Ἔκθεσις καταπέλτης τοῦ Σεβ. Θυατείρων

Share:

Κατάστασιν «ὑπὸ διάλυσιν» περιγράφει ὅτι παρέλαβεν ὁ Σεβ. Θυατείρων εἰς ἐπίσημον ἔκθεσίν του. Ποῖος ἄφησεν ἀνεξέλεγκτον τὴν Ἀρχιεπισκοπήν; Ἂν τὰ οἰκονομικὰ εὑρέθησαν εἰς τοιαύτην κατάστασιν, εἰς ποίαν εὑρίσκεται πνευματικῶς τὸ ποίμνιον; Ὡς κατέστη γνω­στὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 21ης Μαΐου 2021:

«Ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε ἦταν ὁλοκληρωτικῆς διάλυσης, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν γραμμένα σὲ ὀνόματα ἰδιωτῶν. Σημειώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νικήτας, πώς… «ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὰ Γραφεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 5 Craven Hill, τελοῦν ὑπὸ πλήρη ἐπισκευὴν καὶ ἀποκατάστασιν. Τὸ ἱστορικὸν τοῦτο κτήριον ὅ εἶναι ἐπίσης χαρακτηρισμένον ὡς διατηρηταῖον 2ας βαθμίδος, εἶχεν ἀφεθῆ ἄνευ ἐγκεκριμένης ἀποκαταστάσεως διὰ κατὰ προσ­έγγισιν τριάκοντα ἔτη. Ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως διαπιστώθησαν πολλαπλὰ θέματα δομικῶν ἐπεμβάσεων, παρανόμων ἀρχιτεκτονικῶν ἀλλαγῶν, παραβάσεων πολεοδομικῶν κανονισμῶν καθὼς καὶ συμμορφωτικαὶ πρὸς τὸν νόμον ἀπαιτήσεις αἵτινες οὐχὶ μόνον προεκάλεσαν καθυστερήσεις εἰς τὴν ὅλην διαδικασίαν, ἀλλὰ ηὔξησαν σημαντικῶς τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν. Τὸ δὲ Ἀρχιεπισκοπικὸν Παρεκκλήσιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θετόκου ἔχει στατικὰ καὶ δομικὰ προβλήματα, διότι ἀνηγέρθη ἄνευ θεμελίων. Ὑπεχρεώθημεν ἀκόμη νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ παρανόμως τοποθετηθὲν ἀτμόλουτρον (sauna). Λόγῳ τῆς ἀπαιτουμένης ἐπιπροσθέτου ἐργασίας ἐπὶ τοῦ κτηρίου, συνεχίζω νὰ διαβιῶ εἰς ἐνοικιαζομένην κατοικίαν πλησίον τῶν Γραφείων, ἡ ὁποία μοι παρέχεται εὐγενῶς ὑπὸ τινων δωρητῶν, τοὺς ὁποίους γνωρίζω ἐπὶ μακρόν… Δυστυχῶς, εἴς τινας περιπτώσεις, δὲν διαθέτομεν οὐδένα νομικὸν ἀρχεῖον συν­εδριάσεων αἵτιναι ἔλαβον χώραν, ἔστω τινῶν πρακτικῶν ἐκ τῶν ὑποτιθεμένων αὐτῶν συνεδριάσεων ὅσων ὄντως πραγματοποιήθησαν τελικῶς…».

Previous Article

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΑΙ

Next Article

Ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν ὑπόδουλον ἑλληνισμὸν καὶ ἡ συμμετοχή της εἰς τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας

Διαβάστε ακόμα