Ἔφαγε τελικῶς ἢ ὄχι ψαρόσουπα τὴν Τετάρτην ὁ Πατριάρχης Κων/λεως;

Share:

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως εἰς Ἀθήνας μᾶλλον ἐσκανδάλισε παρὰ ὠφέλησεν… Ὡς κατέστη γνω­στὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «piraeuspress.gr» τῆς 24ης Νοεμβρίου 2021:

«Ἀπίστευτα πράγματα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση, μὲ κατάλυση ψαριοῦ σὲ ἡμέρα νηστείας καὶ διανομὴ «αὐτόγραφου». Ὅμως ἀλήθεια τί περίμεναν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στὴ χώρα τους; Ἀνέμεναν ὅλα αὐτὰ τὰ κοσμικὰ ποὺ λέγονται καὶ γράφονται στὰ ΜΜΕ ἢ περίμεναν ἕνα πνευματικὸ λόγο παρηγοριᾶς καὶ στήριξης στὶς δύσ­κολες μέρες ποὺ βιώνουν. Καὶ ὄχι «παρέλαση» σὲ χλιδάτα ἑστιατόρια, μοίρασμα αὐτόγραφων, κατάλυση ψαριοῦ τὴν Τετάρτη, ἐνῷ διανύουμε τὴ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἀναφέρονται μὲ πνεῦμα κριτικῆς, ἀλλὰ ὡς ἔντονος προβληματισμός, παρατηρώντας τὴ συν­ολικὴ πτώση τῆς ἀπήχησης τῆς πίστης μας στὶς νεότερες γενιές, οἱ ὁποῖες σκανδαλίζονται ἀπὸ τέτοιες συμπεριφορές! Ἀναρωτιέται λοιπὸν ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ποὺ διαβάζει περὶ ταπεινότητας καὶ ταπεινοφροσύνης… Πόσο συμβαδίζουν τὰ λόγια τῶν Πατέρων καὶ Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Πατριάρχη νὰ μοιράζει «αὐτόγραφα» στοὺς συνομιλητές του; Πόσο ταιριάζουν οἱ συμβουλὲς περὶ τήρησης τῶν νηστειῶν, ὅταν ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ συν­οδεία πολλῶν ἱερωμένων μετέχει σὲ λουσάτα δεῖπνα μὲ ψαρόσουπες κλπ ἐδέσματα, ὅταν τὴν Τετάρτη δὲν καταλύεται οὔτε τὸ λάδι; (εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἀρχιμανδρίτες – ἄγαμοι ἱερεῖς ποὺ τηροῦν αὐστηρὸ τυπικό). Πῶς νὰ μὴ μπερδεύεται ὁ κόσμος, ἀφοῦ ἄλλα διαβάζει στὰ βιβλία, ἄλλα ἀκούει στὰ κηρύγματα, ἄλλα βλέπει στὴν καθημερινὴ πρακτική; Πῶς νὰ μὴ ἀπομακρύνεται ἡ νεολαία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅταν προκαλεῖται τὸ κοινὸ αἴσθημα; Πῶς συνάδει ἡ ζωή ἑνὸς ἱερομόναχου (ἄγαμος ἱερέας) μὲ τὴν ἀπόλυτα κοσμικὴ ζωή; Μακάρι νὰ σφάλλουμε ἐμεῖς καὶ ὅλα τὰ παραπάνω νὰ ἀποτελοῦν μία πλάνη καὶ μία ὀφθαλμαπάτη… ἀλλὰ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνοῦν ὅτι ἡ πιὸ δυνατὴ διδασκαλία ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὸ ζωντανὸ παράδειγμα καὶ δυστυχῶς κάθε ἄλλο παρὰ συν­άδει μὲ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως αὐτὲς διαμορφώθηκαν μέσα στοὺς αἰῶνες μὲ θυσίες καὶ αἷμα!».

