Ἕν ὁλοκληρωτικὸν καθεστὼς πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ὄχι μόνον…

Share:

Ἡ Πολιτεία τοῦ Ἄθω τίθεται ὑπὸ τὸν κυβερνητικὸν κλοιόν. Ἤδη διεξάγονται εἰσαγγελικαὶ ἔρευναι διὰ μοναχοὺς ποὺ ἐτόλμησαν νὰ διαφωνήσουν μὲ τὰ ἐκτρωματικὰ ἐμβόλια. Ὡστόσον, ὁ κρατικὸς ὁρίζων σχεδιάζει εἰς βάθος χρόνου καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἀσφαλείας (ποῦ; Εἰς ἕνα μέρος φιλειρηνιστῶν μοναζόντων ὅπου οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀποθέσει τὴν προστασίαν τους εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον) ἡ ἀστυνομικὴ «ἐποπτεία» ἰσχυροποιεῖται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «makthes.gr» τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2022:

«Εἰδικὴ Διεύθυνση γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἁγίου Ὄρους σχεδιάζει τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη. Ἡ Εἰδικὴ Διεύθυνση θὰ ὑπάγεται ἀπευθείας στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς ΕΛΑΣ καὶ τὸ προσωπικὸ ποὺ θὰ ὁριστεῖ, θὰ τύχει εἰδικῆς ἐκπαίδευσης. Παράλληλα, τίθεται στὴ διάθεση τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας ὅλος ὁ σύγχρονος ψηφιακὸς ἐξοπλισμὸς τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ὁποιαδήποτε προσπάθεια παρεμβολῆς καὶ ὑποκλοπῆς.

Τὶς ἀνακοινώσεις αὐτὲς ἔκανε ὁ ὑφυπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἁρμόδιος γιὰ τὴν Ἀντεγκληματικὴ Πολιτική, Λευτέρης Οἰκονόμου, μιλώντας στὴν τελευταία μέρα τῶν ἐργασιῶν τοῦ 3ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Θρησκευτικῆς Διπλωματίας, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

“Ἡ ἀθωνικὴ κοινότητα, ποὺ ἀποτελεῖ ἄβατο στὶς αἱρέσεις, στὴ φθορὰ καὶ στὶς δοξασίες, δὲν θὰ μείνει ἀπροστάτευτη καὶ ἀνυπεράσπιστη”, εἶπε ὁ κ. Οἰκονόμου στὴν εἰσήγησή του ποὺ εἶχε τίτλο “Φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ἀσφάλεια τοῦ Ἁγίου Ὄρους”. Ἐξηγώντας τὰ σχέδια τοῦ ὑπουργείου, ἀνέφερε ὅτι ἀναβαθμίζεται τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῶν Καρυῶν, μὲ τὴ δημιουργία τῆς Εἰδικῆς Διεύθυνσης Ἁγίου Ὄρους, τὰ μέλη τῆς ὁποίας θὰ ἔχουν αὐξημένες ἁρμοδιότητες καὶ θὰ ὑπάγονται ἀπευθείας στὸν ἀρχηγὸ τῆς ΕΛΑΣ. Ἀνέφερε δέ, ὅτι χρειάζονται ἐνισχυμένα μέτρα ἀσφάλειας καὶ προστασίας τῶν Μονῶν, καθὼς χιλιάδες προσ­κυνητὲς τὶς ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο.

Εἶναι ἐνδεικτικὸ πὼς ἀκόμη καὶ μέσα στὴν πανδημία, τὸ 2021 πέρασαν στὸ Ἅγιον Ὅρος 40.676 προσκυνητές, ὅταν τὸ 2018 ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἦταν 90.893, τὸ 2019 ἔφτασαν τοὺς 92.123, ἐνῶ τὸ 2020, ποὺ γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ ἴσχυε τὸ ἀπαγορευτικὸ εἰσόδου, λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, 36.017 ἄτομα ἐπισκέφτηκαν τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς. Ὁ κ. Οἰκονόμου τόνισε πὼς ἡ ἐνίσχυση τῶν μέτρων ἀσφάλειας καὶ προστασίας γίνεται ἐπιτακτικὴ γιὰ τὸν ἐπιπλέον λόγο ὅτι αὐξάνεται χρόνο μὲ τὸ χρόνο καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ Ἅγιον Ὄρος. Χαρακτηριστικὰ ἐπισήμανε πὼς τὴν περασμένη χρονιὰ 18 ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι ἐπισκέφτηκαν τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ 2020 -ποὺ ἴσχυαν οἱ περιορισμοὶ καὶ τὰ μέτρα τῆς καραντίνας- αὐτοὶ ἦταν 11, τὸ 2019 ὁ ἀριθμὸς τους ἦταν 15 καὶ τὸ 2018 ἔφτασαν τοὺς 23».

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ ΕΥΠ ἔχει ἤδη ἀναβαθμίσει τὰς ὑπηρεσίας της. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «efsyn.gr» τῆς 7ης Ἰανουαρίου 2022:

«…ἡ ὑπηρεσία πληροφοριῶν πού, ὡς γνωστόν, ὑπάγεται ἀπευθείας στὸ Μαξίμου, εἶναι ἕτοιμη νὰ παραλάβει τὸ νέο ὑπερσύγχρονο μηχάνημα παρακολούθησης ἀπὸ τὴν Ἰταλία.

Διαβάζοντας σχετικὰ στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» στὶς 28.12.2021, μαθαίνουμε γιὰ τὸ νέο σύστημα ὑποκλοπῶν τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα ὑπερδιπλασιασμοῦ τῶν παρακολουθήσεων καὶ καταγραφῆς ἐπαφῶν μέσω mails καὶ chatrooms. Τὴν ἴδια ὥρα δημοσίευμα τῶν Reporters United ποὺ συν­υπογράφει ὁ συνάδελφος Σταῦρος Μαλιχούδης, ὁ ὁποῖος ἀναγνώρισε στὸ δημοσίευμα τῆς «Ἐφ. Συν.» τὸν ἑαυτό του ὡς τὸν δημοσιογράφο ποὺ ἡ ὑπηρεσία παρακολουθοῦσε, κάνει λόγο γιὰ τὴν ἔκτακτη τροπολογία ποὺ ψήφισε ἡ κυβέρνηση τὸν προηγούμενο Μάρτιο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ΕΥΠ μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ τὸν ὁποιονδήποτε καὶ αὐτὸς νὰ μὴ τὸ μάθει ποτέ, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι κατάφωρα ἀντίθετο μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου.

Μέχρι στιγμῆς στὴν Εὐρώπη τρεῖς χῶρες ἔχουν ἐφαρμόσει κάτι ἀντίστοιχο: ἡ Ρωσία, ἡ Οὑγγαρία καὶ ἡ Βουλγαρία. Ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη του τὶς ἀπόψεις τριῶν μελῶν τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ), τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἔχει καταδικάσει αὐτὲς τὶς χῶρες γιὰ τὴ συγκεκριμένη πρακτική. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ τέταρτη χώρα ποὺ τὸ ἐφαρμόζει».

Previous Article

Ἡγούμενοι πιέζουν διὰ τὸν ἐμβολιασμόν;

Next Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