«Ἑάλω» καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν

Share:

Εἰς δύο ἀναρτήσεις προέβη τὸ πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, διὰ νὰ πληροφορήση τὸ κοινὸν ὅτι «γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ θεσμοῦ τῆς ὑποδοχῆς πρωτοετῶν φοιτητῶν στὴ Σχολὴ Θεολογίας» ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος! Προφανῶς οἱ φοιτηταὶ θὰ εἶναι ἀδιάφοροι διὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, ἀλλὰ ἔχει ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ἀλλαγὴν «πλεύσεως» τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία παραδοσιακὰ προσέκειτο εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν. Ἀλήθεια, ὁ νέος Κοσμήτωρ κ. Χ. Καραγιάννης δὲν ἐπροβληματίσθη, διατί ὅλοι οἱ προκάτοχοί του δὲν ἔπραξαν κάτι παρόμοιον; Ἢ μήπως αὐτὸς ἦτο ὁ μόνος ἱκανός; Ἡ Σχολὴ ὄχι μόνον δὲν ἐκέρδισεν, ἀλλὰ ἐζημιώθη, διότι εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Πατριάρχης Κων/λεως διατηρεῖ ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἑπομένως ὄχι μόνον ἔρχεται δευτέρα ἡ τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἀπεμπολεῖ καὶ τὸν δεσμὸν ποὺ εἶχε μὲ τὸ κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τί εὐτελιστικὸν νὰ δηλώνη ὁ Κοσμήτωρ τῆς γεραρᾶς τῶν Ἀθηνῶν Σχολῆς «υἱικὴ ἀφοσίωση», καθὼς οὔτε Ἐπίσκοπός του τυγχάνει οὔτε, ὡς ὤφειλεν, ἀφήνει περιθώρια ἀποστασιοποιήσεως ἀπὸ τὰς ἀντικανονικάς ἐνεργείας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ποὺ ἔχουν διχάσει τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ὡς ἀνέφερε τὸ σχετικὸν Δελτίον Τύπου τῆς Κοσμητείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2020: «Ὁ π. Θεόδωρος Μεϊμάρης (διάκονος τοῦ Πατριάρχου) μετέφερε τὶς εὐχὲς καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου νὰ συσφιχθοῦν περαιτέρω οἱ σχέσεις μεταξύ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὁ Κοσμήτωρ τόνισε ὅτι ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ δεσμεύεται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν δεσμῶν της μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, δηλώνοντας τὸ σεβασμὸ τοῦ ἰδίου καὶ τὴν υἱικὴ ἀφοσίωσή του».

Previous Article

Εἶναι ὁ Κωνσταντινουπλεως πολιτικός;

Next Article

Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1593 ὑποδεικνύει τὴν συναίνεσιν διὰ τὸ Αὐτοκέφαλον