Ἔντονοι ἀποδοκιμασίαι κατὰ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου: «ΑΝΑΞΙΟΣ»! «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»!

Share:

Μοναχαὶ ἐτόλμησαν μὲ παρρησίαν

Πρῶτος σταθμὸς τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως ἦτο ἡ Θεσσαλονίκη. Κατὰ τὴν προγραμματισμένην ἄφιξίν του εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον εὑρέθησαν τρεῖς μοναχαί, αἱ ὁποῖαι εἶπον τὴν ἀλήθειαν ἄνευ περιστροφῶν. Αὐτὸ ἐθεωρήθη ἀπειλή(!) καὶ ἐπεστρατεύθησαν αἱ δυνάμεις καταστολῆς, διὰ νὰ τὰς ἀπομακρύνουν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα makthes.gr τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Τρεῖς μοναχὲς ἀποδοκίμασαν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο, στὸ πλαίσιο ἐκδηλώσεων γιὰ τὴ «Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη». Συγκεκριμένα οἱ τρεῖς γυναῖκες πλησίασαν τὸν Πατριάρχη καὶ φώναξαν «ἀνάξιος», κατηγορώντας τον γιὰ τὴν στάση ποὺ κράτησε στὸ θέμα τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζεται πὼς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀναγνώρισε τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας προκαλώντας μεγάλη ρήξη στὴ σχέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἀμέσως ἀστυνομικοὶ ἀπομάκρυναν τὶς τρεῖς γυναῖκες ἀπὸ τὸ σημεῖο καὶ τὸ ἐπεισόδιο ἔληξε».

Previous Article

Ἐπίσημος συνάντησις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὴν «ἀρχιεπίσκοπον τῆς ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας»!

Next Article

κ. Τσελλεγίδης: Ὁ Πατριάρχης νὰ μετανοήση