Σκανδαλίζεται ὁ κόσμος διὰ τὰ πολυτελῆ γεύματα! Μήπως δὲν σκανδαλίζεται διὰ τὰς συν­αντήσεις τοῦ προσκεκλημένου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος Πατριάρχου μὲ τὸν πρώην ἀμερικανὸν πρέσβυν κ. Πάιατ. Μὲ τὸν Τοῦρκον πρέσβυν κ. Ozugergin; Ἀναφέρει σχετικὸν ἀνακοινωθέν:

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συναντήθηκε, τὴν Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, τὸ πρωί, μὲ τὸν Πρέσβη τῆς Τουρκίας στὴν Ἀθήνα κ. Burak Ozugergin, ὁ ὁποῖος παρέθεσε πρόγευμα, στὸ κτήριο τῆς Πρεσβείας. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε σὲ καλὴ ἀτμόσφαιρα, μὲ τὸν κ. Πρέσβη νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἐγκάρδιος πρὸς τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη».

Θὰ ἔπρεπε κανεὶς νὰ σκανδαλίζεται περισσότερον διὰ τὸ τί φρονεῖ ὁ Πατριάρχης Κων/λεως, ὡς αὐτὸ ἀπετυπώθη εἰς τὴν ὁμιλίαν του εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν μὲ τὴν εὐκαιρίαν ἀποδόσεως εἰς αὐτὸν τιμητικοῦ τόμου τὴν ἰδίαν ἡμέραν:

«…Ὀφείλομεν νὰ ὁμολογήσωμεν εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἀμυντικὴ στάσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι εἰς τὸν σύγχρονον πολιτισμόν, ὡς νὰ ἐστρέφοντο ὅλαι αἱ ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς μας ἐναντίον της, δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὸ πνεῦμα καὶ τὰς γνησίας παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐὰν κρίνωμεν τὸν σύγχρονον κόσμον ἐπὶ τῇ βάσει ἁμαρτωλογικῶν κριτηρίων, λησμονοῦμεν ὅτι, καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, ἡ ἀνθρωπότης δὲν ἔζη εἰς τὸν παράδεισον. Εἶναι ἄτοπον νὰ ταυτίζεται ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς μὲ τὰς ἀρνητικότητάς του καὶ νὰ ἀγνοῆται ἡ πρόοδος καὶ ἡ ἀνάπτυξις, τὴν ὁποίαν οὗτος σηματοδοτεῖ. Αὐτὴ ἡ τοποθέτησις δυσχεραίνει τὴν ζωὴν τῶν ἰδίων τῶν πιστῶν… Θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ἡ εἰρήνη τῶν θρησκειῶν ἔχει καθοριστικὴν σημασίαν διὰ τὴν εἰρήνην τῶν λαῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν καὶ ὅτι ἡ ὁδὸς πρὸς αὐτὴν εἶναι ὁ εἰλικρινὴς διαθρησκειακὸς διάλογος. Δύο εἶναι σήμερον οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ τοῦ διαλόγου: α) ὁ φονταμενταλισμός, δηλαδὴ ἡ ἀπολυτοποίησις τῆς ἰδικῆς μου ἀληθείας καὶ ἡ δαιμονοποίησις τοῦ ἄλλου, καὶ β) ἡ ἀποδοχὴ τῶν πάντων καὶ ἡ ἄρνησις ὅτι ὑπάρχει «ἀλήθεια», ὁ λεγόμενος «μεταμοντέρνος σχετικισμὸς καὶ μηδενισμός»… Ἐὰν ἀμυνώμεθα, ἐὰν ἀπορρίπτωμεν τὰ πάντα, ἐὰν εἴμεθα ἐσωστρεφεῖς, δῆθεν, ὡς ἤδη ἐτονίσθη, διὰ νὰ σώσωμεν τὴν καθαρότητα τῆς πίστεώς μας, τότε δὲν ἀκολουθοῦμεν τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐξαγγέλλωμεν τὸ Εὐαγγέλιον καὶ νὰ εἴμεθα τὸ ἅλας τῆς γῆς… εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι αἱ θέσεις, αἱ ὁποῖαι ἐμφανίζουν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκ­κλησίαν ὡς οὐσιαστικῶς ἀρνητικὴν πρὸς τὸν διάλογον μετὰ τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου καὶ ἀδιάφορον διὰ τὴν συν­άντησιν μετὰ τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καὶ τῶν νέων ἰδεῶν, ὡς ἐσωστρεφῆ καὶ ἐθνοκεντρικήν, ἐκφέρονται ὑπὸ τῶν ἐντὸς τῶν τειχῶν ὡς ἔπαινος καὶ ὡς μαρτυρία ἀκλονήτου πιστότητος εἰς τὴν παράδοσιν καὶ γνησίου ὀρθοδόξου φρονήματος, ἐνῷ ὑπὸ τῶν ἐκτὸς μὲ κριτικὴν διάθεσιν καὶ πρὸς στιγματισμὸν τῆς κατ’ αὐτοὺς οἴκοθεν «κλειστῆς» Ὀρθοδοξίας. Τρα­νὴν ἀπόδειξιν περὶ τούτων ἀποτελεῖ ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν φονταμενταλιστῶν ἡμετέρων ὡς «οἰκουμενιστικῆς», ἐνῷ ἔνιοι τῶν ἐκτὸς θεωροῦν ὅτι ἡ Σύνοδος δὲν ἐτόλμησε νὰ λάβη τὰς δεούσας ἀποφάσεις ἐνώπιον τῶν συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων…».

