Ἑάλω ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία ἐλλείψει μαθητῶν!

Share:

Ἐν Κονίτσῃ τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2022

 

Ἐρίτιμον κ. Ἀλεξάνδραν Μαρτίνου

Πρόεδρον Δ.Σ. τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου»

Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους, Κολωνὸν 104 42 ΑΘΗΝΑΣ

 

Κυρία Μαρτίνου,

Διακονῶν, ἐπὶ 56 ἤδη συναπτὰ ἔτη, τὴν ἀκριτικὴν καὶ ἐμπερίστατον Ἱερὰν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, γνωρίζων, συνεπῶς, τὰς ἀνάγκας καὶ τὰ προβλήματά της ἀπὸ «πρῶτο χέρι», καταθέτω εἰς ὑμᾶς τὸν προβληματισμόν, τὸν ὁποῖον μοῦ προυκάλεσεν ἡ εἴδησις (ἀπὸ τὸ internet), ὅτι πρόκειται νὰ κλείσουν τρεῖς δομαὶ τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου», ἐν αἷς ἡ τῆς Πωγωνιανῆς καὶ ἡ τῆς Κονίτσης.

Ὅπως, ἴσως, γνωρίζετε, τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Πωγωνιανῆς λειτουργεῖ μὲ μαθητάς ἀποκλειστικῶς τῆς «Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου»· εἰς δὲ τὴν Κόνιτσαν, τὰ Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικὰ Σχολεῖα λειτουργοῦν καὶ μὲ μαθητάς τῆς ἐδῶ δομῆς τῆς «Κιβωτοῦ». Μάλιστα, διὰ νὰ ἀντιληφθῆτε ἐπακριβῶς πῶς διατηροῦνται τὰ Σχολεῖα αὐτὰ εἰς τὴν δραματικῶς ὀλιγάνθρωπον περιοχήν μας, σᾶς πληροφορῶ ὅτι πρὸ ὀλίγου καιροῦ τὸ ὡς ἄνω Β΄ Δημοτικὸν Σχολεῖον Κονίτσης ὑπεβιβάσθη ἀπὸ 6θέσιον εἰς 4θέσιον.

Ἀγωνιῶντας, λοιπόν, ὑπὸ τὸ φάσμα τῆς καταργήσεως τῶν δομῶν τῆς «Κιβωτοῦ» ἔν τε τῇ Πωγωνιανῇ καὶ τῇ Κονίτσῃ, συνεκδοχικῶς δὲ τοῦ ὁσονούπω κλεισίματος τῶν ἀντιστοίχων Σχολείων, ἐλλείψει μαθητῶν, ἀπευθύνω, ὡς ὑπεύθυνος Ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς μας, θερμοτάτην ἔκκλησιν πρὸς ὑμᾶς νὰ μὴ ὑλοποιηθῆ ἡ αὐτόχρημα ἐφιαλτικὴ αὕτη πληροφορία. Ἄλλως – ὃ μὴ γένοιτο – ἑάλω ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία…

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενος ὑμῖν ὑγείαν καὶ δύναμιν καὶ Χριστοῦ εὐλογίαν εἰς τὸ ἐξόχως ὑπεύθυνον ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔχετε ἀναλάβει, αἴσιον δὲ τὸ Νέον Ἔτος, Διατελῶ

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Previous Article

Ἀναφορά στήν αἵρεση τῶν Μορμόνων

Next Article

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Θεοφανείων