένει μὲ ἀγωνία μεγάλη, στὸ ἀκουστικό, γιὰ νὰ ἀκούση τὴν σοφὴ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ ὀδυνηροῦ σχίσματος!

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ σήμερα λαμβάνουν χώρα γύρω μας μοῦ λύθηκε μία χρόνιος ἀπορία. Γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν κατεδίκασε μὲ ἕνα οὐαὶ τὴν ὑποκρισία τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ἀλλὰ τὴν κατεδίκασε μὲ τόσα πολλὰ οὐαί (Ματθ. 23-13). Καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Ἄς ἀνανήψωμε λοιπὸν καὶ ἄς ἀποβάλλουμε ἕκαστος τὰ οὐαὶ ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν καὶ μᾶς περισφίγγουν, γιὰ νὰ βρεθῆ λύση τὸ συντομότερο δυνατὸν στὸ ὀδυνηρὸ σχίσμα, αὐτὸ ποὺ ταλανίζει τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Ἀναμένουμε ὅλοι μὲ ἀγωνία πολὺ τὴν λύση τοῦ ὀδυνηροῦ σχίσματος καὶ προσευχόμεθα μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἑορτάζει τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισέ μας τὸ σκότος».

Σὰν ὑστερόγραφο θὰ ἤθελα πολὺ νὰ προσθέσω τὰ ἑξῆς. Εἴχαμε ἕνα σχίσμα, τὸ ἡμερολογιακό, ποὺ οἱ μεγαλόσχημοι ποιμένες τὸ προσπερνοῦν μὲ μεγάλη ἀδιαφορία καὶ περὶ ἄλλων τυρβάζουν, καὶ τώρα ἐπὶ Βαρθολομαίου προστέθηκαν ἄλλα δύο σχίσματα. Πρῶτον οἱ ἀποσχισθέντες χριστιανοὶ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς λειψῆς καὶ κλειστῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, καὶ δεύτερον τὸ οὐκρανικὸ σχίσμα, ποὺ ἑδραιώνεται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα. Καὶ ἐπειδὴ πατέρας τῶν σχισμάτων εἶναι ὁ ἀρχέκακος ὄφις ὁ Ἑωσφόρος, πρέπει νὰ ἀποβληθῆ τὸ συντομότερο δυνατὸ ἀπὸ τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Σὲ αὐτὲς τὶς κρίσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες ποὺ περνάει ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας λόγῳ τοῦ Οὐκρανικοῦ σχίσματος εὔχομαι ὁλόψυχα καλὴ φώτιση, καλὴ μετάνοια, Καὶ καλὴ Τεσσαρακοστή.

Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Previous Article

Σιγή ιχθύος από το Φανάρι για την Αγία Σοφία

Next Article

Η απόφαση Ερντογάν ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του Πατριάρχη Βαρθολομαίου