Μήπως «κλειστὴ» εἶναι ἡ «ὀρθοδοξία» ποὺ συμμετέχει εἰς «κλειστὰ» δεῖπνα μὲ ἐφοπλιστὰς καὶ πολιτικούς; Μήπως «ἀλήθεια» δὲν εἶναι ἡ «μεσότης» μεταξὺ τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν δαιμονικῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ τὸ ἱ. Εὐαγγέλιον; Μήπως «καθαρότης τῆς πίστεως» εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς «πρῶτος ἄνευ ἴσων»; Μήπως «οἰκουμενιστικὸς» εἶναι ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς μὲ τὸν Πάπαν (Βουδαπέστη 2021); «Ἀνοικτότης» εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ἀχειροτονήτου καὶ συλλειτουργοῦντος μὲ παπικοὺς ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου; «Διάλογος» εἶναι ἡ συμπροσ­ευχὴ διὰ τὸ περιβάλλον ἐνώπιον τῆς «θεᾶς» γῆς; Μήπως μὲ τὰ «ἁμαρτωλογικὰ κριτήρια» δικαιολογεῖ τὴν σιωπήν του διὰ τὴν κακοποίησιν 330.000 παιδιῶν εἰς τὴν Γαλλίαν; Ἂν αὐτὰ πιστεύη, τότε δὲν μᾶς ἐκπλήσσει ὅ,τι εἶπεν εἰς τὸν ἄθεον κ. Τσίπραν κατὰ τὴν συνάντησίν των εἰς Ἀθήνας τὴν 25ην Νοεμβρίου 2021: «μιλήσατε πάρα πολὺ ὡραῖα (ὅταν εἴχατε ἔλθει εἰς τὴν Χάλκην), μᾶς ἔκανε ἐντύπωση, οὔτε θεολόγος νὰ ἤσασταν»!

Τὰ ψάρια ἐσεβάσθησαν τὸν Πατριάρχην Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ε΄, ποὺ δὲν ἐτόλμησε νὰ ἁγιοκατατάξη τὸ Φανάρι… ἐπιβεβλημένον θὰ ἦτο λοιπὸν ὁ «ἀφωνότερος ἰχθύων», διὰ τὰ μείζονα ζητήματα, νὰ σεβασθῆ τουλάχιστον… τὰ ψάρια καὶ νὰ ἐγκαταλείψη τὰ «θολὰ νερὰ» ἑνὸς οἰκουμενισμοῦ ἐπενδεδυμένου μὲ ψευδοφιλοσοφίας. Ἡ «πανθρησκειακὴ σούπα» εἶναι «βαρειὰ» καὶ ὄχι μόνον κατὰ τὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν…

Previous Article

Ὑπεβίβασεν ἑαυτὸν εἰς… Καρδινάλιον;

Next Article

Στους εφησυχάζοντες Ιεράρχες κατατάχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος