Ἐπ. Διδάκτωρ Μητροπολίτης ἄνευ πτυχίου θεολογίας!

Share:

Διὰ τὴν πλουσίαν οἰκουμενιστικήν του δρᾶσιν καὶ διὰ τὴν συμβολήν του εἰς τὴν δημιουργίαν «Ἐκκλησίας» ἀχειροτονήτων εἰς Οὐκρανίαν θὰ ἐπιβραβευθῆ μὲ ἀπόφασιν τοῦ Τμ. Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ ὁ πρ. Γαλλίας. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ σχετικὸν ἀνακοινωθέν:

«…ὁ Γέρων Χαλκηδόνος, χάρη στὴν τεχνογνωσία του στὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ διάλογο, συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὴν διοργάνωση σημαντικῶν συναντήσεων, ὅπως ἡ συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων μεταξὺ Πάπα Φραγκίσκου καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (2014) καὶ ἡ συνάντηση στὴν Λέσβο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου… Ἀλλὰ καὶ στὸ σπουδαῖο ζήτημα τῆς ἀπονομῆς καθεστῶτος Αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας διεδραμάτισε μείζονα ρόλο… ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ προτείνουμε στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. νὰ τὸν ἀναγορεύσει Ἐπίτιμο Διδάκτορα, καθὼς ἡ πολύπλευρη καὶ πολυεπίπεδη προσφορά του εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένη καὶ προάγει τοὺς σκοποὺς τοῦ Τμήματός μας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἐν γένει. Ἀθήνα, 10 Μαΐου 2022, ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ Ἐμμανουὴλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής, Εὐστάθιος Λιανὸς-Λιαντής, Ἐπ. Καθηγητής, Ἰωάννα Κομνηνοῦ, Ἐπ. Καθηγήτρια»

Previous Article

Θεομπαιξία ἐν Ρώμῃ

Next Article

Συγκρητιστικὴ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου