Ἑορτὴ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Πανελλήνιον Ὀρθόδοξον Ἕνωσιν

Share:

Τὴν Πέμπτην 19 Ἰανουαρίου 2023 ἡ Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις ἑώρτασεν, ὅπως κάθε χρόνον τὴν μνήμην τοῦ προστάτου της, ἄτλαντος καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Ἐπισκόπου Ἐφέσου.

Ἐφέτος ἐτίμησε τὴν ἑορτὴν ὁ οἰκεῖος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος, χοροστατῶν εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν. Εἰς τὸ κήρυγμά του ὡμίλησε διὰ τὴν καθοριστικὴν συμβολὴν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου εἰς τὴν διάσωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τάς ἐξαιρετικὰ δυσκόλους συνθήκας τῆς ἐποχῆς του. Αὐτὸ ἐπετεύχθη χάρις εἰς τὴν προσ­ήλωσιν τοῦ Ἁγίου εἰς τάς παρακαταθήκας τῶν Ἁγίων Πατέρων· ἐτόνισε μάλιστα, ὅτι δὲν ὑπάρχει μεταπατερικὴ θεολογία, ἀλλὰ θεολογία πού βασίζεται εἰς τοὺς ὀρθοδόξους Πατέρας καὶ τάς οἰκουμενικάς Συνόδους. Τέλος ηὐχήθη μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου νὰ διαφυλάξωμεν τὴν ὑγιαίνουσαν πίστιν εἰς τὴν πολὺ δύσκολον ἐποχὴν μας.

Μετὰ τὴν εὐχὴν τοῦ κολλύβου τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἐτελέσθη τὸ μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς καὶ πνευματικοῦ πρϊσταμένου τῆς Π.Ο.Ε., π. Μάρκου Μανώλη. Τέλος εἰς τὴν αἴθουσαν παρετέθη κέρασμα καὶ ὡμίλησεν ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος, συγγραφεύς. Παραθέτομεν σχετικὸν δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας:

«Τὴν μνήμη τοῦ προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου τίμησαν τὴν Πέμπτη 14 Ἰα­νου­α­ρίου οἱ πιστοὶ τῶν Βορείων Προαστείων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκταρίου Νέας Ἐρυθραίας, τῆς Πανελληνίου Ὀρ­θοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.).

Τὸ πρω­ὶ ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου, μὲ τὴ συμμετοχὴ ἱερέων τῆς περιοχῆς. Στὸ τέλος ἔγινε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη, πνευματικοῦ πατρὸς τῆς Ἑνώσεως καὶ ἐπηκολούθησε κέρασμα καὶ ὁμιλία εἰς τὴν παρακειμένην αἴθουσαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κύριλλος εἰς τὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τὴν καθοριστικὴν συμβολὴν του εἰς τὴν Σύνοδον Φερράρας – Φλωρεντίας, γιὰ τὴν ὑπερ­άσπιση τῆς «ὑγιαινούσης Ὀρθοδόξου πίστεως». Μεταξὺ ἄλ­λων σημείωσε:

«Δὲν εἶ­ναι συν­ηθισμένη μορφὴ ὁ Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός. Εἶναι μία πολύεδρη δυναμικὴ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνικὴ μορφή. Γι’ αὐτὸ ἔγινε «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ γιὰ τὸ πρόσωπό του διατυπώθηκαν ἀπὸ φίλους καὶ ἐπικριτές, οἱ πιὸ ἀντίθετες γνῶμες.

Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι τὸν Ἅγιο Μάρκο τὸν Εὐγενικὸ τὸν θαύμασε ὄχι μόνο ἡ Ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Δύση. Ἡ Δύση τὸν θαύμασε ἀλλὰ καὶ τὸν φοβήθηκε, διότι εἶδε στὸ πρόσωπό του τὸν ἀσάλευτο βράχο καὶ τὸν δυναμικὸ μαχητὴ τῆς ἀληθείας, τὸν ἀνατροπέα καὶ διαλύτη τῶν σχεδίων της.

Ἀλλὰ ὁ Ἐφέσου εἶναι γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες καὶ κάτι ἄλλο. Εἶναι μία προφητικὴ καὶ ἀποκαλυπτικὴ μορφή. Ζυμωμένος μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ σκέψη τῶν θεοκηρύκων Πατέρων καὶ ἐνσαρκωτὴς τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ, οὔτε πτοήθηκε, οὔτε παρασύρθηκε, ἀπὸ τὴν δίνη τῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς του.

Πρέπει σήμερα ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ νόημα τῶν γενναίων καὶ ἱστορικῶν του ἀγώνων. Ἕξι σχεδὸν αἰῶνες μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνον, καὶ ἀφοῦ διαπιστώσαμε, ὡς Ἐκκλησία καὶ ὡς Ἔθνος, τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν πορεία τῶν γεγονότων, μποροῦμε νὰ δοῦμε καθαρὰ τί ζητοῦσε ὁ Ἅγιος ἐκεῖνος, τί πίστευε καὶ τί μᾶς κληροδότησε. Ἔτσι μὲ ἀσφαλῆ ὁδηγὸ τὴν ὁσία μορφή του, καὶ τοὺς ἱερούς του ἀγῶνες, θὰ προσέξουμε καλύτερα πῶς θὰ διαφυλάξουμε τὴν ἱερά μας παρακαταθήκη καὶ ταυτόχρονα πῶς θὰ συμβάλλουμε οὐσιαστικὰ στὴν γνήσια ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ, τὸ πολυπόθητο καὶ συνεχὲς αἴτημά μας, πρὸς τὸν Σωτήρα καὶ Κύριο».

Previous Article

Χριστιανική Ἀνθρωπολογία καί “Μετανθρωπισμός”

Next Article

Ἐγκώμιον εἰς τούς Τρεῖς Ἱεράρχας